Valtuusto, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Pöytäkirjan tarkastus

HOLDno-2021-441

Perustelut

Hallintosäännön 73 §:n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Hallintosäännön 74 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.

Ehdotus

Valtuusto päättää, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorollaan aakkosjärjestyksessä kaksi valtuutettua.

Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

 

Päätös

Valtuusto päätti, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorollaan aakkosjärjestyksessä kaksi valtuutettua.

Valtuusto valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Seija Aakalan ja Kari Aaltosen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.