Valtuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Talousarviomuutokset 2021

HOLDno-2021-290

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leila Tupasela, taloussuunnittelija, leila.tupasela@hollola.fi
Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Valtuusto on 7.12.2020 § 58 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021 ja elinvoimavaliokunta on hyväksynyt palvelualueen käyttösuunnitelman 2.2.2021 § 18.

Elinvoiman palvelualueen vuoden 2021 talousarvion muutospaineista on raportoitu talousarvion seurantaraportin 31.8.2021 yhteydessä. Määrärahojen osalta on tarpeen tehdä seuraavat talousarviomuutokset.

Investointiosa

Maa-alueiden ostoihin on budjetoitu 2 M€, josta vuonna 2021 tullaan käyttämään n. 700 t€.
Määrärahan vähennys 1 300 000 € (M-1800-000001-00001).

Kuntatekniikkaan on budjetoitu 1 500 000 € Pukkomäentien rakentamiseen vuodelle 2021. Pukkomäentietä ei rakenneta 2021. Pukkomäentien rakentamiseen budjetoidulla osuudella katetaan osittain muita investointeja.
Määrärahan vähennys 1 000 000 € (P-1800-100000-00001). 

Sote- keskukselle on vuodelle 2021 talousarvioon varattu 4,767 M€. Hanke tulee ylittämään tämän vuoden talousarvion noin 1.1 M€:lla Hankkeeseen on kokonaisuudessaan budjetoitu 14,654 M€ ja hankkeen toteuma tulee olemaan noin 14,0 M€.
Sote-keskuksen määrärahan lisäys 1 100 000 € (T-1800-100001-00001).

Perusparannusinvestointeihin on budjetoitu 1,705 M€. Investointeja tulee toteutumaan n. 955 t€.  Kalliolan päiväkodin vesikattohanke siirrettiin vuodelle 2022, Jäähallin vesikattohanke todettiin tarpeettomaksi kevään kuntokartoituksessa, Uimahallin hankkeita ei toteuteta tulevan peruskorjauksen vuoksi, Soramäen päiväkodin kääntöpaikka hanke siirrettiin kuntatekniikalle, Heinsuon koulun paljeovet hanke siirrettiin PTS:ään ja osa hankkeista on toteutunut budjetoitua edullisemmin.
Perusparannusinvestointien määrärahan vähennys 750.000 € (T-1800-000001-00001).

 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta hyväksyy määrärahamuutokset esitetyn mukaisesti ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle elinvoiman palvelualueelle voimassa olevaan talousarvioon vuodelle 2021 investointimäärärahoihin

vähennystä 1 300 000 € M-1800-000001-00001 Maa-alueet, osto
vähennystä 1 000 000 € P-1800-100000-00001 Kadunrakennus (budj.)
lisäystä 1 100 000 € T-1800-100001-00001 Salpakankaan terveysasema
vähennystä 750 000 € T-1800-000001-00001 Talonrakennus (budj.)

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Aslög Rask, taloussuunnittelija, assi.rask@hollola.fi
Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Perustelut

Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Valtuusto on 7.12.2020 § 58 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021 ja hyvinvointivaliokunta on hyväksynyt palvelualueen käyttösuunnitelman 27.1.2021 § 5

Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2021 talousarvion muutospaineista on raportoitu talousarvion seurantaraportin 31.8.2021 yhteydessä.

Määrärahojen osalta on tarpeen tehdä seuraavat talousarviomuutokset.

- Varhaiskasvatuspalveluiden maksutuottojen arvioidaan jäävän 200 000 euroa alle voimassa olevan talousarvion. Elokuun 2021 alusta voimaan astuneen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen seurauksena tuottoja kertyy vähemmän. Maksulain muutosta on kompensoitu kunnille yhteisöveron jako-osuutta nostamalla. Varhaiskasvatuspalvelujen tuottoarviota esitetään täten vähennettäväksi 200 000 euroa.

- Vapaa-aikapalveluiden maksutuottojen arvioidaan jäävän 200 000 alle voimassa olevan talousarvion koronapandemian ja  uimahallin sulkuaikojen vuoksi. Vapaa-aikapalvelujen tuottoarviota esitetään täten vähennettäväksi  200 000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta hyväksyy edellä mainitut muutosesitykset ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että hyvinvoinnin palvelualueen tuottoarviota vähennetään edellä mainittujen muutosten johdosta yhteensä 400 000 euroa. Muutosesityksessä palvelualueen sitovaksi toimintakatteeksi esitetään -46 445 900 euroa.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merk. Pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 17.53 - 18.00.

Valmistelija

Piia Paasiranta, talouspäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Valtuusto on 7.12.2020 § 58 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021. Talousarvion muutospaineista on raportoitu osavuosikatsauksen yhteydessä ja muutospaineita on käsitelty valiokunnissa. Muutospaineet on koottu yhteen talousarvion muutosesitykseksi.

Käyttötalouden osalta on tunnistettu seuraavat muutospaineet:

Hyvinvoinnin palvelualueella varhaiskasvatuspalveluiden maksutuottojen arvioidaan jäävän 200 000 euroa alle voimassa olevan talousarvion. Elokuun 2021 alusta voimaan astuneen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen seurauksena tuottoja kertyy vähemmän. Maksulain muutosta on kompensoitu kunnille yhteisöveron jako-osuutta nostamalla. Varhaiskasvatuspalvelujen tuottoarviota esitetään täten vähennettäväksi 200 000 euroa.

Hyvinvoinnin palvelualueella lisäksi vapaa-aikapalveluiden maksutuottojen arvioidaan jäävän 200 000 alle voimassa olevan talousarvion koronapandemian ja  uimahallin sulkuaikojen vuoksi. Vapaa-aikapalvelujen tuottoarviota esitetään täten vähennettäväksi  200 000 euroa.

Tuloslaskelmaosan osalta tunnistettu seuraavat muutospaineet:

Kuntaliiton viimeisimmän ennustekehikon mukaan kunnan verotulot tulevat vahvistumaan merkittävästi alkuperäisestä talousarviosta. 
Kunnallisveroja arvioidaan kertyvän 2 300 000 euroa arvioitua enemmän, kiinteistöveroa  200 000 euroa enemmän ja yhteisöveroa  600 000 euroa enemmän.
Valtionosuuksian arvioidaan kertyvän 500 000 euroa arvioitua enemmän.
Osinkotuottoja arvioidaan kertyvän 500 000 euroa arvioitua enemmän johtuen pääosin PHP:n merkittävistä osingoista.
Korkomenojen arvioidaan jäävän 300 000 euroa arvioitua pienemmiksi maltillisen korkotason ja vahvan kassan tilanteen johdosta. 
Poistojen arvioidaan alittuvan 500 000 euroa investointiohjelman muutosten myötä.

Edellämainittujen muutosten myötä talousarvion vuosikate vahvistuu 4,0 milj. euroa ja tilikauden tulos 4,5 milj. euroa ja kääntyy siten 3,9 milj. euroa ylijäämäseksi. 

Investointiosan osalta on tunnistettu seuraavat muutospaineet:

Maa-alueiden ostoihin on budjetoitu 2,0 milj. euroa, josta vuonna 2021 tullaan käyttämään n. 700 000 euroa.
Määrärahaa arvioidaan jäävän käyttämättä täten 1 300 000 euroa.

Kuntatekniikkaan on budjetoitu 1 500 000 euroa Pukkomäentien rakentamiseen vuodelle 2021. Pukkomäentietä ei kuitenkaan rakenneta vuonna 2021. Pukkomäentien rakentamiseen budjetoidulla osuudella katetaan osittain muita investointeja ja määrärahaa arvioidaan jäävän käyttämättä 1 000 000 euroa. 

Sote-keskukselle on vuodelle 2021 talousarvioon varattu 4 767 000 euroa. Vuoden 2020 määrärahaa jäi käyttämättä ja määrärahaa on tarpeen siten siirtää vuodelle 2021. Sote-keskuksen määrärahaa on tarpeen lisätä 1 100 000 euroa. Hankkeeseen on kokonaisuudessaan budjetoitu 14,7 milj. euroa  ja hankkeen toteuma tulee olemaan noin 14,0 milj. euroa.

Perusparannusinvestointeihin on budjetoitu 1,7 milj. euroa. Investointeja tulee toteutumaan 1,0 milj. euroa.  Kalliolan päiväkodin vesikattohanke siirrettiin vuodelle 2022 ja Jäähallin vesikattohanke todettiin tarpeettomaksi kevään kuntokartoituksessa, Uimahallin hankkeita ei toteuteta tulevan peruskorjauksen vuoksi. Soramäen päiväkodin kääntöpaikka hanke siirtyi kuntatekniikalle, Heinsuon koulun paljeovet hanke siirrettiin PTS:ään ja osa hankkeista on toteutunut budjetoitua edullisemmin. Perusparannusinvestointien määrärahaa on edellä mainittujen syiden perusteella vähentää 750.000 euroa.

Eteläinen kehätie valmistui liikenteelle vuoden 2020 lopussa, mutta hankkeelle aiheutuu kustannuksia vielä tulevina vuosina. Vuodelta 2020 jäi määrärahaa käyttämättä ja määräraha on tarpeen budjetoida uudelleen vuodelle 2021. Määrärahaa on tarpeen lisätä 50 000 euroa vuodelle 2021. Muutoksella ei ole vaikutusta hankkeen kokonaiskustannuksiin. 

Rahoitusosan osalta on tunnistettu seuraavat muutospaineet:

Käyttötalouden vahvistumisen ja investointimenojen alittumisen myötä kassatilanne on ollut talousarviota vahvempi eikä uutta pitkäaikaista lainaa ole tarvinnut  vielä nostaa. 
Talousarviossa pitkäaikaista lainaa on varauduttu nostamaan yhteensä 18,0 milj. euroa ja lyhentämään vanhoja lainoja 10,2 milj. euroa, jolloin nettolainanotoksi on arvioitu 7,8 milj. euroa. 
Pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi arvioidaan vuoden 2021 osalta 10,0 milj. euroa, jolloin nettoarviota vähennetään 8,0 milj. euroa. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnahallitus ehdottaa valtuustolle, että:

Valtuusto päättää talousarviomuutoksista seuraavasti:

Käyttötalous:

Hyvinvoinnin palvelualue, nettositovaa määrärahaa lisätään 400 000 euroa.

Tuloslaskelmaosa:

 • Kunnallisveron tuottoarviota lisätään 2 300 000 euroa
 • Kiinteistöveron tuottoarviota lisätään 200 000 euroa
 • Yhteisöveron tuottoarviota lisätään 600 000 euroa
 • Valtionosuuksia lisätään 500 000 euroa
 • Rahoitustuotot ja -kulut, nettoarviota vähennetään 800 000 euroa
 • Poistoarviota vähennetään 500 000 euroa

Investointiosa

Maa-alueet, osto, nettomäärärahaa vähennetään 1 000 000 euroa

Kadunrakennus, nettomäärärahaa vähennetään 1 000 000 euroa

Talonrakennus, uusinvestoinnit, nettomäärärahaa lisätään 1 100 000 euroa.

Talonrakennus, perusparannukset, nettomäärärahaa vähennetään 750 000 euroa.

Eteläinen kehätie, määrärahaa lisätään 50 000 euroa.

Rahoitusosa

Pitkäaikaisten lainojen nettoarviota vähennetään 8 000 000 euroa

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Valtuusto on 7.12.2020 § 58 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021. Talousarvion muutospaineista on raportoitu osavuosikatsauksen yhteydessä ja muutospaineita on käsitelty valiokunnissa. Muutospaineet on koottu yhteen talousarvion muutosesitykseksi.

Ehdotus

Valtuusto päättää talousarviomuutoksista seuraavasti:

Käyttötalous:
Hyvinvoinnin palvelualue, nettositovaa määrärahaa lisätään 400 000 euroa.

Tuloslaskelmaosa:
Kunnallisveron tuottoarviota lisätään 2 300 000 euroa
Kiinteistöveron tuottoarviota lisätään 200 000 euroa
Yhteisöveron tuottoarviota lisätään 600 000 euroa
Valtionosuuksia lisätään 500 000 euroa
Rahoitustuotot ja - kulut, nettoarviota vähennetään 800 000 euroa
Poistoarviota vähennetään 500 000 euroa

Investointiosa
Maa- alueet, osto, nettomäärärahaa vähennetään 1 000 000 euroa
Kadunrakennus, nettomäärärahaa vähennetään 1 000 000 euroa
Talonrakennus, uusinvestoinnit, nettomäärärahaa lisätään 1 100 000 euroa.
Talonrakennus, perusparannukset, nettomäärärahaa vähennetään 750 000 euroa.
Eteläinen kehätie, määrärahaa lisätään 50 000 euroa.

Rahoitusosa
Pitkäaikaisten lainojen nettoarviota vähennetään 8 000 000 euroa

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talouspalvelut@hollola.fi, palvelualuejohtajat

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantai-perjantai klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 • vaatimusten perusteet
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00