Valtuusto, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Lahden seudun joukkoliikennelautakuntaan jäsenen valinta

HOLDno-2021-401

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaija Manninen, hallintopäällikkö, kaija.manninen@hollola.fi

Perustelut

Joukkoliikenteen kuntien välinen yhteistoimintasopimus on solmittu 2017. Vuoden 2021 alusta lähtien laki liikenteen palveluista on liittänyt myös Iitin kunnan Lahden tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen alaisuuteen, samalla kun Iitti on liittynyt Päijät-Hämeen maakuntaan. Lisäksi vanha joukkoliikennelaki on päivittynyt uuteen liikennepalvelulakiin. Näiden muutosten vuoksi yhteistoimintasopimusta on tarve päivittää.

Yhteistoimintasopimuksen luonnokseen on päivitetty lakiviittaukset ja lain kohdat täsmäämään liikennepalvelulakiin. Lisäksi kuntiin on lisätty Iitin kunta. Talouden osalta on lisätty PSA:n mukaisen liikenteen nettokustannusten jakamisen periaatteet joukkoliikennelautakunnan päätöksen mukaisesti. Luonnoksessa ehdotetaan, että lautakuntapaikat jaetaan samaan tapaan kuin nykyään, mutta Kärkölällä ja Iitillä on yhteinen jäsen.

Kuntia pyydetään antamaan lausunto uudesta yhteistoimintasopimuksesta. Joukkoliikennelautakunta käsittelee uutta yhteistyösopimusta kokouksessaan 22.6.2021.

Hollolan kunnanhallitus antoi lausuntonsa 14.6.2021.

Yhteistoimintasopimusluonnoksen mukaan:

Seudullisena toimivaltaisena viranomaisena toimii ja tehtäviä hoitaa Lahden kaupungin organisaatioon kuuluva Lahden seudun joukkoliikennelautakunta.

Joukkoliikennelautakunta toiminta jatkuu toistaiseksi vanhan mallin mukaan. Lautakunnassa on 14 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakuntaan Heinola nimeää kaksi, Hollola yhden, Kärkölä ja Iitti yhdessä yhden, Lahti seitsemän, Orimattila yhden, Asikkala ja Padasjoki yhdessä yhden, Sysmä ja Hartola yhdessä yhden. Puheenjohtajan nimeää Lahti ja varapuheenjohtajan vuorovuosin muut kunnat.

Joukkoliikennelautakunnan esittelijöinä toimivat Lahden kaupungin kaupungininsinööri ja kaupunkikehitysjohtaja. Läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa on kunkin sopimuskunnan kunnan- tai kaupunginhallituksen keskuudestaan nimeämällä edustajalla, kunnan- tai kaupunginjohtajilla ja teknisen toimen johtajilla.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Valtuusto valitsee Lahden seudun joukkoliikennelautakuntaan yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

.

Ehdotus

Valtuusto valitsee Lahden seudun joukkoliikennelautakuntaan yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Valtuusto valitsi Lahden seudun joukkoliikennelautakuntaan jäseneksi Pasi Jalosen ja varajäseneksi Markku Pulkkasen.

Tiedoksi

valitut, Lahden seudun joukkoliikennelautakunta, WebLumu

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantai-perjantai klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
  • vaatimusten perusteet
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00