Valtuusto, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

HOLDno-2021-441

Perustelut

Hallintosäännön 47 §:n mukaan valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.

Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii valtuuston määräämä viranhaltija tai hänen sijaisekseen määrätty.

Hallintosäännön 52 §:n mukaan  kokouskutsu on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Hallintosäännön mukaan nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa. Heille lähetetään sähköposti-ilmoitus, kun esityslista on luettavissa kunnan Hollolan verkkosivuilta.

Hallintosäännön 53 §:n mukaan  valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.

Kutsu on julkaistu kunnan verkkosivuilla 10.8.2021 ja Hollolan Sanomissa 11.8.2021. Kokouskutsu on lähetetty 10.8.2021 niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Ehdotus

Suoritetaan nimenhuuto.

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Valtuusto määrää valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjäksi ja valtuuston sihteeriksi hallinto- ja talousjohtajan. Hallintopalvelut osoittaa sijaisen hallinto- ja talousjohtajan ollessa estynyt.

Valtuusto päättää, että esityslista jaetaan tiedonhallintajärjestelmä CaseMissa valtuutetuille ja kaikille varavaltuutetuille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajalle  lähetetään sähköposti-ilmoitus, kun esityslista on luettavissa kunnan Hollolan verkkosivuilta.

Päätös

Hallintosäännön 47 §:n mukaisesti kokouksen avasi iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu Erkki Arvila, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.

Suoritettiin nimenhuuto.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Valtuusto määräsi valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjäksi ja valtuuston sihteeriksi hallinto- ja talousjohtajan. Hallintopalvelut osoittaa sijaisen hallinto- ja talousjohtajan ollessa estynyt. Sijaisen nimeämisestä kokouksen pöytäkirjan pitäjäksi ja valtuuston sihteeriksi määrää valtuusto, kokouksen järjestäytymisen yhteydessä.

Valtuusto päätti, että esityslista jaetaan tiedonhallintajärjestelmä CaseMissa valtuutetuille ja kaikille varavaltuutetuille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajalle lähetetään sähköposti-ilmoitus, kun esityslista on luettavissa kunnan Hollolan verkkosivuilta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.