Valtuusto, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Aloiteasiat

Päätös

Valtuutettu Piia Salo aloite: Yhtenäinen linja on säilytettävä Salpakankaalta Vipusenkadulle. Aloite on liitteenä.

Aloite jätetään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.