Valtuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Kaavoitusohjelma 2022

HOLDno-2019-876

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katariina Tuloisela, kaavoitusarkkitehti, katariina.tuloisela@hollola.fi

Perustelut

Kaavoitusohjelmassa esitetään vuoden 2020 kaavoituksen työohjelma. Osa näistä kaavoitushankkeista on jo vireillä. Vuoden 2020 työohjelmaan sisältyy useita laajoja kaavahankkeita, joiden psosessit jatkuvat vuoden 2021 puolelle. Tästä johtuen vuonna 2021 aloitetaan vain muutama uusi kaavoitushanke. Vuoden 2020 kaavoituskohteista kerrotaan alueen yleiskuvaus ja kaavoituksen tavoitteet sekä arvioitu kaavahankkeen taloudellisuutta.

Kaavoitusohjelmassa on mukana myös nyt tiedossa olevia kaavoituskohteet vuosille 2021-2023. Näiden hankkeiden osalta tiedot ovat alustavia ja ne tarkentuvat tulevien vuosien kaavoitusohjelmien laadinnan yhteydessä. Kaavoitusohjelmaa sekä kuntatekniikan ja vesihuoltolaitoksen rakentamisohjelmia on valmisteltu elinvoimapalveluissa vastuualueiden yhteistyönä.

Elinvoimavaliokunta seuraa kaavoitusohjelman toteutumista ja raportoi siitä kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää liitteenä olevan kaavoitusohjelman kunnanhallitukselle valtuuston hyväksymiskäsittelyä varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Asian esittelee kokouksessa kehitys- ja kaavoituspäällikkö Ilkka Korhonen.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kaavoitusohjelman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

-

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kaavoitusohjelman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Katariina Tuloisela, kaavoitusarkkitehti, katariina.tuloisela@hollola.fi

Perustelut

Kaavoitusohjelmassa 2021 esitetään ensi vuoden kaavoituksen työohjelma (liite). Työohjelmaan kuuluvista hankkeista osa on jo vierillä. Yleiskaavoista strateginen yleiskaavan 2020 ja Kalliola-Paimelan osayleiskaavan hyväksymiset ovat vuoden vaihteen jälkeen. Nostava-Tikkakallion ja keskustan alueen maankäytön selvitykset ovat myös alkaneet.

Vuoden 2021 asemakaavahankkeista kaksi laajempialaista asemakaavahanketta aloitetaan vuoden 2020 lopulla, Pyhäniemen vanhainkodin ympäristön ja Sorvasen peltoalueen asemakaavat.  Vuonna 2021 aloitetaan lisäksi viisi muuta asemakaavahanketta. Kaavoitusohjelmaan on koottu tietoja niistä hankkeita, jotka todennäköisesti aloitetaan lähivuosina 2022-2023. Kaavoitusohjelman kohteista kerrotaan alueen yleiskuvaus ja kaavoituksen tavoitteet sekä arvioitu kaavahankkeen taloudellisuutta.

Kaavoitusohjelmaa sekä kuntatekniikan ja vesihuoltolaitoksen rakentamisohjelmia on valmisteltu elinvoimapalveluissa vastuualueiden yhteistyönä. Elinvoimavaliokunta seuraa kaavoitusohjelman toteutumista ja raportoi siitä kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa.
 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää liitteenä olevan kaavoitusohjelman kunnanhallitukselle valtuuston hyväksymiskäsittelyä varten.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin

Valmistelija

Katariina Tuloisela, kaavoitusarkkitehti, katariina.tuloisela@hollola.fi

Perustelut

Vireillä olevat

 • Strateginen yleiskaava 2020
 • Kalliolan-Paimelan osayleiskaava
 • Nostavan-Tikkakallion alueen maankäytön selvitys
 • Keskustan maankäytön selvitys
 • Hirvimäen asemakaava ja asemakaavan muutos
 • Parinpellontien asemakaava
 • Sorvasen alueen asemakaava
 • Pyhäniemen vanhainkodin ympäristön asemakaava
 • Messilän ranta-alueen asemakaava, yksityinen kaavahanke

Vireille tulevat

 • Kukonkoivun teollisuusaleuuen asemakaavan muutos ja laajennus
 • Kyyhkylän alueen asemakaava
 • Hämeenkosken Pappilan alueen asemakaavan muutos
 • Salpakankaan koulun ja ympäristön asemakaavamuutos
 • Kunnanviraston kortteli ympäristöineen, asemakaavan muutos
 • Ruskorinne, asemakaava

Vuosina 2022-2023 vireille tulevat kaavoituskohteet

 • Kalliolanpeltotie ympäristöineen, asemakaava
 • Norolan pelto, asemakaavan muutos
 • Mallasharjun asemakaavan muutos
 • Kukonkankaan asuinalueen laajennus, asemakaava
 • Yritysalueen laajennus Paassillassa, asemakaava
 • Hahmajärven alue, leirikeskuksen asemakaavoitus

 

Kaavoitusarkkitehti Katariina Tuloisela esittelee kaavoitusohjelman.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi liitteenä olevan kaavoitusohjelman.

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

.

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kaavoitusohjelman 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Katariina Tuloisela, kaavoitusarkkitehti, katariina.tuloisela@hollola.fi
Ilkka Korhonen, Kehitys- ja kaavoituspäällikkö, ilkka.korhonen@hollola.fi

Perustelut

Kaavoitusohjelmassa 2022 esitetään ensi vuoden kaavoituksen työohjelma (liite).  

Yleiskaavoitusta aloitetaan vuoden 2022 aikana vaihemaakuntakaavan mukaisella alueella ja sen lähialueella. Osayleiskaavalla tutkitaan jätteenkäsittelyalueen sijoittamista alueelle.

Vuoden 2022 kaavoitusohjelmaan kuluu kuusi vireillä olevaa asemakaavahanketta ja loppuvuodesta 2021 aloitettava Nostavan Kyyhkylän asuinalueen asemakaava. Vuoden 2022 aikana aloitetaan Keskustakortteleiden asemakaavamuutos, Paassillan yritysalueen laajennus, Hiekkalinnan asuinkorttelin asemakaava ja Salpakankaan koulun ja ympäristön asemakaavamuutos​. Kaavoitusohjelmaan on koottu tietoja niistä hankkeita, jotka todennäköisesti aloitetaan lähivuosina 2023-2024.

Kaavoitusohjelman kohteista kerrotaan alueen yleiskuvaus ja kaavoituksen tavoitteet sekä arvioitu kaavahankkeen taloudellisuutta. Kaavoitusohjelmaa sekä kuntatekniikan ja vesihuoltolaitoksen rakentamisohjelmia on valmisteltu elinvoimapalveluissa vastuualueiden yhteistyönä. Elinvoimavaliokunta seuraa kaavoitusohjelman toteutumista ja raportoi siitä kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää liitteenä olevan kaavoitusohjelman kunnanhallitukselle valtuuston hyväksymiskäsittelyä varten.

Päätös

Merk. Asiantuntijana kuultiin kunnan kehitys- ja kaavoituspäällikkö Ilkka Korhosta.

Keskustelun kuluessa Minna Kauhanen esitti ja Paavo Takala kannatti että, kaatopaikan/kierrätyspuiston kaavoituksen käsittely tulee käsitellä yksittäisenä, erillisenä kokonaisuutena ja asiakokonaisuuden laajuuden vuoksi jätetään kokonaan pois kaavoitusohjelmasta. Asia palautetaan tältä osin uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät JAA. Ne, jotka kannattavat Minna Kauhasen tekemää esitystä, äänestävät EI. Menettelytapa hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä ja 6 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi Minna Kauhasen muutosesityksen voittaneen.

Elinvoimavaliokunta palautti asian uudelleen valmisteluun.

Valmistelija

Katariina Tuloisela, kaavoitusarkkitehti, katariina.tuloisela@hollola.fi
Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Vuoden 2022 kaavoitusohjelmaa käsiteltiin elinvoimavaliokunnassa 26.10.2021. Äänestyksen jälkeen asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi seuraavalta osin; kierrätyspuiston kaavoituksen käsittely tulee käsitellä yksittäisenä, erillisenä kokonaisuutena ja asiakokonaisuuden laajuuden vuoksi jätetään kokonaan pois kaavoitusohjelmasta.

Hallintosäännön mukaan valtuusto päättää yleiskaavan laatimisesta, yleiskaavan vireilletulosta ja tavoitteista ja hyväksymisestä. Tämä on kerrottu kaavoitusohjelmassa. Kaavoitusohjelmassa on kirjattu kierrätyspuiston osayleiskaavasta; kaavoituksen vireille tulosta ja tavoitteista päätetään erikseeen kunnanvaltuustossa.

Kehitys- ja kaavoituspalveluissa päivitettiin kaavoitusohjelmaa 2022 siten, että siitä poistettiin sivu, joka käsittelee kierrätyspuiston osayleiskaavaa.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kaavoitusohjelman 2022.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merk. 

 • Keskustelun aikana Kati Pölönen esitti:

Ehdotan, ettei kunnanhallitus hyväksy liitteenä olevaa kaavoitusohjelmaa uimahalli- ja monitoimitaloon liittyvin osuuksin, sillä uudisrakentamista ei olla esitelty aitona vaihtoehtona lainkaan luottamushenkilöille.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi Pölösen esityksen rauenneen kannattamattomana.

 • Asiantuntijoina kuultavana olivat elinvoimajohtaja Heli Randell, kaavoitusarkkitehti Katariina Tuloisela ja kehitys- ja kaavoituspäällikkö Ilkka Korhonen.

Perustelut

Vuoden 2022 kaavoitusohjelmaa käsiteltiin elinvoimavaliokunnassa 26.10.2021. Äänestyksen jälkeen asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi seuraavalta osin; kierrätyspuiston kaavoituksen käsittely tulee käsitellä yksittäisenä, erillisenä kokonaisuutena ja asiakokonaisuuden laajuuden vuoksi jätetään kokonaan pois kaavoitusohjelmasta.

Hallintosäännön mukaan valtuusto päättää yleiskaavan laatimisesta, yleiskaavan vireilletulosta ja tavoitteista ja hyväksymisestä. Tämä on kerrottu kaavoitusohjelmassa. Kaavoitusohjelmassa on kirjattu kierrätyspuiston osayleiskaavasta; kaavoituksen vireille tulosta ja tavoitteista päätetään erikseeen kunnanvaltuustossa.

Kehitys- ja kaavoituspalveluissa päivitettiin kaavoitusohjelmaa 2022 siten, että siitä poistettiin sivu, joka käsittelee kierrätyspuiston osayleiskaavaa.

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kaavoitusohjelman 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

 • Lasse Peltonen

Tiedoksi

kehitys- ja kaavoituspäällikkö

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantai-perjantai klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 • vaatimusten perusteet
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00