Valtuusto, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Poistosuunnitelman muutos 2020

HOLDno-2020-489

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kunnan investointiohjelman toteuttamisessa on hyödynnetty myös elinkaarimallia ja leasing-rahoitusta, erityisesti kouluinvestoinneissa. Tämän johdosta on syntynyt tilanne, jossa investoinnin pääomakulut jakautuvat eri aikahorisontille, toteutusratkaisun perusteella. Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa kunnan omana tuotantona suoritettavien investointien vertailtavuus vaihtoehtoisiin toteutustapoihin saattaa vääristyä. Päijät-Hämeen kunnilla on myös eroavaisuuksissa poisto-ohjelmissa ja siksi kuntien välinen vertailtavuus voi vääristyä.

Edellä esitetystä syystä on paikallaan käynnistää selvitys Hollolan poisto-ohjelmasta ja mahdollisista muutostarpeista.

Tillinpäätöksen 2019 yhteydessä julkistettu voimassa oleva poistosuunnitelma on litetty kokouksen oheismatariaaliksi.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus pyytää hallinto- ja talousjohtajalta selvityksen Hollolan kunnan poisto-ohjelman ajantasaisuudesta ja mahdollisista muutostarpeista.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 31.8.2020 tekemällään päätöksellä, pyytänyt hallinto- ja talousjohtajalta selvitystä Hollolan kunnan poisto-ohjelman ajantasaisuudesta ja mahdollisista muutostarpeista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto ohjeistaa kuntien kirjapidon erityiskysymyksissä. Esimerkiksi poistojen osalta annettu "Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista", joka on julkaistu 2016. Poistojen oikeaa tasoa on arvioitava kirjanpito- ja kuntalakien edellyttämän oikean ja riittävän kuvan antamisen tarkoituksessa. Poistosuunnitelmaa tulee arvioida säännöllisesti aina tilinpäätöstä laadittaessa sen varmistamiseksi, että valittu poistomenetelmä ja -aika vastaavat todennäköistä hyödykkeen taloudellista pitoaikaa. Jos pysyviin vastaaviin merkityn hyödykkeen tulonodotukset tai käyttö palvelutuotannossa muuttuvat olennaisesti, voidaan kyseessä olevan hyödykkeen poistosuunnitelmaa joutua muuttamaan. Aiempien tilikausien poistoja ja kertynyttä poistoeroa ei tällöin kuitenkaan oikaista. Poistosuunnitelman muutos koskee vain muutostilikauden ja sitä seuraavien tilikausien suunnitelmapoistoja.

Poistoja ja poistosuunnitelman muutosta ei missään tilanteessa ole sallittua käyttää tilikauden tuloksen parantamiseen, vaan poistot tehdään johdonmukaisesti suunnitelman mukaan. Poistosuunnitelman muutoksen tulee perustua hyödykkeestä tai hyödykeryhmästä itsestään aiheutuviin tulontuottamis- tai palvelutuotantokykyyn.

Kirjanpitolain 3:3.1 §:n 7 kohdan mukaan yleisiin tilinpäätösperiaatteisiin kuuluu, että kukin hyödyke ja muu taseeseen merkittävä erä arvostetaan erillisesti. Selvityksen aikana tuli esille se, että kunnan poistosuunnitelman mukaista kohdearviointia ei ole käytetty aktiivisesti. Kohdearvioinnilla voidaan määrittää käsiteltävä investointi poistoajaltaan poikkeavaksi, verrattuna poistosuunnitelman perussääntöön. Investointikohteen poistoaika tulisi aina liittää investointipäätökseen, osana kohteen kustannusarviointia. Poistosuunnitelmassa tulisi ilmetä arvioinnille annettavat raamit, esim. 5-7 vuotta. Lisäksi oikeus hyödykkeen pitoajan määrittämiseen tulisi kirjata selkeästi poistosuunnitelmaan, kirjanpidon perusteiden selkeyttämiseksi.

Kunnan voimassa olevassa poistosuunnitelmassa on Hallinto- ja laitosrakennusten poistoajaksi määritetty 20 vuotta ja menetelmäksi tasapoisto. Samanaikaisesti kunnalla on leasing-rahoituksella hankittuja kohteita, joiden taloudellinen pitoaika on selvästi yli 20 vuotta, jopa 40 vuotta. Arvostuseron vuoksi esim. eräiden koulujen vuotuinen pääomakustannus poikkeaa merkittävästi rahoitusmenetelmän takia. Kunnan tulisikin arvioida poistosuunnitelman muuttamista siten että kyseisessä hyödykeryhmässä poistoaika olisi 30 vuotta. Näin kunnan omassa omistuksessa olevin kiinteistöjen poistosuunnitelma vastaisi paremmin niiden palveluntuotantokykyyn.

Hyödykepääryhmässä "Kiinteät rakenteet ja laitteet" kunnalla on käytössä hyödykeryhmissä menetelminä hyödykkeen mukaan joko tasapoisto tai menojäännöspoisto. Menojäännöspoistoa puoltaa tilanne, jossa hyödykekohtainen seuranta on hallinnollisesti vaikea teknisesti järjestää. Menojäännöspoiston ongelma on se, että siinä pitkävaikutteisen investointimenon kustannus kirjautuu ylikorostuneesti alkuvaiheelle ja vuosi välinen vertailtavuus saattaa olla varsin heikko. Koska nykyaikaisilla kirjanpitojärjestelmillä hyödykekohtainen poistoseuranta on jo varsin vaivatonta, Hollolan kunnassa olisi syytä pohtia menojäännöspoiston vaihtamista tasapoistomenetelmäksi poistosuunnitelman kaikissa hyödykeryhmissä.

Kunnan poistosuunnitelmassa on määritetty hyödykeryhmiä myös kirjanpidollisesti eriytetylle Vesihuoltolaitokselle. Näin toimien on riskinä, että hyödyke ja hyödykekohtainen tarkastelu johtaa eri poistoihin riippuen siitä onko hyödyke kunnan vai vesilaitoksen kirjanpidossa. Kunnan tulisikin luopua poistosuunnitelmassaan Vesiliikelaitosta koskevista hyödykeryhmistä ja siirtyä kirjanpidossa kaikissa toiminnoissa yhteneviin periaatteisiin.

Poistoja ja poistosuunnitelman muutosta ei missään tilanteessa ole sallittua käyttää tilikauden tuloksen parantamiseen, vaan poistot tehdään johdonmukaisesti suunnitelman mukaan. Poistosuunnitelman muutoksen tulee perustua hyödykkeestä tai hyödykeryhmästä itsestään aiheutuviin tulontuottamis- tai palvelutuotantokykyyn.

Selvityksen perusteella on suositeltavaa, että kunnan poistosuunnitelma nyt esillä olleiden asioiden osalta päivitetään siten, että uusi poistosuunnitelma otettaisiin huomioon vuoden 2020 tilinpäätöstä laadittaessa.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee tehdyn selvityksen tietoonsa saatetuksi ja ohjeistaa viranhaltijoita jatkovalmistelun osalta.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi tehdyn selvityksen tietoonsa saatetuksi ja ohjeisti viranhaltijoita jatkovalmistelun osalta.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen kokouksessaan 26.10.2020 tiedokseen saaman poisto-ohjelmaselvityksen, keskeisiä havaintoja olivat:

  • Hallinto- ja talousrakennusten 20 vuoden poistoajan ongelmallisuus, varsinkin isommissa uudisrakennushankkeissa.
  • menojäännöspoistojen aiheuttamat ongelmat, erityisesti eri vuosien vertailtavuuden osalta
  • Vesihuoltolaitoksen eriytetyt poistosuunnitelmat johtavat hyödykkeiden välisiin eroihin, kirjausyksikön perusteella.

Kunnanhallituksen antaman linjauksen mukaisesti on laadittu esitys poistosuunnitelman muuttamisesta. Esitys uudesta poistosuunnitelmasta on tämän esityslistan liitteenä.

Poistosuunnitelmassa valtuusto linjaa osalle hyödykeryhmiä poistoajan vaihteluvälin ja oletusarvoisesti hyödykkeen poistoaika on kyseisen vaihteluvälin alaraja. Kunnanhallitus voi yksittäisen hyödykkeen kohdalla päättää poikkeavasta poistosuunnitelmasta vaihteluvälin rajoissa.

Poistosuunnitelmaesityksessä noudatetaan menettelyä, jossa uusi poistomenettely koskee vuoden 2020 tammikuun 1. päivä tai sen jälkeen hankittuja hyödykkeitä ja ennen kyseistä päivämäärää hankittujen hyödykkeiden poistot määritetään aikaisemman poistosuunnitelman mukaisesti. Vastaava menettely on käytössä, esimerkiksi Lahden kaupungilla.

Kunnan hallintosäännön 2. luvun 3 §:n mukaan valtuusto hyväksyy kunnan poistosuunnitelman ja 6§ mukaisesti kunnanhallitus hyväksyy tarvittaessa hyödyke- ja hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Kunnanhallitus myös vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle: Poistosuunnitelmaa esitetään muutettavaksi liitteen esittämällä tavalla. Uusi poistosuunnitelma astuu voimaan 1.1.2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

.

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan poistosuunnitelman. Uusi poistosuunnitelma astuu voimaan 1.1.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

palvelualuejohtajat, talouspalvelut