Valtuusto, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Osavuosikatsaus 1-4 2021

HOLDno-2021-291

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leila Tupasela, taloussihteeri, leila.tupasela@hollola.fi
Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää elinvoiman palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti sekä vesihuoltolaitoksen tuloksen. Lisäksi esitetään vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty investointien toteutuminen, toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistuvan budjetoinnin sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.

Elinvoiman palvelualueen menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.

Elinvoiman palvelualueen toimintatulojen toteutuma on 30,1 % ja toimintamenojen toteutuma on 29,8 %. Vesihuoltolaitoksen toimintatulojen toteutuma on 32,7 % ja toimintamenojen toteutuma on 31,7 %.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2021.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mervi Pajula-Matiskainen, taloussuunnittelija, mervi.pajula-matiskainen@hollola.fi

Perustelut

Talousarvion toteumaraportti tammi-huhtikuulta 2021 sisältää hyvinvoinnin palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti, vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen, toiminnallisten tavoitteiden, käyttötalouden hankkeiden, investointien, riskien hallinnan, poikkihallinnollisten erillisohjelmien ja osallistuvan budjetoinnin toteutumisen sekä palvelualueen tavoitteiden toteutumisen ilmaston ja ympäristön osalta.

Hyvinvoinnin palvelualueen neljän ensimmäisen kuukauden toimintatuottojen toteutuma on 37,9 % ja toimintamenojen toteuma on 34,5 %.

Toimintatuotoista puuttuvat vielä muilta kunnilta puolivuosittain tehtävä Etapin laskutus ja tilinpäätökseen tehtävä sijoitettujen lasten laskutus. Liitteenä oleva talousarvion toteumaraportti sisältää myös arviota määrärahan ja tuloarvion riittävyydestä sekä arvion mahdollisista muutospaineista.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2021

Ehdotus

Esittelijä

Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Piia Paasiranta, talouspäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi

Perustelut

Konsenripalveluissa on valmisteltu raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2021 kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta. 

Konsernipalveluiden menot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti. Muutospaineita on tunnistettu vaalien järjestämisen osalta sekä kuntatieto-ohjelman mukaisen raportoinnin toteuttamisesta aiheutuneista kustannuksista, joita ei ole varattu konsernipalveluiden talousarvioon. Vuodesta 2021 alkaen kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruuvastuu on Valtiokonttorilla ( aikaisemmin Tilastokeskus). Kuntatieto-ohjelman mukaisen raportoinnin toteuttamisen kustannukset arvioidaan kokonaisuudessa olevan n. 220 te, josta kuluvan vuoden osuus noin 150 te. Kuntatieto-ohjelmassa on asetettu standardit kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen kansallisen tietotuotannolle, raportoinnille ja jakelulle. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden menot ovat kasvaneet tammi-maaliskuussa viime vuoden vastaavaan tilanteeseen nähden 7,4 %:ia kun talousarviossa on varauduttu 5,1%:in kasvuun. Mikäli menokehitys jatkuu yhtä suurena, tarkoittaisi  se laskennallisesti n. 1,7 milj. euron ylityspainetta talousarvioon. Alkuvuoden toteuman perusteella ei kuitenkaan ole mahdollista arvioida koko vuoden kustannuskehitystä, vuonna 2020 tapahtuneiden poikkeusjärjestelyjen vuoksi.

Käyttöomaisuuden myyntivoittoja on arvioitu saatavan kuluvana vuonna 300 te. Alkuvuoden aikana tonttien myynti on ollut hiljaista, mutta myynnin odotetaan vilkastuvan kevään ja kesän aikana, kun uusia asuinalueita tulee luovutettavaksi.

Tarvittavat muutosesitykset talousarvioon tuodaan hallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi syksyllä 2021.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2021.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee raportin talousarvion toteutumisesta kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Piia Paasiranta, talouspäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta 2021. 
Osavuosikatsaus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä, henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta niin toiminnallisten kuin taloudellisten tavoitteiden osalta.  

Tilinpäätösennuste näyttää tällä hetkellä 2,3 milj. euron ylijäämää, mikä johtuu pääosin parantuneista verotuloennusteista kuluvan vuoden osalta.

Ennusteeseen liittyy kuitenkin paljon epävarmuuksia. Merkittävimmän riskin ennusteeseen tuo sotemenojen kehitys kuluvan vuoden osalta. 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja esittää sen valtuustolle tiedoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Piia Paasiranta, talouspäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta 2021. 
Osavuosikatsaus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä, henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta niin toiminnallisten kuin taloudellisten tavoitteiden osalta.  

Tilinpäätösennuste näyttää tällä hetkellä 2,3 milj. euron ylijäämää, mikä johtuu pääosin parantuneista verotuloennusteista kuluvan vuoden osalta.

Ennusteeseen liittyy kuitenkin paljon epävarmuuksia. Merkittävimmän riskin ennusteeseen tuo sotemenojen kehitys kuluvan vuoden osalta. 

Ehdotus

Valtuusto merkitsee osavuosikatsauksen 1-4 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

palvelualuejohtajat, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.