Valtuusto, kokous 12.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 KOY Harmaaleppä, omaisuuden myynti

HOLDno-2019-345

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

KOy Harmaalepän Hollolan kunnan omistusosuus on 61,​4 %. KOy:llä on kolme taloa, joissa on yhteensä 111 vuokra-asuntoa ja 6700 k-m2. Yhtiön muut osakkaat ovat ilmaisseet halukkuuden luopua omistuksestaan. Yhtiön keskeinen investointi on v. 2021 LVIS-​saneeraus kaikissa asunnoissa, minkä kustannusarvio on 3,7 milj. euroa.

KOY on saanut ARA-​rahoitusta ja siihen kohdistuu rahoituksen mukaiset luovutusrajoitukset vuoteen 2040 saakka.

Konsernijaosto on pohtinut eri vaihtoehtoja ja päätynyt esittämään yhtiökokoukselle hakemusta ARA-rajoitusten poistamisesta. Yhtiökokous on hyväksynyt esityksen. Yhtiön toimeksiannosta on laadittu vapautushakemus ARA:lle.

Liitteenä:

 • Hakemus Aralle
 • HAT:n investointiohjelma 2020-2029
 • KOy Harmaaleppä, kuntoarvio
 • KOy Harmaaleppä, arviokirja
 • Hollolan kunnan asumisen ohjelma

ARA vapautushakemuksen liitteeksi tarvitaan:

 • kunnan lausunto hakemuksen johdosta
 • sitous käyttää mahdollisesti vapautuksen johdosta vapautuva pääoma uusiin vuokra-asuntokohteisiin tai vanhojen vuokra-asuntokohteiden peruspääomaksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Hollolan kunnanhallitus:

1. hyväksyy liitteen mukaisen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA) osoitetun hakemuksen koskien aravarajoitusten purkamisesta KOy Harmaalepän osalta

2. antaa asiaan liittyen seuraavan lausunnon: 

Hollolan kunta puoltaa luovutusrajoitusten poistamista KOy Harmaalepän osalta.

KOy Harmaalepän vuokra-asunnot on rakennettu 1970-luvun alussa kunnan ja kunnassa toimineiden yritysten yhteiselle omistuspohjalle tavoitteena tarjota yritysten työntekijöille vuokra-asuntoja. Yritysten tarpeet ja intressit ovat muuttuneet vuosikymmenten saatossa- samaan aikaan kunnan yleinen vuokra-asuntokanta on kasvanut merkittävästi. Yhteisen, eri omistajatahojen näkemyksen löytäminen toimintaympäristön muuttuneessa tilanteessa ja isojen investointitarpeiden edessä, on vaikeaa. 

Hollolan kunnan 100 %:ssa omistuksessa on Hollolan Asuntotalot Oy. Yhtiöllä on omistuksessa ja tarjolla 491 huoneistoa ja 36465 krm2 vuokralle Salpakankaan alueella. Yhtiöllä on investointiohjelman mukaan (liite) 2020-luvulla n.4 milj. euron peruskorjausinvestointitarpeet. Yhtiön osalta laaditaan parhaillaan kokonaisvaltaista asuntokannan arviointiohjelmaa, johon liittyy pitkän aikajänteen kehittämisohjelma. Pääosa kiinteistökannasta on laajan peruskorjaustarpeen edessä, osa kunnoltaan ja rakenteeltaan sellaisia, että niiden purkamista joudutaan harkitsemaan. 

Kuntataloudellisista haasteista johtuen kunta joutuu kohdentamaan ja priorisoimaan rahoitustaan (käyttötalous ja investoinnit/lainanotto) ensisijaisesti lakisääteisiin peruspalveluihin. Pääomien vapauttaminen ja uudelleen kohdentaminen tulevaan laajamittaiseen vuokra-asumisen kehittämisohjelmaan on ohjelman etenemisen osalta välttämätöntä.

Kunta sitoutuu käyttämään KOy Harmaalepän mahdollisesti vapautuksen johdosta vapautuva pääoman uusiin vuokra-asuntokohteisiin tai vanhojen vuokra-ausuntokohteiden peruspääomaksi Hollolan Asuntotalot Oy:ssä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Asuntorahasto Oy on tehnyt KOy Harmaaleppää koskevan ARA-rajoituksia koskevan vapautuspäätöksen. Päätös liitteenä.


Rajoituksista vapauttamisen edellytyksenä on, että
1.valtion asuntolaina tai aravalaina erääntyneine lyhennyksineen ja korkoineen maksetaan kokonaan takaisin vapautettavan asunnon tai talon osalta.
2.valtio vapautetaan asuntotuotantolain 13 a §:n mukaisesta vastuusta.
3.asukkaiden asema turvataan jatkossa tarjoamalla vastaavanlaista asuntoa kunnan muista kohteista.
4.Hollolan kunta sitoutuu käyttämään Kiinteistö Oy Harmaalepän osakkeiden rajoituksista vapauttamisesta mahdollisesti vapautuvan pääoman uuteen valtion korkotukemaan asuntotuotantoon tai olemassa olevan valtion tukeman asuntokannan peruskorjaamiseen.

KOy Harmaalepän sääntömääräinen kevään yhtiökokous on siirtynyt Korona-rajoituksiin liittyen. Yhtiökokous tullaan järjestämään, kun se tilanne huomioon ottaen on mahdollista. Yhtiökokouksessa tullaan käsittelemään mm.

 • toimintakertomus ja tilinpäätös
 • tilintarkastajien ja toiminnantarkastajan kertomukset ja tilinpäätöksen 31.12.2019 vahvistaminen
 • päätös tuloksen kirjaamisesta
  • Tilikauden voitto ilman satunnaiseriä 102 948,33 euroa, voitto 3,49 euroa
 • tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle
 • talousarvion vahvistaminen vuodelle 2020
 • hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
 • tilintarkastajien ja varatilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan ja toiminnantarkastajan sijaisen valitseminen
 • korjaustarve 2020-2025

Yhtiökokous oli alunperin tarkoitus pitää 25.3.2020, mutta kokous peruttiin Korona-tilanteeseen liittyen. Uutta kokousajankohtaa ei toistaiseksi ole sovittu.

Lisäksi mahdollisesti myös ARA-rajoitusten purkaminen/päätös ja jatkotoimenpiteet

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto:

1) merkitsee tiedokseen ARA:n KOY Harmaalepän ARA-rajoituksia koskevan päätöksen

2) valitsee yhtiökokousedustajaksi elinvoimajohtaja Heli Randell:n ja varalle kunnanjohtaja Päivi Rahkosen.  

3) antaa yhtiökokousedustajalle seuraavat toimintaohjeet:

 • hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus
 • valita hallitukseen Tuomo Vesikko ja Reijo Reponen (Juha Sipilän sijaan)
 • antaa hallitukselle osaltaan valtuuden ryhtyä valmistelemaan KOY Harmaalepän osakkeiden myyntiä sopimalla osakkaiden kesken keskeisistä ja aikataulutetuista toimenpiteistä. Ennen tarjouspyyntömenettelyä suositellaan toteutettavaksi markkinavuoropuhelu mm. myynnin ajoittamisen määrittelemiseksi. Myynnin osalta tulee tarkistaa ainakin ostajien taustat (lainmukaisuus, vastuullisuus),  investointikyky (rahoitus)  ja tavoitteet yhtiön kehittämisen osalta (pitkäjänteisyys).

 3) antaa yhtiökokousedustajalle tarvittaessa muut ohjeet

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
 

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Harmaaleppä kutsuu omistajansa ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja osakkaille suunnattuun tiedotustilaisuuteen 16.12.2020, klo 10.00. Kokouspaikka on Ekoisännät Ky, Keskuskatu 4, 2. krs. 15870 Hollola. Edustaja voi osallistua kokoukseen myös Teams-yhteyden kautta. 

Järjestäytymisen lisäksi, kokouksessa käsitellään: 

 • Hallituksen esitys yhtiön mahdollisesta myynnistä
 • Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Kokouskutsu on tämän esityslistan liitteenä. Asiakirja on Julkisuuslain 24§ kohta 20 peruteella luokiteltu salaiseksi. 

Voimassa oleva yhtiöjärjestys kokouksen oheismateriaalina.

Edellisessä yhtiökokouksessa kunnan edustajana on ollut elinvoimajohtaja Heli Randell ja varalla kunnanjohtaja Päivi Rahkonen.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallituksen konsernijaosto päätää:

1. valita yhtiökokousedustajaksi elinvoimajohtaja Heli Randellin ja varalle hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen

2. ohjeistaa yhtiökokousedustajaa hyväksymään Kiinteistö Oy Harmaalepän yhtiöjärjestyksen muutoksen, yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti

Lisäksi kunnanhallituksen konsernijaosto toteaa, että hallintosäännön mukaan arvopapereiden ja kiinteistöjen mahdollisesta myynnistä päättää kunnanhallitus. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Harmaaleppä kutsuu omistajansa ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja osakkaille suunnattuun tiedotustilaisuuteen 16.12.2020, klo 10.00. Kokouspaikka on Ekoisännät Ky, Keskuskatu 4, 2. krs. 15870 Hollola. Edustaja voi osallistua kokoukseen myös Teams-yhteyden kautta. 

Järjestäytymisen lisäksi, kokouksessa käsitellään: 

 • Hallituksen esitys yhtiön mahdollisesta myynnistä
 • Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Kokouskutsu esityslistan kera on tämän esityslistan liitteenä. Asiakirja on Julkisuuslain 24§ kohta 20 perusteella luokiteltu salaiseksi. 

Kunnanhallituksen konsernijaosto on kokouksessa 7.12.2020 päättänyt seuraavaa:

1. valita yhtiökokousedustajaksi elinvoimajohtaja Heli Randellin ja varalle hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen

2. ohjeistaa yhtiökokousedustajaa hyväksymään Kiinteistö Oy Harmaalepän yhtiöjärjestyksen muutoksen, yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti

Lisäksi kunnanhallituksen konsernijaosto toteaa, että hallintosäännön mukaan arvopapereiden ja kiinteistöjen mahdollisesta myynnistä päättää kunnanhallitus. 

Kunnan kiinteistökehityksen osana kunta on linjannut vaihtoehtona myös KOY Harmaalepän omistuksesta luopumisesta. Mahdollisesti vapautettavia varoja on linjattu käytettäväksi muun kiinteistökannan kehittämiseen. Yhtiön hallitus on valmistellut omistajien yhteisiä toimia omistusjärjestelyjen osalta. Esityslistan kohdan 6. mukaan kunnalta pyydetään kantaa yhtiön tai sen omaisuuden mahdolliseen myyntiin.

Hallintosäännön mukaan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää kunnanhallitus, mikäli kauppahinta on 1,0 miljoonaa euroa tai sen alle. Mikäli luovutuksen kohteena on arvopapereita (kiinteistöyhtiön osakkeet), kunnanhallitus voi päättää 0,25-0,5 m euron luovutuksesta. 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Osana KOY Harmaalepän omaisuus ja omistusjärjestelyjen valmistelua kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan ylimääräisen yhtiökokouksen esityslistan kohdassa 6. esitetyt kaupan ehdot, kuitenkin niin että hallintosäännön mukaisesti varsinaisen kauppakirjan hyväksymisestä päättää valtuusto.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

KOy Harmaaleppä on 1970-luvun alussa rakennettu kolmen vuokratalon muodostama kokonaisuus, joissa yhteensä on 111 vuokra-asuntoa (6700 k-m2). Yhtiössä on yhteensä 114 osaketta ja omistajina ovat:

Hollolan kunta, 70 osaketta (61,4 %)
Paakkisen automaalaamo Oy, 9 osaketta
Pulla-Pojat Oy, 9 osaketta
Elecster Oy, 9 osaketta
Naisten pukutehdas Oy, 6 osaketta
HT-Collection Oy, 5 osaketta
Lasimies Oy, 3 osaketta
Anttila, Katariina, 3 osaketta

Harmaalepän hallitus on kokouksessaan 12.3.2019 tehnyt esityksen teettää asiantuntijalla selvitystyö aravarajoitteiden vapauttamisesta ja uuden yhtiöjärjestyksen tekemisestä. Esitys perustui vähemmistöosakkaiden esittämään haluun luopua yhtiön omistuksesta, koska työntekijöillä ei enää ole tarvetta asunnoille. Yhtiön lähivuosien korjaustarvearvio on n. 3,8 milj. euroa (LVIS, rakennustekniikka). Asunnot on aikanaan rakennettu kunnan ja yrittäjien välisenä yhteistyönä yritysten työntekijöiden asumistarpeita täyttämään. Kunnan vuokra-asumisesta vastaavaa Hollolan Asuntotalo Oy:tä ei ko. ajankohtana oltu perustettu. 

Konsernijaosto arvioi kokouksissaan 4.8.2019 ja 19.8.2019 vaihtoehtoja etenemisen osalta:

Vaihtoehto

Vaikutukset

1. Osakkaiden yhteinen hakemus ARA-rajoitusten poistosta ja yhtiön myynti

Koko yhtiön myyminen ARA-rajoitusten poistuttua, kustannusten, hyödyt ja riskit jaettuja

2. Kunta myy osuutensa muille osakkaille

Kunta siirtää kustannukset, hyödyt ja riskit muille osakkaille

3. Kaikki osakkaat myyvät osuutensa ARA-kelpoiselle toimijalle

Koko yhtiön myyminen ARA-rajoitusten mukaiselle toimijalle, kustannukset, hyödyt ja riskit jaettuja

4. Kunta ostaa muiden osakkaiden osuudet

Koko yhtiön myyminen ARA-rajoitusten poistuttua, kustannukset, hyödyt ja riskit kunnalle

Kiinteistö Oy Harmaaleppä on kiinteistö-osakeyhtiö, mihin sovelletaan Osakeyhtiölakia (ei Asunto-osakeyhtiölakia). Osakeomistus yhtiössä ei yhtiöjärjestyksen mukaan oikeuta tiettyjen asuntojen hallintaan. Koy Harmaaleppä ei käytännössä voi myydä yhtä taloa erikseen, koska suurin osa tekniikasta ja liittymistä on kaikkia taloja palvelevia.

Tonttia tai vuokrasoikeutta ei käytännössä voi jakaa osiin. KOy Harmaalepän osakkeiden myynti oli mahdollista vain ARA-kelpoisille ostajille, koska yhtiöön kohdistui  ARA-rajoituksen mukaiset luovutusrajoitukset vuoteen 2040 saakka.

Hollolan Asuntotalot Oy (HAT) on Hollolan kunnan 100 % omistama tytäryhtiö. Yhtiö omistaa Hollolassa n. 500 asuntoa, pääosin ARA-rahoitettuja. Valtuuston 17.6.2019 päätöksellä (talouden tasapainotus) kunta keskittyy strategiseen omistukseen ja vaikuttavaan yhteistoimintaan, analysoi omistustaan (laajasti) ja arvioi HAT:n roolin. Tähän perustuen kohdan 4 (laajempi vastuunotto ei-strategisesta yhtiöstä) katsottiin olevan ristiriidassa valtuuston linjausten kanssa. Kohtien 2 ja 3 osalta osakkeiden myyntiä ARA-hinnalla ei pidetty houkuttelevana kunnan tai yksityisten omistajien taholta. Tarkastelun pohjaksi jäi vaihtoehto 1. 

Konsernijaosto päätyi hyväksymään yhtiön hallituksen esitykseen ja esittämään yhtiökokoukselle hakemusta ARA-rajoitusten poistamisesta. Yhtiökokous hyväksyi esityksen 14.10.2019. Yhtiön toimeksiannosta laadittiin vapautushakemus ARA:lle, johon Hollolan kunnanhallitus antoi myönteisen lausunnon kokouksessaan 10.2.2020. Lausunnossaan kunnanhallitus sitoutui mm. siihen, että asukkaiden asema turvataan jatkossa tarjoamalla vastaavanlaista asuntoa kunnan muista kohteista ja että Hollolan kunta sitoutuu käyttämään Kiinteistö Oy Harmaalepän osakkeiden rajoituksista vapauttamisesta mahdollisesti vapautuvan pääoman uuteen valtion korkotukemaan asuntotuotantoon tai olemassa olevan valtion tukeman asuntokannan peruskorjaamiseen.

ARA myönsi KOy Harmaalepälle vapautuksen ARA-rajoitteista 24.3.2020.

Konsernijaoston kokouksessa 20.4.2020  KOy Harmaalepän hallitukselle annettiin kunnan osalta valtuudet ryhtyä valmistelemaan KOY Harmaalepän osakkeiden myyntiä sopimalla osakkaiden kesken keskeisistä ja aikataulutetuista toimenpiteistä. Ennen  tarjouspyyntömenettelyä  suositeltiin toteutettavaksi markkinavuoropuhelu mm. myynnin ajoittamisen määrittelemiseksi. Myynnin osalta edellytettiin tarkistettavaksi ainakin ostajien taustat (lainmukaisuus,​ vastuullisuus),​  investointikyky (rahoitus)  ja tavoitteet yhtiön kehittämisen osalta (pitkäjänteisyys).

HAT:n linjauksia käsiteltiin Inspira Oy:n tekemien taloudellisten laskelmien, riskiarvioinnin ja yhtiön oman suunnitelman sekä konsernijaoston käsittelyjen pohjalta valtuustoseminaarissa 5.10.2020. Valtuustoryhmien yhteinen näkemys 5.10.2020 oli, että HAT:n toimintaa jatkokehitetään, mutta muuttunut toimintaympäristö (ylitarjontatilanne, konsernivelka/sote-uudistus, vetovoima) otetaan huomioon. Tämä tarkoitti, että yhtiön heikoimmasta kiinteistökannasta luovutaan (myymällä tai purkamalla), muuta rakennuskantaa korjataan ja ylläpidetään sekä vetovoimaa lisätään ja uusien vuokra-asuntojen rakentamista harkitaan. Yhtiö ei lähtökohtaisesti vaadi lisärahoitusta/lisätakauksia toimintaansa. Yhtiön rahoitustarpeita tuetaan vapautetun ARA-asuntokannan myymisellä ja yksittäisten asunto-osakkeiden myynnillä sekä mm. KOy Harmaalepän myyntituloilla. Linjaukset käsiteltiin konsernijaostossa 19.10.2020.

KOy Harmaalepän hallitus on teettänyt asuntojen kuntotutkimuksen, määritellyt omaisuuden markkina-arvon (Realia Management Oy), valtuuttanut prosessin hoidon asiantuntijalle (VT Timo Salonen) sekä järjestänyt avoimen, julkisen tarjouskilpailun. Yhtiön hallitus on 9.3.2021 kokouksessaan esittänyt, että kiinteistöosakeyhtiö  myy rakennukset ja tontin vuokraoikeuden sekä siirtää vuokrasopimukset korkeimman tarjouksen tehneelle Osuusasunnot Oy:lle hintaan 3,6 milj. euroa. Myyntihinta vastaa markkina-arvomääritystä. Kiinteistöosakeyhtiö jakaa kiinteistön varat ja yhtiö purkautuu selvitystilan kautta. Hollolan kunnan osuus kauppahinnasta on n. 1,56 milj. euroa. Yhtiön omaisuuden myynnistä päätetään ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

KOy Harmaalepän asukkaille on jaettu 19.2.2021 ennakoiva tiedote myyntitilanteesta. Tähän liittyen kuntaan on saapunut 12.3.2021 liitteen mukainen kansalaisaloite, missä esitetään, että "kunnanhallitus/kunnanvaltuusto ei hyväksy Kiinteistö OY Harmaalepän myyntiä millekkään
yksityiselle taholle ja että kunta lunastaa jäljellä olevat yksityisten omistamat asunnot omistukseensa sekä
tämän päätöksen jälkeen siirtää po. Yhtiön kiinteistömassan kunnan omistamaan Hollolan
Asuintalot Oy hallintaan.". Kansalaisaloite liitteenä.

Mikäli kunta päätyisi ratkaisuun, että HAT ostaisi KOy Harmaalepän osakkeet, tarkoittaisi se muiden osakkaiden osuuksien ostoa, yhtiöön tehtävien laajojen saneerausten rahoitusta sekä HAT:n korjausinvestointeihin osoitettavaa erillisrahoitusta eli yhteensä Hollolan kunnan konsernivelan kasvua n. 9-10 milj. eurolla ja vastaavaa kunnan omavelkaista takausta HAT:lle, mitkä eivät ole synkronissa valtuuston 17.6.2019 linjauspäätösten ja valtuustoseminaarin 19.10.2020 linjausten kanssa. Ratkaisulla ei myöskään vältyttäisi vuokrien nousulta, mikä perustuu yhtiön laajaan LVIS-saneeraustarpeeseen.

KOy Harmaaleppä on saanut ARA-vapautuksen mm. sillä ehdolla, että Hollolan kunta sitoutuu käyttämään Kiinteistö Oy Harmaalepän osakkeiden rajoituksista vapauttamisesta mahdollisesti vapautuvan pääoman uuteen valtion korkotukemaan asuntotuotantoon tai olemassa olevan valtion tukeman asuntokannan peruskorjaamiseen. HAT on laatinut 10 vuoden suunnitelman yhtiön vuokra-asuntotalojen korjausvelan hoitamisesta. Yhtiön lisärahoitustarve on n. 4 milj. euroa.

Hallintosäännön 3 § kohdan 24 mukaan kunnanvaltuusto päättää: "kunnan omaisuuden luovuttamisesta tai myynnistä, milloin luovutettavan omaisuuden arvo tai kauppahinta ylittää 1 milj. euroa."

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle: 

Kunnanvaltuusto antaa KOy Harmaalepän yhtiökokousedustajalle ohjeeksi hyväksyä tehty korkein tarjous KOy Harmaalepän omaisuudesta.

Lisäksi valtuusto toteaa, että kaupan kautta kunnalle vapautuvat varat osoitetaan Hollolan Asuntotalot Oy:lle uuteen valtion korkotukemaan asuntotuotantoon tai olemassa olevan valtion tukeman asuntokannan peruskorjaamiseen.

Valtuusto merkitsee tiedokseen kansalaisaloitteen ja katsoo sen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

.

Ehdotus

Kunnanvaltuusto antaa KOy Harmaalepän yhtiökokousedustajalle ohjeeksi hyväksyä tehty korkein tarjous KOy Harmaalepän omaisuudesta.


Lisäksi valtuusto toteaa, että kaupan kautta kunnalle vapautuvat varat osoitetaan Hollolan Asuntotalot Oy:lle uuteen valtion korkotukemaan asuntotuotantoon tai olemassa olevan valtion tukeman asuntokannan peruskorjaamiseen.


Valtuusto merkitsee tiedokseen kansalaisaloitteen ja katsoo sen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

yhtiökokousedustaja, KOy Harmaaleppä, Hollolan Asuntotalot Oy, aloitteen tekijä

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantai-perjantai klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 • vaatimusten perusteet
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00