Valtuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Hollolan kuntastrategia, esitys valtuustolle

HOLDno-2019-227

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kunnan ja sen toimintaympäristön kehityksen arvioinnissa ja kehityksen ohjauksessa, keskiössä on kunnalle laadittava kuntastrategia. Kuntastrategiasta päättäessään, valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkänaikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa otetaan sisällöllisesti kantaa

 • kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen
 • palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen
 • kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädettyjen palvelutavoitteiden täyttämiseen
 • omistajapolitiikan perusteisiin
 • henkilöstöpolitiikkaan
 • kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin
 • elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseen.

Kuntastrategia perustuu arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Onnistuakseen kuntastrategiaprosessin tulee olla kuntalaisia osallistava. Sen tulee huomioida tapahtunut kehitys, nykytila ja arvioita tulevasta kehityksestä. Näkemyksellisen strategisen johtamisen ytimessä on vallintojen tekeminen, koska ilman valintoja ja priorisointeja ei ole strategiaa. Luovuuden mahdollistaminen on onnistuvan strategian ytimessä. Siksi hyvä strategia antaa suuntaa, mutta jättää riittävästi liikkumavaraa toimiala-, yksikkö- ja henkilötason tulkinnoille ja ohjelmatyölle. Strategiset tavoitteet tulee olla mitattavia, mutta mittareissa ei saa keskittyä vain kvantitatiivisiin lukumittauksiin. Kvalitatiivinen arviointi on monesti avain laadukkaaseen arviointiin.

Hollolan kunnan strategia on määritetty vuosille 2018-2021. Uuden valtuustokauden alkaessa myös strategia tulee laatia koko valtuustokaudelle ja mahdollisesti sitä pidemmällekin ajanjaksolle. Työskentelyn tule perustua laadukkaalle valmistelulle, osallistavalle laadinnalle ja sitoutuneelle päätöksenteolle. Työn pohjustava valmistelu tulee aloittaa ennen valtuustokauden aloitusta, jotta voidaan varmistaa strategian ohjausvaikutus valtuustokauden päätöksenteossa. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää aloittaa Hollolan kuntastrategian 2022-2025 valmistelun seuraavan alustavan aikataulun mukaisesti:

 1. Kunnan johtoryhmä aloittaa strategiaan liittyvä analysointityön ennen kesälomakauden alkua.
 2. Kunnanhallitus linjaa strategiatyön täsmennetyn aikataulun ja strategiatyöryhmän kokoonpanon järjestäytymiskokouksessaan elokuussa.
 3. Strategiatyöryhmän tulee laatia esitys Kuntastrategiasta hallitukselle esitettäväksi, viimeistään helmikuussa 2022
 4. Hallitus esittää Kuntastrategian valtuustolle hyväksyttäväksi, viimeistään huhtikuussa 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Kunnan johtoryhmä on laatinut kunnanhallituksen käsittelyn pohjaksi esityksen kuntastrategiaprosessin toteutuksesta.

Ohjausryhmän alustava aikataulu oheismateriaalina. Ohjausryhmä täsmentää aikataulua, prosessin edetessä.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus:

 • Hyväksyy liitteen mukaisen kuntastrategiatyön toimeksiannon
 • Valitsee ohjausryhmään:
  • valtuuston puheenjohtajan
  • kunnanhallituksen puheenjohtajan
  • valtuustoryhmien puheenjohtajat (7 kpl)
 • Nimeää ohjausryhmän puheenjohtajaksi kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtaksi valtuuston puheenjohtajan.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merk. Keskustelun kuluessa, Toini Louekoski-Huttunen teki esityksen: Työryhmään vailttavat jäsenet nimeävät valtuustoryhmät, niin että tasa-arvolaki toteutuu. Ehdotusta ei kannatettu.

Toini Louekoski-Huttunen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Eriävä mielipide

Toini Louekoski-Huttunen

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.8.2021 §177 nimennyt kuntastrategiaa valmistelevan ohjausryhmän. Valmistelun turvaamiseksi on nähty tarpeelliseksi laajentaa ohajusryhmää mahdollisten varajäsenten osalta.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Strategia ohjasryhmän varajäsenet valitaan seuraavasti:

 • Valtuuston puheenjohtajan varajäseneksi valtuuston 1. varapuheenjohtaja
 • Valtuustoryhmien puheenjohtajien varajäseniksi ao valtustoryhmien varapuheenjohtajat.

Päätös

Strategia ohjasryhmän varajäsenet valittiin seuraavasti:

 • Valtuuston puheenjohtajan varajäseneksi valtuuston 1. varapuheenjohtaja
 • Valtuustoryhmien puheenjohtajien varajäseniksi ao valtustoryhmien varapuheenjohtajat.

Hallitus täsmentää kokoonpanoa mahdollisten valtuustoryhmämuutosten ilmaantuessa.

Kunnanhallitus piti voimassa 23.8.2021 177§ mukaisen päätöksen, täsmentämällä ohjausryhmän kokoonpanon mahdolliset muutokset.

Merk. Kunnanjohtaja esitteli valtuutettu Erkki Arvilan jättämän oikaisuvaatimuksen kunnanhaliltuksen 23.8.2021 177 § osalta. Oikaisuvaatimus on saapunut esityslistan julkaisemisen jälkeen ja on tämän pöytäkirjan liitteenä.

 

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen päätöksestä 23.8.2021 § 177 on tehty oikaisuvaatimus (liitteenä).

OIkaisuvaatimuksessa moititaan sitä, ettei se ota huomioon tasa-arvoperusteita ja pidetään päätöstä laittomana asemavaltuutuksen osalta, koska valtuustoryhmien muodostamista ja ilmoituksia ei ole annettu hallintosäännön mukaisesti.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.8.2021 pyytänyt valtuustoryhmiä täydentämään ryhmien ilmoitukset hallintosäännön mukaisiksi sekä kokouksessaan 6.9.2021 § 200 täydentänyt ohjausryhmän asettamispäätöstä varajäsenten osalta ja todennut, että hallitus täsmentää ohjausryhmän kokoonpanoa mahdollisten valtuustoryhmämuutosten ilmaantuessa

Hallintosäännön mukaisesti valtuuston puheenjohtaja ohjaa ja kehittää valtuuston poliittista yhteistyötä sujuvan päätöksenteon edistämiseksi. Uuden valtuustokauden alussa valtuuston puheenjohtaja on kutsunut koolle ryhmien puheenjohtajat ja keskusteluttanut uusien toimintamallien käyttöönottoa siten, että ryhmien kannanotot saadaan selkeämmin esiin valmistelun tueksi. Tähän liittyen ryhmien puheenjohtajien roolia on haluttu vastuuttaa entistä painokkaammin ja samalla kehittää tiedonkulkua sekä ryhmien omaa ja ryhmien välistä työskentelyä. Tähän liittyen kunnanhallitus on kokouksessaan 6.9.2021 tehnyt myös muutosehdotuksen hallintosääntöön ja päättänyt nimetä asemavaltuutuksella ryhmien puheenjohtajat kahteen erilliseen ohjausryhmään.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan toimielimiä valitessa on otettava huomiojn tasa-arvolain säännökset. Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä lukuunottamatta valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla.

Kuntalain 30 §:ssä määritellään, että kuntalain mukaisia toimielimiä ovat

 • valtuusto
 • kunnanhallitus ja sen jaostot
 • lautakunnat ja niiden jaostot
 • johtokunnat ja niiden jaostot
 • sekä toimikunnat.

Virallisten toimielinten lisäksi kunnassa voi olla vapaamuotoisia apu- ja valmisteluelimiä ilman muodollista toimielimen asemaa. Kuntastrategian ohjausryhmä ei ole kunnan toimielin, vaan valmistelutoimielin, ilman muodollista toimielimen asemaa tai itsenäistä päätösvaltaa.

Lisäksi voidaan todeta, että sukupuolikiintiöstä voidaan myös poiketa erityisestä syystä. Oikeuskäytännön perusteella kunnalla on ollut oikeus poiketa sukupuolikiintiöistä mm. silloin, kun toimielimiin valitaan jäseniä virka- tai luottamushenkilöaseman perusteella.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus hylkää jätetyn oikaisuvaatimuksen yllä esitetyin perustein.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on nimennyt elokuussa ohjasryhmän valmistelemaan esitystä kuntastratgiaksi, joka ulottuu vuoteen 2035. Ohjausryhmän esitys on tämän esityslistan liitteenä.

Tavoitteena on saataa esitys strategiaksi, valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2021 loppuun mennessä.

Valtuustokäsittelyn jälkeen tullaan valmistelemaan esitykset strategisiksi ohjelmiksi, jotka vastaavat kysymykseen: Miten tavoiteltavat muutokset saadaan aikaiseksi? 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Esitys valtuustolle: Valtuusto hyväksyy esityksen Hollolan kunnan kuntastrategiaksi 2022-2035.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti, siten että etusivun visuaalinen ilme muutetaan pöytkirjaliitteen mukaiseksi.

Perustelut

Osana uuden valtuustokauden aloitusta, kunnanhallitus on laatinut strategiatyön ohjausryhmän valmistelemana esityksen Hollolan kunnan kuntastrategiaksi vuosille 2022-2035. Kuntastrategia määrittää kunnan arvot ja niiden pohjalta tehdyt visiot toiminnan kehittämisen painopistealueista. Valtuustolle tehtävä esitys on tämän esityslistan liitteenä.

Valtuustokäsittelyn jälkeen laaditaan strategiaan pohjautuvat strategiset ohjelmat 2021-2025, joiden valtuustokäsittely on suunniteltu huhtikuulle 2022. Strategiset ohjelmat tuodaan 2022 kuntaorganisaation CAF-prosessiin, jossa yksikkötasoinen täsmällisempi toiminnallistaminen tapahtuu. CAF-prosessin tukemana valmistellaan yksiköiden talousarvioita vuodelle 2023. Prosessin edetessä laadittavissa suunnitelmissa aikahorisontti tiivistyy ja sisältö yksityiskohtaistuu, kuten myös raportoinnissa käytettävä mittarointi.

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy esityksen Hollolan kunnan kuntastrategiaksi 2022- 2035.

Päätös

Valtuusto hyväksyi päätösesityksen mukaisesti.

 

Merk

 Puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Talvitie poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

 

Keskustelun kuluessa Jyrki Joensuu esitti, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtaja totesi keskustelun päätteeksi, että esitys raukeaa kannattamattomana.

 

Keskustelun kuluessa Matti Laurila esitti Kristiina Vanhala-Selinin ensi kannattamana: 

Muutosesitys Hirveen haluttu -osioon korvaten ensimmäisen pallukan 80% asukk…

Viihtyvyytemme perusta on lähiluonto metsineen ja järvineen, sekä kumpuilevine peltomaisemineen sisältäen Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: Hollolan kulttuurimaisemat sekä Tiirismaan ja Salpausselän maisemat. Kuntamme on osa Unescon Salpausselän Geoparkia. Halutussa Hollolassa on monimuotoinen luonto, jonka jatkuvuuden takaamme panostamalla luontokadon estämiseen, luonnon ennallistamiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan sähköinen äänestys.

Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät ”JAA”.

Ne, jotka kannattavat Laurilan ehdotusta, äänestävät ”EI”

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 42 ääntä. JAA-ääniä 37 kappaletta (Teemu Kinnari, Riku Korpela, Pasi Pasanen, Helena Maattola, Paavo Takala, Minna Halme, Mika Lampola, Kristiina Joensuu, Pasi Pälsi, Harri Vinnamo, Miikka Lönnqvist, Kari Hyytiä, Seija Aakala, Sakari Marttila, Jarkko Niemi, Pasi Jalonen, Aki Markkola, Hannu Siljander, Ville Mikkola, Mikko Niipala, Hannu Heikkilä, Erkki Arvila, Toini Louekoski-Huttunen, Minna Kauhanen, Kristian Saarnio, Kati Pölönen, Pentti Lampi, Heidi Hakanen, Petri Palo, Jyrki Joensuu, Tatu Söyrilä, Jari Ronkainen, Tapani Ihalainen, Pia Salo, Kari Aaltonen, Lasse Peltonen, Satu Segersven) ja EI-ääniä 5 kappaletta (Tuija Brax, Kristiina Vanhala-Selin, Matti Laurila, Teemu Laine, Minna Nieminen)

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt pohjaesityksen.

Äänestystulokset

 • Jaa 37 kpl 88%

  Teemu Kinnari, Riku Korpela, Pasi Pasanen, Helena Maattola, Paavo Takala, Minna Halme, Mika Lampola, Kristiina Joensuu, Pasi Pälsi, Harri Vinnamo, Miikka Lönnqvist, Kari Hyytiä, Seija Aakala, Sakari Marttila, Jarkko Niemi, Pasi Jalonen, Aki Markkola, Hannu Siljander, Ville Mikkola, Mikko Niipala, Hannu Heikkilä, Erkki Arvila, Toini Louekoski-Huttunen, Minna Kauhanen, Kristian Saarnio, Kati Pölönen, Pentti Lampi, Heidi Hakanen, Petri Palo, Jyrki Joensuu, Tatu Söyrilä, Jari Ronkainen, Tapani Ihalainen, Pia Salo, Kari Aaltonen, Lasse Peltonen, Satu Segersven

 • Ei 5 kpl 12%

  Tuija Brax, Kristiina Vanhala-Selin, Matti Laurila, Teemu Laine, Minna Nieminen

Tiedoksi

palvelualueet / henkilöstö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.