Valtuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Hollolan kunnan hyvinvointisuunnitelma 2021-2025

HOLDno-2020-655

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Anttonen, hyvinvointikoordinaattori, antti.anttonen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnan hyvinvointisuunnitelma 2021–2025

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeisimpiä tehtäviä ja työtä toteutetaan kunnan kaikilla palvelualueilla. Kuntalaisten hyvinvointi on yhteydessä koulutukseen, liikunta- ja muihin vapaa-ajan palveluihin, kaavoitukseen ja viihtyisään ja turvalliseen ympäristöön sekä moniin muihin kunnan hoitamiin tehtäviin. Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin edistämisessä ovat kuntalaiset, järjestöt, yritykset ja useat muut eri toimijat.

Osana kunnan lakisääteisiä tehtäviä Hollolan kunnassa seurataan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Tämä tarkoittaa erilaisten hollolalaisten terveyttä ja hyvinvointia kuvaavien tietojen tuottamista, jonka pohjalta asetetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet. Tämä asiakirja auttaa tiivistämään eri toimijoiden sekä alojen asiantuntijoiden näkemykset ja yhteiset tavoitteet. Laadintaprosessi tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista ja toimii samalla eri toimijoiden yhteisenä oppimisprosessina.

Terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 12) velvoittaa kunnat valmistelemaan laajan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa. Laaja hyvinvointikertomus sisältää erillisen suunnitelman, jossa on kuvattu tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma toimivat kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työvälineinä sekä ohjaavat kunnan hyvinvointipolitiikkaa.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta päättää osaltaan hyväksyä Hollolan kunnan hyvinvointisuunnitelman vuosille 2021-2025.

Päätös

Merk. kuultiin asiantuntijana hyvinvointikoordinaattori Antti Anttosta.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Antti Anttonen, hyvinvointikoordinaattori, antti.anttonen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnan hyvinvointisuunnitelma 2021–2025

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeisimpiä tehtäviä ja työtä toteutetaan kunnan kaikilla palvelualueilla. Kuntalaisten hyvinvointi on yhteydessä koulutukseen, liikunta- ja muihin vapaa-ajan palveluihin, kaavoitukseen ja viihtyisään ja turvalliseen ympäristöön sekä moniin muihin kunnan hoitamiin tehtäviin. Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin edistämisessä ovat kuntalaiset, järjestöt, yritykset ja useat muut eri toimijat.

Osana kunnan lakisääteisiä tehtäviä Hollolan kunnassa seurataan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Tämä tarkoittaa erilaisten hollolalaisten terveyttä ja hyvinvointia kuvaavien tietojen tuottamista, jonka pohjalta asetetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet. Tämä asiakirja auttaa tiivistämään eri toimijoiden sekä alojen asiantuntijoiden näkemykset ja yhteiset tavoitteet. Laadintaprosessi tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista ja toimii samalla eri toimijoiden yhteisenä oppimisprosessina.

Terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 12) velvoittaa kunnat valmistelemaan laajan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa. Laaja hyvinvointikertomus sisältää erillisen suunnitelman, jossa on kuvattu tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma toimivat kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työvälineinä sekä ohjaavat kunnan hyvinvointipolitiikkaa.

Ehdotus

Esittelijä

Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta päättää osaltaan hyväksyä Hollolan kunnan hyvinvointisuunnitelman vuosille 2021-2025.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Antti Anttonen, hyvinvointikoordinaattori, antti.anttonen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnan hyvinvointisuunnitelma 2021–2025

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeisimpiä tehtäviä ja työtä toteutetaan kunnan kaikilla palvelualueilla. Kuntalaisten hyvinvointi on yhteydessä koulutukseen, liikunta- ja muihin vapaa-ajan palveluihin, kaavoitukseen ja viihtyisään ja turvalliseen ympäristöön sekä moniin muihin kunnan hoitamiin tehtäviin. Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin edistämisessä ovat kuntalaiset, järjestöt, yritykset ja useat muut eri toimijat.

Osana kunnan lakisääteisiä tehtäviä Hollolan kunnassa seurataan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Tämä tarkoittaa erilaisten hollolalaisten terveyttä ja hyvinvointia kuvaavien tietojen tuottamista, jonka pohjalta asetetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet. Tämä asiakirja auttaa tiivistämään eri toimijoiden sekä alojen asiantuntijoiden näkemykset ja yhteiset tavoitteet. Laadintaprosessi tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista ja toimii samalla eri toimijoiden yhteisenä oppimisprosessina.

Terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 12) velvoittaa kunnat valmistelemaan laajan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa. Laaja hyvinvointikertomus sisältää erillisen suunnitelman, jossa on kuvattu tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma toimivat kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työvälineinä sekä ohjaavat kunnan hyvinvointipolitiikkaa. Kunnan hyvinvointisuunnitelma on tärkeä osa alueellista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. 

Hollolan kunnan hyvinvointisuunnitelmatyötä 2021-2025 ohjaa muun muassa seuraavanlaiset asiakirjat: Hollolan kuntastrategia 2018-2020, Hollolan laaja hyvinvointikertomus 2017-2020, Päijät-Hämeen alueelliset suunnitelmat 2021-2025 hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Kunnan hyvinvointisuunnitelmaa voidaan tarvittavilta osin täydentää näihin asiakirjoihin kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden osalta. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle: Valtuusto hyväksyy Hollolan kunnan hyvinvointisuunnitelman 2021-2025.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Merk. Asiantuntijana kuultavana oli hyvinvointikordinaattori Antti Anttonen.

Perustelut

Osana kunnan lakisääteisiä tehtäviä Hollolan kunnassa seurataan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Tämä tarkoittaa erilaisten hollolalaisten terveyttä ja hyvinvointia kuvaavien tietojen tuottamista, jonka pohjalta asetetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet. Tämä asiakirja auttaa tiivistämään eri toimijoiden sekä alojen asiantuntijoiden näkemykset ja yhteiset tavoitteet.

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy Hollolan kunnan hyvinvointisuunnitelman 2021- 2025.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

hyvinvointikoordinaattori, palvelualueet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.