Valtuusto, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Lahden seudun jätelautakuntaan jäsenen nimeäminen

HOLDno-2021-269

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaija Manninen, hallintopäällikkö, kaija.manninen@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen jätelautakunnan nimi esitetään muutettavaksi Lahden seudun jätelautakunnaksi. Muutettu yhteistoimintasopimus tulee voimaan 1.8.2021 tai kunkin kunnan osalta, kun kunta on sen hyväksynyt. Hollolan kunnanhallitus on hyväksynyt muutetun yhteistoimintasopimuksen 30.5.2021.

Kuntia pyydetään nimeämään jäsenet jätelautakuntaan valtuustokaudelle 1.8.2021-31.5.2025.

Kunnat nimeävät yhteiseen lautakuntaan jäseniä seuraavasti:

- Lahti nimeää 6 jäsentä

- Heinola, Hollola ja Orimattila kukin yhden jäsenen

- Asikkala, Padasjoki ja Sysmä yhteisesti kaksi jäsentä (kuntaryhmä 1)

- Kärkölä, Myrskylä ja Pukkila yhteisesti kaksi jäsentä (kuntaryhmä 2)

Edellä mainituilla useamman kuin yhden kunnan muodostamilla kuntaryhmillä lautakuntapaikka vuorottelee kuntien kesken kahden vuoden välein siten, että kukin kunta nimeää jäsenen ja varajäsenen vuorollaan aakkosjärjestyksessä. Muutos jäsenen toimikaudessa tapahtuu parittomien vuosien kesäkuun alusta lukien.

Jäsenen nimeävän kunnan on ilmoitettava jäsen vastuukunnalle viimeistään kolme kuukautta ennen jäsenen toimikauden alkamista.

Lahden valtuusto nimeää lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja valitaan valtuustokausittain Lahden nimeämistä jäsenistä ja varapuheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi kuntaryhmästä Heinola, Hollola, Orimattila siten vuorollaan aakkosjärjestyksessä.

Jäsenet kaudelle 1.8.2021-31.5.2023:

- Lahti 6 jäsentä (puheenjohtaja)

- Heinola, Hollola (varapuheenjohtaja), Orimattila

- Kuntaryhmä 1: Padasjoki, Sysmä

- Kuntaryhmä 2: Kärkölä, Myrskylä

Jäsenet kaudelle 1.6.2023-31.5.2025

- Lahti 6 jäsentä (puheenjohtaja)

- Heinola, Hollola, Orimattila (varapuheenjohtaja)

- Kuntaryhmä 1: Asikkala ja toinen kunta

- Kuntaryhmä 2: Myrskylä ja Pukkila

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Valtuusto valitsee Lahden seudun jätelautakuntaan jäsenen ja varajäsenen toimikaudeksi  1.8.2021-31.5.2025. Hollolan valitsema jäsen toimii varapuheenjohtajana 1.8.2021-31.5.2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

.

Ehdotus

Valtuusto valitsee Lahden seudun jätelautakuntaan jäsenen ja varajäsenen toimikaudeksi 1.8.2021- 31.5.2025.

Hollolan valitsema jäsen toimii varapuheenjohtajana 1.8.2021- 31.5.2023.

Päätös

Valtuusto valitsi toimikaudeksi 1.8.2021- 31.5.2025 Lahden seudun jätelautakuntaan jäseneksi Mari Kurisjärven ja varajäseneksi Anne Suomäen.

Tiedoksi

valitut, Lahden seudun jätelautakunta, WebLumu

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantai-perjantai klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
  • vaatimusten perusteet
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00