Valtuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Hollolan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

HOLDno-2019-857

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riikka Johansson, vesihuoltopäällikkö, riikka.johansson@hollola.fi

Perustelut

Pohjaveden suojeluun liittyy monia säädöksiä ja asetuksia mm. ympäristönsuojelulaissa (YSL) ja –asetuksessa (YSA), vesilaissa (VL), maa-aineslaissa (MAL), maankäyttö- ja rakennuslaissa, terveydensuojelulaissa, jäte-, kemikaali- ja öljyvahinkojen torjuntalainsäädännössä. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmasta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa. Pohjaveden suojelun valvontaviranomaisina Hollolan kunnassa toimivat kunnan valvontajaosto sekä Hämeen ELY-keskus.

Pohjaveden suojelun tavoitteena on turvata vedenhankinnalle tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesivarannot ja niiden antoisuuden säilyminen sekä estää pohjaveden laadun heikkeneminen. Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on ohje, jota sovelletaan kuntatasolla mm. maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä lupakäsittelyissä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hollolan pohjavesialueiden aiempi suojelusuunnitelma sisältyy vuonna 2011 laadittuun Hollolan, Lahden ja Nastolan seudulliseen pohjaveden suojelusuunnitelmaan. Hämeenkosken alueen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on vuodelta 2005. Hämeen ELY-keskuksen aloitteesta suojelusuunnitelman päivitykseen haettiin ja saatiin 15 000 € avustus vuonna 2019. 

Suojelusuunnitelman laatimista varten perustettiin laaja ohjausryhmä, jossa olivat edustettuina Hollolan kunta (vesihuoltolaitos, maankäyttö, ympäristönsuojelu), Lahden kaupunki, Hämeen ELY-keskus, Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä, Lahti Aqua Oy, Pääkaupunkiseudun Vesi Oy, Päijät-Hämeen pelastuslaitos sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveyskeskus. Kustannuksien kattamiseen osallistuivat kunnan ja ELY-keskuksen lisäksi myös Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä sekä Pääkaupunkiseudun Vesi Oy. Suojelusuunnitelman laadinnasta vastasi Ramboll Finland Oy.

Päivitetty suojelusuunnitelma sisältää ajantasaiset tiedot Hollolan pohjavesiolosuhteista, vedenottamoista ja niiden tarkkailusta sekä riskikartoituksen ja riskienarvioinnin. Suunnitelmassa esitetään toimenpidesuosituksia pohjavesialueelle sijoittuville toiminnoille ja maankäytölle pohjaveteen kohdistuvien riskien ehkäisemiseksi. Suojelusuunnitelmassa tehtyä riskienarviointia ja toimenpidesuosituksia voidaan hyödyntää talousveden laadun valvonnassa ja talousveden laatuun vaikuttavien riskien hallinnassa. Tavoitteena on myös parantaa toiminnanharjoittajien, maanomistajien ja kansalaisten oikeusturvaa lisäämällä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuutta suojelusuunnitelman laatimista koskeviin menettelyihin sekä parantaa sääntelyn ennakoitavuutta erityisesti elinkeinotoiminnan kannalta. Suojelusuunnitelmassa on esitetty suosituksia pohjavesitarkkailujen, kaava- ja ympäristönsuojelumääräysten sekä rakennusjärjestyksen päivittämiseen esim. maalämpöjärjestelmien rakentaminen pohjavesialueelle on vaikeutunut.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laadinnasta tiedotettiin työn aikana eri kanavissa (mm. paikallislehti, kunnan verkkosivut ja uutiskirjeet, sähköposti, some). Hollolan pohjavesialueiden yrittäjille ja toiminnanharjoittajille suunnattu tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 1.6.2021 ja kaikille avoin yleisötilaisuus 19.8.2021. Suojelusuunnitelma oli julkisesti nähtävillä ja kommentoitavana 16.8.-17.9.2021. Suojelusuunnitelmasta saadut lausunnot huomioitiin suunnitelman viimeistelyssä.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivityksen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja tiedoksi valtuustolle edellä esitetyn ja liitteen mukaisesti.

Päätös

Merk. Kokouksessa kuultiin asiantuntijana vesihuoltopäällikkö Riikka Johanssonia.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Riikka Johansson, vesihuoltopäällikkö, riikka.johansson@hollola.fi

Perustelut

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa säädetty ja ensisijaisesti kunnan laatimisvastuulla oleva Hollolan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on päivitetty.

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on ohje, jota sovelletaan kuntatasolla mm. maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä lupakäsittelyissä pohjaveden suojelun tavoitteiden saavuttamiseksi.

Asiaa on käsitelty elinvoimavaliokunnassa 12.10.2021.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä päivitetyn Hollolan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman ja vie sen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Merk. Kokouksessa asaintuntijana kuultiin vesihuoltopäällikkö Riikka Johanssonia ja elinvoimajohtaja Heli Randellia.

Perustelut

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa säädetty ja ensisijaisesti kunnan laatimisvastuulla oleva Hollolan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on päivitetty.

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on ohje, jota sovelletaan kuntatasolla mm. maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä lupakäsittelyissä pohjaveden suojelun tavoitteiden saavuttamiseksi.
 

Ehdotus

Valtuusto merkitsee tiedoksi Hollolan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

vesihuoltopäällikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.