Valtuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelma

HOLDno-2021-488

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

.

Ehdotus

Esittelijä

Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Erkki.Arvila@hollola.fi

Tarkastuslautakunta käsittelee omalta osaltaan vuoden 2022 talousarvioesityksen kokoukseen toimitettavan alustavan rungon pohjalta ja tekee siihen tarvittavat tarkennukset.

Päätös

Päätettiin hyväksyä talouspäällikön toimittama talousarvioesitys tarkastuslautakunnan talousarvioksi vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelmaksi vuosille 2023-2025.

Valmistelija

Leila Tupasela, taloussuunnittelija, leila.tupasela@hollola.fi
Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on antanut palvelualueille ohjeen vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi toiminnan kuvauksen, toimintaympäristön ja sen muutokset sekä painopisteet, toiminnalliset tavoitteet, toimintaan liityvät riskit ja toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat kunnan vuonna 2020 päivitettyyn kuntastrategiaan.

Elinvoimalautakunnan alaiset vastuualueet ovat: kehitys- ja kaavoituspalvelut (kaavoitus, maaomaisuuden hallinta ja paikkatieto), kuntatekniikka, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu, vesihuoltolaitos, ruoka- ja siivouspalvelut, kiinteistöpalvelut sekä elinvoiman hallinto, joka koostuu elinkeino-, työllisyys- ja joukkoliikennepalveluista.

Talousarvioesityksen mukainen elinvoiman palvelualueen toimintakate on -5.089.100 €, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 14,1 %.  Elinvoiman toimintakatteen kasvu aiheutuu mm. kunnan sisäisten veloitusten uudistamisesta, liikennepalveluiden tulojen vähenemisestä sekä työllisyyspalveluiden työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta.

Vesihuoltolaitoksen tilikauden yli/alijäämä on 0 €. 

Elinvoiman palvelualueen talousarvioluvut (käyttötalous) ja toiminnalliset tavoitteet, toiminnan riskit sekä vesihuoltolaitoksen erillislaskelmat ja elinvoiman palvelualueen investoinnit on esitetty liitteissä.   

Liite 1: Elinvoiman palvelualueen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2025
Liite 2: Taseyksikön erillislaskelmat Vesihuoltolaitos
Liite 3: Investointiohjelma 2022-2032

 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta hyväksyy omalta osaltaan ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi elinvoiman palvelualueen vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman 2023-2025, vesihuoltolaitoksen erillislaskelmat sekä investoinnit. Elinvoiman palvelualueen toimintakate vuoden 2021 talousarviossa on -5.089.100 € ja vesihuoltolaitoksen tilikauden yli/alijäämä 0 €. Elinvoimavaliokunta valtuuttaa palvelualuejohtajan tekemään tarvittavat muutokset talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen ehdotuksen käsittelyä valtuustossa. Muutoksista tiedotetaan valiokunnalle.

Päätös

Keskustelun kuluessa Mari Kurisjärvi esitti ja Miikka Lönnqvist kannatti talousarvioon lisäystä kuntatekniikan henkilöstömenoihin yhden liikuntapaikkojen hoitajan palkkaukseen +39 000 €.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät JAA. Ne, jotka kannattavat Mari Kurisjärven tekemää esitystä, äänestävät EI. Menettelytapa hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä ja 7 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi Mari Kurisjärven muutosehdotuksen voittaneen.

Elinvoimavaliokunta lisää 39 000 € liikuntapaikkojen hoitajan palkkaukseen. Lisäys lisää elinvoiman palvelualueen toimintakatetta vastaavalla summalla.

Valmistelija

Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi
Aslög Rask, taloussuunnittelija, assi.rask@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on antanut palvelualueille ohjeen vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman laadintaan. 

Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi toiminnan kuvauksen, toimintaympäristön ja sen muutokset sekä painopisteet,  toiminnalliset tavoitteet, toimintaan liityvät riskit ja toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat kunnan vuonna 2020 päivitettyyn kuntastrategiaan.

Talousarvioesityksen mukainen toimintakate hyvinvoinnin palvelualueen osalta vuonna 2022 on  48 339 900 euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 5,0%:ia eli 2,3 milj. euroa. Lisäyksestä 0,8 milj. euroa aiheutuu konsernipalvelujen sisäisten veloitusten muutoksesta, jolloin todellinen kasvu vuoteen 2021 verrattuna on 3,2%:ia. Palvelualueen talousarvioesitys on valmisteltu kunnanhallituksen antamaan raamiin, kun huomioidaan konsernipalvelujen sisäisten veloitusten muutos. 

Investointiosaan on hyvinvoinnin palvelualueen osalta varattu irtaimen omaisuuden investointeihin 50 000 euroa. 

Hyvinvoinnin palvelualueen talousarvioluvut (käyttötalous ja investoinnit), toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan riskit on esitetty liitteenä olevassa talousarvioesityksessä.

Ehdotus

Esittelijä

Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta

 1. hyväksyy omalta osaltaan palvelualueen talousarvioesityksen vuodelle 2022 sekä vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman. 
 2. päättää esittää kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi palvelualueensa talousarvioesityksen vuodelle 2022 sekä vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman.
 3. valtuuttaa palvelualuejohtajan tekemään tarvittavat muutokset talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen ehdotuksen käsittelyä valtuustossa. Muutoksista tiedotetaan valiokunnalle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
Piia Paasiranta, talouspäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on antanut palvelualueille ohjeen vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman laadintaan. 

Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi toiminnan kuvauksen, toimintaympäristön ja sen muutokset sekä painopisteet,  toiminnalliset tavoitteet, toimintaan liityvät riskit ja toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat kunnan vuonna 2020 päivitettyyn kuntastrategiaan.

Kunnanhallitus toimii päättävänä toimielimenä kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta, jonka johdosta on valmisteltu talousarvioesitys kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta. 

Kunnanhallituksen alaisiin yksiköihin kuuluvat Konsernipalvelut, Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä varaus käyttöomaisuuden myyntivoittoihin ja -tappioihin ja uutena erillisenä määrärahana varaus strategian toteuttamiseen.

Talousarvioesityksen mukainen toimintakate kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta vuonna 2022 on  -85 604 000 euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 5,1%:ia.
Konsernipalvelujen toimintakate vuonna 2022 on -3 254 000 euroa (-20,9 %), Sosiaali- ja terveyspalvelujen -82 150 000 euroa (+5,8 %), käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 300 000 (+0%) ja strategian toteuttaminen -500 000 (uusi määrärahavaraus). Konsernipalvelujen toimintakatteen parantuminen aiheutuu kunnan sisäisten veloitusten uudistamisesta. Vuodesta 2022 alkaen kaikki tukipalveluiden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset veloitetaan täysimääräisesti kunnan eri yksiköiltä, joille palvelua tuotetaan.  

Investointiosaan on kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta varattu irtaimen omaisuuden investointeihin tietojärjestelmähankkeisiin 260 000 euroa ja muuhun irtaimeen 30 000 euroa. 

Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden talousarvioluvut (käyttötalous ja investoinnit), toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan riskit on esitetty liitteenä olevassa talousarvioesityksessä.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen alaisten yksiköiden talousarvioesityksen ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2023-2025 tiedoksi ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja palvelualuejohtajan tekemään tarvittavat muutokset talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen kunnan talousarvioesityksen käsittelyä hallituksessa ja valtuustossa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
Piia Paasiranta, talouspäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain 110 § mukaan ”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.”

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kuntalaissa on säädetty myös alijäämän käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää, tulee talousarviossa ja –suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainoa arvioitaessa otetaan huomioon taseeseen kertyneet ylijäämät.                

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.  Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.    

Talousarvion käyttötalousosassa on palvelualueittain esitetty valtuuston päätettäväksi määrärahat ja tuloarviot sekä toiminnalliset tavoitteet. Talousarvio sisältää myös tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan. Lisäksi on esitetty konserniyhteisöjen tavoitteet sekä vesihuoltolaitos -taseyksikön erillislaskelmat. Erillisinä liitteinä ovat lisäksi investointiohjelma ja kunnan strategisten riskien arviointi.                         

Talousarvioesityksen mukainen tulos vuodelle 2022 on 49 600 euroa ylijäämäinen.

Talousarvioesityksessä veroprosentit on säilytetty vuoden 2021 tasolla. Verotulojen arvioinnissa on käytetty kuntaliiton veroennustekehikkoa. Vuoden 2022 kunnallisveron tuotoksi on arvioitu 100,0 milj. euroa. Hollolan kunnan yhteisöveron tuotoksi vuonna 2022 on arvioitu 3,3 milj. euroa ja kiinteistöveron tuottoarvioksi 5,7 milj. euroa. Valtion koronatukipakettiin sisältynyt yhteisöveron osalta kuntaryhmän jako-osuuden määräaikainen korotus päättyy vuonna 2022. 

Valtionosuuksien määränä on käytetty valtiovarainministeriön ennakkolaskelmia vuoden 2022 valtionosuuksista. Hollolan kunnan vuoden 2022 valtionosuuksiksi on arvioitu 46,5 milj. euroa.  Valtionosuudet kasvavat 3,0 milj. euroa kuluvan vuoden ennusteeseen nähden. Lopulliset laskelmat ja päätökset saadaan vasta vuoden 2022 lopussa.

Hollolan kunnan toimintamenot vuonna 2022 ovat yhteensä 167,6 milj. euroa ja nousevat kuluvasta vuodesta n. 5,6 %:ia. Henkilöstömenot kasvavat n. 5,4%. Toimintamenoissa sosiaali- ja terveysmenojen kasvu on kokonaisuutena 5,8%:ia eli 4,5 milj. euroa. Kasvussa on otettu huomioon kuluvan vuoden menojen arvioitu toteutuminen.

Toimintatulojen arvioidaan olevan n. 30,8 milj. euroa (+6,8%). Tulojen arvioidaan kasvavan ensi vuonna lähemmäs vuoden 2021 tilinpäätöksen tasoa. Tuloarvioihin liittyy kuitenkin poikkeuksellisen paljon epävarmuustekijöitä. Toimintakate heikkenee kustannusten nousun seurauksena yhteensä n.5,6 %:ia voimassa olevaan talousarvioon nähden.

Talousarviovuoden bruttoinvestoinnit ovat yhteensä 70,0 milj. euroa, josta vesihuoltolaitoksen investointien osuus on 3,5 milj. euroa, kiinteistöinvestointien osuus 2,2 milj. euroa ja kuntatekniikan investointien osuus 4,4 milj. euroa. Elinkeinopoliittisiin investointeihin on lisäksi varattu 3,0 milj. euroa. Irtaimen omaisuuden investointeihin on lisäksi varattu n. 0,5 milj. euroa. 

Vuoden 2022 talousarvion vuosikate (9,9 milj. euroa) kattaa suunnitelman mukaisista poistoista 98 %. Nettoinvestoinneista vuosikate kattaa n. 62 %, mikä johtuu edelleen jatkuvasta korkeasta investointitasosta.

Lainakannan arvioidaan kasvavan 58,4 milj. euroon vuoden 2022 aikana ollen n. 2 537 euroa asukasta kohden. Lainamäärän nettokasvu vuonna 2022 arvioidaan olevan noin 5,1 milj. euroa. Korkean investointitason jatkuessa myös tulevina vuosina, kunnan pitkäaikaisen lainamäärän kehitystä voidaan pitää huolestuttavana.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistus näkyy vuoden 2023 taloussuunnitelmassa, kun toimintamenot ja verorahoitus puolittuvat. Vuonna 2023 tulosta parantaa vielä loppuvuoden 2022 verotilitykset, mutta vuonna 2024 verorahoituksen leikkaus näkyy taloussuunnitelmassa jo täysimääräisenä. Alueuudistukseen kuuluvat talouden tasapainotusmekanismit pienenvät vuosittain ja osaltaan kääntävät talouden kehitystä negatiiviseksi.

Vuoden 2022 talouteen keskeisesti vaikuttavia veropäätöksiä koskevat päätösesitykset käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa 8.11.2021. Tässä vaiheessa on jo hyvä huomioida se, että marraskuussa tehtävä veropäätös koskee vuosia 2022 ja 2023. Tämä johtuu alueuudistukseen liittyvästä kuntien verotuloleikkauksesta, joka suoritetaan vuonna 2023 vuoden 2022 veroprosenttien pohjalta. Arvio mahdollisesta leikkauksesta on vaihdellut 12-14 %-yksikön haarukassa ja osaltaan vaikeuttaa taloussuunnitelmavuosien kehityksen arviointia.

Liitteenä talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025 sekä talousarvion liiteaineisto (riskienarviointi ja investointiohjelma).

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus aloittaa vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman käsittelyn valmistellun esityksen pohjalta. Talousarviokäsittelyä jatketaan kokouksessa 8.11.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merk. Kokous piti tauon 18:54-19:03. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi läsnäolijat.

Asiantuntijoina kuultavana olivat kunnanjohtaja Rahkonen, elinvoimajohtaja Randell, hyvinvointijohtaja Strömmer, henkilöstöpäällikkö Hutko, sekä hallinto- ja talousjohtaja Rantanen.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain 110 § mukaan ”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.”

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kunnanhallitus on käsitellyt talousarviota ensimmäisen kerran kokouksessaan 1.11.2021. Kunnanhallituksen talousarvion ensimmäisessä käsittelyssä hallitus ohjeisti jatkovalmistelua. Alkuperäiseen talousarvioesitykseen on lisätty hyvinvoinnin palvelualueelle kaksi koulunuorisotyöntekijää syksylle 2022, yhteismäärällä 30.000 euroa.

Talousarvioesityksen mukainen tulos vuodelle 2022 on 19.600 euroa ylijäämää. Talousarvioesityksessä veroprosentit on säilytetty vuoden 2021 tasolla.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:  

1. hyväksytään vuoden 2022 talousarvioehdotukseen sisältyvä talousarviorakenne ja sitovuudet 

2. hyväksytään liitteen mukainen käsittelyjärjestys valtuustossa

3. hyväksytään liitteen mukainen ehdotus Hollolan kunnan vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi sekä talousarvion liitteenä oleva investointiohjelma

4. Samalla valtuusto edellyttää, että vuoden aikana tehtävien talousarviomuutosten kate haetaan ensisijaisesti palvelualueiden talousarvioiden tai laajemmin kunnan talousarvion sisältä palvelualueiden välisillä sisäisillä siirroilla.

Lisäksi kunnanhallitus päättää oikeuttaa hallinto- ja talousjohtajan tekemään asiakirjoihin vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Kuntalain 110 § mukaan ”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.”

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Ehdotus

Valtuusto päättää: 

1. hyväksytään vuoden 2022 talousarvioehdotukseen sisältyvä talousarviorakenne ja sitovuudet
2. hyväksytään liitteen mukainen käsittelyjärjestys valtuustossa
3. hyväksytään liitteen mukainen ehdotus Hollolan kunnan vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2023- 2025 taloussuunnitelmaksi sekä talousarvion liitteenä oleva investointiohjelma
4. Samalla valtuusto edellyttää, että vuoden aikana tehtävien talousarviomuutosten kate haetaan ensisijaisesti palvelualueiden talousarvioiden tai laajemmin kunnan talousarvion sisältä palvelualueiden välisillä sisäisillä siirroilla.

Päätös

Valtuusto päätti: 

1. hyväksyä vuoden 2022 talousarvioehdotukseen sisältyvän talousarviorakenteen ja sitovuudet
2. hyväksyä liitteen mukaisen käsittelyjärjestyksen valtuustossa
3. hyväksyä liitteen mukaisen ehdotuksen Hollolan kunnan vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2023- 2025 taloussuunnitelmaksi sekä talousarvion liitteenä oleva investointiohjelma. Kuitenkin siten, että Hälvälän koulun toimintaa jatketaan nykyisessä muodossaan lukukaudella 2022-2023. Vuoden 2022 osalta tulos paranee 602.000 euroa ja investointiosioon lisätään 300.000 euron määräraha Hälvälän koulun korjauksiin. Vuoden 2023 osalta kunnan talous heikkenee 1.064.000 euroa, sisältäen alaskirjauksen myös 2022 investoinnin osalta.
4. Samalla valtuusto edellyttää, että vuoden aikana tehtävien talousarviomuutosten kate haetaan ensisijaisesti palvelualueiden talousarvioiden tai laajemmin kunnan talousarvion sisältä palvelualueiden välisillä sisäisillä siirroilla.

5. Talouspalvelut tekevät talousarviokirjaan Hälvälän koulun jatkopäätöksen mukaiset tekniset kirjaukset.

 

Merk. Kokouksen kuluessa valtuutettu Niipala esitti valtuutettu Aakalan ensin kannattamana, että:
Esitän Hälvälän koulun toiminnan jatkamista nykyisessä muodossaan lukukaudella 2022-2023, jotta turvaamme Keski-Hollolan alueen oppilaille riittävästi mitoitetut opetustilat, ja jotta valtuustolle kyetään tarjoamaan päätöksenteon tueksi nykyistä kattavampi ja ajantasaisempi kokonaiskuva koulujen kokonaiskapasiteetista, oppilasvirtojen ohjausvaihtoehdoista, oppilasmäärien kehityksestä eri osissa Hollolaa sekä kunnan elinvoiman ja oppilasmäärien kannalta perustelluista koulutiloista tulevina vuosina.
Tätä varten esitän Hollolan kunnan vuoden 2022 talousarvion käyttötalouden osaan lisättäväksi tarvittavat määrärahat Hälvälän koulun toiminnan jatkamiseksi syyslukukaudella 2022 sekä huomioitavaksi tarvittavat määrärahat vuoden 2023 talousarvion valmistelussa.
Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan sähköinen äänestys. Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät ”JAA”. Ne, jotka kannattavat valtuutettu Niipalan ehdotusta, äänestävät ”EI”.  Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 20 jaa-ääntä (Hannu Heikkilä, Sanni-Maria Tiihonen, Pasi Pälsi, Mika Lampola, Tatu Söyrilä, Miikka Lönnqvist, Kristiina Joensuu, Pia Salo, Minna Halme, Hannu Siljander, Jarkko Niemi, Kari Hyytiä, Pasi Pasanen, Kari Aaltonen, Heidi Hakanen, Helena Maattola, Sakari Marttila, Pentti Lampi, Jyrki Joensuu, Aki Markkola) ja 23 ei-ääntä (Pasi Jalonen, Jenna Parviainen, Erkki Arvila, Matti Laurila, Kristiina Vanhala-Selin, Teemu Laine, Seija Aakala, Mikko Niipala, Paavo Takala, Jarmo Talvitie, Teemu Kinnari, Harri Vinnamo, Minna Kauhanen, Kati Pölönen, Jari Ronkainen, Toini Louekoski-Huttunen, Lasse Peltonen, Kristian Saarnio, Minna Nieminen, Satu Segersven, Petri Palo, Tapani Ihalainen, Ville Mikkola). Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt valtuutettu Niipalan ehdotuksen.

 

Äänestystulokset

 • Jaa 20 kpl 47%

  Hannu Heikkilä, Sanni-Maria Tiihonen, Pasi Pälsi, Mika Lampola, Tatu Söyrilä, Miikka Lönnqvist, Kristiina Joensuu, Pia Salo, Minna Halme, Hannu Siljander, Jarkko Niemi, Kari Hyytiä, Pasi Pasanen, Kari Aaltonen, Heidi Hakanen, Helena Maattola, Sakari Marttila, Pentti Lampi, Jyrki Joensuu, Aki Markkola

 • Ei 23 kpl 53%

  Pasi Jalonen, Jenna Parviainen, Erkki Arvila, Matti Laurila, Kristiina Vanhala-Selin, Teemu Laine, Seija Aakala, Mikko Niipala, Paavo Takala, Jarmo Talvitie, Teemu Kinnari, Harri Vinnamo, Minna Kauhanen, Kati Pölönen, Jari Ronkainen, Toini Louekoski-Huttunen, Lasse Peltonen, Kristian Saarnio, Minna Nieminen, Satu Segersven, Petri Palo, Tapani Ihalainen, Ville Mikkola

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
Piia Paasiranta, talouspäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 15.11.2021 vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025. 

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota.

Valtuuston hyväksyttyä talousarvion, saattaa kunnanhallitus sen täytäntöönpano-ohjeineen valiokuntien ja palvelualueiden noudatettavaksi.

Liitteenä on konsernipalvelujen laatima talousarvion täytäntöönpano-ohje liitteineen.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet palvelualueilla noudatettavaksi.

Palvelualueiden käyttösuunnitelmien tulee olla hyväksytty valiokunnissa ja kunnanhallituksessa (konsernipalvelut) vuoden 2021 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Valtuusto on kokouksessaan 15.11.2021 päättänyt muuttaa talousarviota siten, että Hälvälän koulu jatkaa toimintaansa lukuvuoden 2022-2023. Kokouksen jälkeen, kunnan talouspalvelut on päivittänyt talousarvion vastaamaan valtuuston päätöstä. Päivitetty talousarvio on tämän esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle: Valtuusto merkitsee 15.11.2021 päätöksen mukaisen päivitetyn talousarvion tietoonsa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Perustelut

Kokouksessaan 15.11.2021 valtuusto päätti hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen ehdotuksen Hollolan kunnan vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2023- 2025 taloussuunnitelmaksi sekä talousarvion liitteenä oleva investointiohjelma. Kuitenkin siten, että Hälvälän koulun toimintaa jatketaan nykyisessä muodossaan lukukaudella 2022-2023. Vuoden 2022 osalta tulos paranee 602.000 euroa ja investointiosioon lisätään 300.000 euron määräraha Hälvälän koulun korjauksiin. Vuoden 2023 osalta kunnan talous heikkenee 1.064.000 euroa, sisältäen alaskirjauksen myös 2022 investoinnin osalta.

Tämän esityslistan liitteenä on valtuuston päätöksen mukaisesti päivitetty talousarvio vuodelle 2022. Tässä talousarviossa on:

 • Hyvinvoinnin palvelualueen toimintakatteessa on huomioitu koulun toiminnan jatkaminen lisäämällä määrärahoja 156.000 € vuodelle 2022 ja 156.000 € vuodelle 2023. Vastaava lisäys näkyy kunnan tuloslaskelmassa.
 • koulun toiminnan jatkaminen vaikuttaa positiivisesti Elinvoiman palvelualueen toimintakatteeseen, 75.000€ vuonna 2022 ja 75.000€ vuonna 2023. Hälvälän koulun kirjanpitoarvon alaskirjauksen siirtyessä vuodelle 2023, palvelualueen poistot vuonna 2022 pienenevät 683.400€ ja lisääntyvät vuonna 2023 983.000€. Poistojen nettokasvu selittyy investointiosan lisäyksen alaskirjauksella.
 • Kunnan tuloslaskelmassa muutokset näkyvät siten että vuoden 2022 toimintakate heikkenee 81.000 € vuonna 2022 ja 81.000€ vuonna 2023. Poistot pienenevät vuonna 2022 683.400€ ja lisääntyvät vuonna 2023 983.000 (sis investointilisäyksen alaskirjaus).
 • Kunnan kokonaistulos paranee vuonna 2022 602.400€ ja heikkenee vuonna 2023 1.064.000€. Nettokustannusvaikutus 461.600 euroa vuosille 2022-2023.
 • Investointiosassa perusparannuksen kokonaismenoihin on lisätty 300.000 euron määräraha, jolla varmistetaan koulun toiminta jatkovuoden osalta. Koska kyseessä on varautuminen, eikä varsinaista peruskorjaussuunnitelmaa ole laadittu, määrärahaa ei ole kohdistettu tietylle hankkeelle.

Valtuuston päätös Hälävlän koulun toiminnan jatkamisesta lukuvuodelle 2022-2023 on myös kirjattu talousarviokirjan sivulle 3 (Kunnanjohtajan katsaus).

Ehdotus

Valtuusto merkitsee 15.11.2021 päätöksen mukaisen päivitetyn talousarvion tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

talouspalvelut, palvelualuejohtajat.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.