Valtuusto, kokous 12.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Selvitys valtuutettujen tekemistä aloitteista 2020

HOLDno-2021-72

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaija Manninen, hallintopäällikkö, kaija.manninen@hollola.fi

Perustelut

Hallintosäännön 84 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.

  1. HOLDno-2020-551

Pia Salon valtuustoaloite 21.9.2020: Hollolan kunnan tulee tukea yhtenäistä opintopolkua ja koulumatkan vaivattomuutta. Yhtenäistä linjaa ei saa katkaista Salpakankaalta Vipusenkadun Salpauksen pisteeseen. Yhtenäinen linja tulee säilyttää vähintään sopimuskauden ajan 31. 5. 2026 saakka, tai aikaisemmin voidaan lakkauttaa vain siinä tapauksessa, että Salpaus luopuu Vipusenkadun toimipisteestä.

Elinvoimavaliokunta 22.9.2020 § 72 käsitteli lausunnon Lahden seudun joukkoliikennelautakunnalle ehdotuksesta Lahden seudun runkolinjastosuunnitelman kuljetuskohteen 8 muuttamiseksi kesästä 2022 alkaen.   Pia Salon tekemä valtuustoaloite merkittiin tiedoksi ja todettiin, että se ei aiheuta tässä vaiheessa toimenpiteitä.

  1. HOLDno-2020-701

Hollolan vihreät/Kristiina Vanhala-Selinin valtuustoaloite 7.12.2020: Aloitteessa todetaan, että Hollola on Hinku-kunta, joka tarkoittaa, että olemme sitoutuneet tavoittelemaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Aloitteessa esitetään, että Hollola huomioi kunnan metsissä hiilineutraalit tavoitteet talousmetsien hoidossa ja metsänhoitosuunnitelmissa ja edistää jatkuvan kasvun periaatetta metsänhoidossa.      

16.3.2021 elinvoimavaliokunnan  vastaus aloitteeseen:

Hollolan kunnan valtuusto on tehnyt päätöksen Hollolan kunnan liittymisestä HINKU kuntien verkostoon ja kuntien energiatehokkuussopimukseen (§ 53, 23.09.2019). Käytännössä tämä tarkoittaa metsänhoitosuunnitelmien toteutuksen yhteydessä sitä, että kunta ottaa kasvihuonekaasupäästönäkökulman huomioon. Elinvoiman palvelualueelta on lähdössä tarjouspyyntö talousmetsien hoitosuunnitelman tekemisestä. Tarjouspyynnössä Hinku-kuntaverkostoon sitoutuminen on huomioitu ja siinä tullaan viittaamaan aloitteen linkkeihin, joissa on hyviä käytännön apuja esim. luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslista ja neuvontatyökaluja erilaisiin toimenpiteisiin.

Kunta toteuttaa parhaillaan yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa Helmi- elinympäristöohjelmaan liittyvää Kintterönsuon hanketta, jonka tavoitteet liittyvät mm. luonnon monimuotoisuuden, suojeluarvojen sekä virkistyskäyttöarvojen turvaamiseen. Hankekokonaisuuteen liittyy myös METSO-ohjelmaan liitettävän suojelualueen perustaminen.

  1. HOLDno-2020-700

Hollolan vihreät/Kristiina Vanhala-Selinin valtuustoaloite 7.12.2020 :Kunnan metsien virkistysarvojen kehittäminen yhdessä kuntalaisten kanssa. Aloitteen mukaan Kokonaiskestävä kuntametsä –hankkeessa on todettu, että kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan aika vähän kunnan omistamien virkistys- ja talousmetsien käyttöön. Aloitteen jättäjän mukaan Hollolassa on toimittu esimerkillisesti ja mm. kaavatyön yhteydessä kuntalaisille on pidetty suunnitteluiltoja viherverkostoista.

16.3.2021 elinvoimavaliokunnan vastaus aloitteeseen:

Hollolan kunnassa on toteutettu Kysely metsien merkityksestä hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen touko-kesäkuussa 2019. Kyselyyn saatiin yhteensä 179 vastausta. Kyselystä saadaan myös vastauksia kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi metsiä hyödyntäen

Esimerkiksi vuoden 2021 aikana on tarve selvittää, missä kuntalaisten mielestä luonnossa on heille tärkeitä "rauhallisuuden paikkoja". Tietoa hyödynnetään reittien kehittämisessä. Kunnan metsiin liittyen toteutetaan samantapainen kysely asukkaille mieluisista ja tärkeistä kohteista, jotka voidaan huomioida metsänhoitosuunnitelmissa.

Erilaisten mittareiden määritystä arvioimme kyselytuloksista saatavista vastauksista ja niitä voidaan laatia talousarvioon hyvinvointitavoitteina.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Valtuusto merkitsee selvityksen valtuutettujen tekemistä aloitteista vuodelta 2020 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

.

Ehdotus

Valtuusto merkitsee selvityksen valtuutettujen tekemistä aloitteista vuodelta 2020 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.