Valtuusto, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Strateginen yleiskaava 2020

HOLDno-2019-369

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katariina Tuloisela, kaavoitusarkkitehti, katariina.tuloisela@hollola.fi

Perustelut

Hollolan koko kunnan strateginen yleiskaava hyväksyttiin valtuustossa 3.4.2017. Kaava on laadittu oikeusvaikutteisena ja sen tavoitevuosi on 2040. Hyväksymispäätöksen yhteydessä hyväksyttiin periaate, että strateginen yleiskaava päivitetään valtuustokausittain.

Valtuustokausittain, kunnan strategian päivittämisen yhteydessä, voidaan tarvittaessa tarkistaa strategisen yleiskaavan linjauksia ilman että kokonaiskuva kunnan maankäytön kehittämisestä hämärtyy. Strateginen yleiskaava antaa perustaa kaikkien kunnan toimialojen tulevaan suunnitteluun aikataulun, volyymin ja toteuttamistapojen osalta. Parhaimmillaan toimialat luovat yhdessä strategisen yleiskaavan sisältöä ja siitä muodostuu yhteinen päämäärä, jonka linjausten mukaisesti kunnan taloutta, toimintaa ja palveluja kehitetään.

Vuonna 2017 hyväksytyn strategisen yleiskaavan päivitys on tarkoitus aloittaa vuonna 2019 ja tavoitteena on saada valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä.
Strategisen yleiskaavan päivittämisen yhteydessä tarkistetaan lähtötiedot ja ne muutostarpeet, joita on tullut ilmi kaavan hyväksymisen jälkeen.

Strategisen yleiskaavan päivitystarpeet jakaantuvat seuraaviin asiakokonaisuuksiin:
1. Kaavan karttojen luettavuuden selkeyttäminen ja digitalisointi
2. Kaupan sijoittumista sekä alueellisia profiileja tarkastellaan alueellisella tasolla
3. Kierrätyspuiston merkintä, joka ratkaistaan maakuntakaavan mukaisesti kaavaprosessin loppuvaiheessa
4. Ekologiset verkostot ja viheryhteydet kehittyvien taajamien laajenemissuunnat huomioiden
5. Rakennetun kulttuuriympäristön huomioiminen ympäristöarvojen säilyttämiseksi ja kehittämiseksi
6. Ohjausvaikutus ranta-alueilla eri alueiden erityispiirteet huomioiden
7. Väestörakenteen ja -kehityksen keskeisimmät tiedot ja eroavaisuudet kunnan eri alueiden välillä
8. Kyläalueiden merkintöjen tarkistukset ja yksityiskohtaisempien kaavatasojen tarve eri alueilla
9. Miekkiön maankäytön tehostamisen mahdollisuudet kaavataloudellisena tarkasteluna
10. Maa-ainesten ottoalueiden alueiden rajausten ja määritysten tarkistus
11. Ampuma-alueiden rajausten ja niiden määräysten tarkistus
12. Katu- ja vesihuoltoverkostojen osalta muista suunnitelmista tuodaan päivitetyt tiedot yleiskaavaan
13. Eri alueiden toteuttamisjärjestyksen uudelleen arviointi

Ohjausryhmä on mukana laatimassa tarkempia strategisen yleiskaavan tavoitteita. Ohjausryhmän jäsenet ovat tiiviisti mukana koko kaavaprosessissa ja ohjausryhmä käsittelee kaavan sisältöä ja kaavaan liittyviä palautteita ennen jokaista virallista kaavavaihetta. Ohjausryhmä koostuu kolmesta tai neljästä valtuutetusta. Viranhaltijaedustajana ohjausryhmässä on kehitys- ja kaavoituspäällikkö. Lisäksi ohjausryhmän asiantuntijaedustajina ovat kaavoitusarkkitehti ja kaavaa laativa konsultti. Ohjausryhmän kokouksiin voidaan tarvittaessa pyytää muita asiantuntijoita, virkamiehiä.


Kunnassa voi olla virallisten toimielinten vapaamuotoisia apu- ja valmisteluelimiä, joilla ei ole muodollista toimielimen asemaa. Apu- ja valmisteluelimiin sovelletaan kunnallisten toimielimien yleisperiaatteita sekä lainsäädäntöä mm. esteellisyysperiaatteita.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus nimeää strategisen yleiskaavan ohjausryhmän. Viranhaltija- ja asiantuntijaedustus ohjausryhmässä muodostuu kehitys- ja kaavoituspäälliköstä, kaavoitusarkkitehti ja kaavaa laativasta konsultista.


Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja koordinoida strategisen yleiskaavan päivitystyötä.

Päätös

Valittiin ohjausryhmään jäseniksi Eero Virta, Erkki Arvila, Ilpo Markkola, Helena Maattola ja Kati Pölönen.

Valmistelija

Katariina Tuloisela, kaavoitusarkkitehti, katariina.tuloisela@hollola.fi

Perustelut

Strateginen yleiskaava 2020, joka on kunnanvaltuuston 3.4.2017 hyväksymän strategisen yleiskaavan päivitys, laaditaan Hollolan kunnan aloitteesta. Kaavahanke on otettu mukaan Kaavoitusohjelmaan 2019, joka on ollut valtuuston käsiteltävänä 21.1.2019. Tavoitteena on saada kaava valmiiksi kunnan luottamuselinten hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2020 lopulla. Kaavan laatijana toimii Ramboll Oy.
Oikeusvaikutteisena laadittava koko kunnan strategiseen yleiskaavan sisällytetään ranta-alueille aikaisemmin lainvoiman saaneet yleiskaavat, Hämeenkosken keskustan ja ympäristön sekä Messilän osayleiskaavat.
Strateginen yleiskaava mahdollistaa kunnan kehittämisen yli valtuustokausien antaen päälinjat kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Tämä luo edellytykset pitkäntähtäimen maankäytön, palvelurakenteen ja liikenneverkon suunnitteluun. Valtuustokausittain, kunnan strategian päivittämisen yhteydessä, voidaan tarvittaessa tarkistaa myös strategisen yleiskaavan linjauksia ilman että kokonaiskuva kunnan maankäytön kehittämisestä hämärtyy. Strateginen yleiskaava antaa perustaa tulevaan suunniteluun aikataulujen, alueiden volyymien ja toteuttamistapojen osalta.
Strategisen yleiskaavan 2020 tavoitteita on käsitelty ohjausryhmässä sekä viranomaisneuvottelussa. Konsultti on kerännyt tavoitteet taulukkomuotoon, liite 1.
Strategisen yleiskaavan 2020 tavoitteet käsitellään Hollolan luottamuselimissä seuraavasti: elinvoimavaliokunta 27.8.2019, kunnanhallitus 2.9. ja valtuusto 23.9.2015.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle strategisen yleiskaavan vireille tulemisesta sekä hyväksymään kaavan tavoitteet.

 

Päätös

Keskustelun aikana Marko Mikkola teki Kari Sulosen kannattamana esittelijän päätösehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, jonka mukaan elinvoimavaliokunta hyväksyy päätösehdotuksen lukuunottamatta tuulivoiman rakentamiseen liittyviä ristiriitaisia tavoitteita. Elinvoimavaliokunta asettuu kannattamaan ohjausryhmän kokouksessaan 24.6.2019 asettamaa tavoitetta jonka mukaan tuulivoimaloita ei tule rakentaa Miekkiön tai muunkaan Hollolan alueelle. 

Niinikään keskustelun aikana Tuija Brax teki Mari Kurijärven kannattamana esittelijän päätösehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, jonka mukaan elinvoimavaliokunta hyväksyy päätösehdotuksen lukuunottamatta tuulivoiman rakentamiseen liittyviä ristiriitaisia tavoitteita. Elinvoimavaliokunta asettuu kannattamaan viranomaisneuvotteluissa  25.6.2019 asettamaa tavoitetta jonka mukaan tarkastetaan löytyykö tuulivoima-alueille hyväksyttävää paikkaa.

Koska keskustelun aikana on tehty kaksi esittelijän päätösehdoksesta poikkeavaa esitystä, on asiasta äänestettävä.
Ensimmäisessä äänestyksessä asettettiin vastakkain keskustelun aikana tehdyt Mikkolan ja Braxin esitykset. Suoritetussa ensimmäisessä äänetyksessä annettiin 8 jaa-ääntä ja 2 ei-ääntä. 
Toisessa äänestyksessä asettiin vastakkain esittelijän tekemä ehdotus ja ensimmäisessä äänestyksessä voittanut Mikkolan esitys. Suoritetussa toisessa äänetyksessä annettiin 1 jaa-ääni, 8 ei-ääntä ja 1 tyhjä ääni.

Elinvoimavaliokunta hyväksyy päätösehdotuksen lukuunottamatta tuulivoiman rakentamiseen liittyviä ristiriitaisia tavoitteita. Elinvoimavaliokunta asettuu kannattamaan ohjausryhmän kokouksessaan 24.6.2019 asettamaa tavoitetta jonka mukaan tuulivoimaloita ei tule rakentaa Miekkiön tai muunkaan Hollolan alueelle. 

Tuija Brax ja Mari Kurisjärvi jättivät asiasta eriävän mielipiteen.

Eriävä mielipide

Tuija Brax
Tuulivoiman mahdollisuus Hollolaan tulee jättää jatkossa auki päätettäväksi.


Mari Kurisjärvi
Jätän eriävän mielipiteen

Äänestystulokset

 • Jaa 8 kpl 80%

  Kari Sulonen, Marko Mikkola, Tatu Söyrilä, Tuulia Tahvonen, Heli Nurminen, Paavo Takala, Miikka Lönnqvist, Sakari Marttila

 • Ei 2 kpl 20%

  Mari Kurisjärvi, Tuija Brax

 • Jaa 1 kpl 10%

  Mari Kurisjärvi

 • Ei 8 kpl 80%

  Heli Nurminen, Paavo Takala, Kari Sulonen, Marko Mikkola, Tuulia Tahvonen, Miikka Lönnqvist, Tatu Söyrilä, Sakari Marttila

 • Tyhjä 1 kpl 10%

  Tuija Brax

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Elinvoimavaliokunnan kirjauksella strategisessa yleiskaavassa ei tutkita tuulivoima-alueita Hollolan kunnan alueella. Tuulivoimaloiden sijoittaminen tutkitaan erikseen hankkeen koosta riippuen joko suunnittelutarveratkaisuina tai osayleiskaavalla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisina prosesseina. Osayleiskaavoituksen aloittamisesta päättää kunnanvaltuusto.

Strategisen yleiskavan prosessia käsiteltäessä on tarkoituksenmukaista mainita myös prosessit, joihin kunta on sitoutunut ja joilla voi olla vaikutusta kunnan strategiseen yleiskaavaan.  Liitteeksi lisätään Seudullisen jätteenkäsittelyalueen YVA- ja maakuntakaavoituksen aikataulutus, mikä otetaan huomioon strategisen yleiskaavan valmistelussa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Valtuusto päättää strategisen yleiskaavan vireille tulemisesta sekä hyväksyy kaavan tavoitteet elinvoimavaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Kristiina Vanhala-Selin ehdotti, että tavoitteisiin kirjataan, löytyykö uusiutuvalle energiatuotannolle hyväksyttävää paikkaa. Ehdotus raukesi, koska sitä ei kannatettu.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

Perustelut

-

Ehdotus

Valtuusto päättää strategisen yleiskaavan vireille tulemisesta sekä hyväksyy kaavan tavoitteet kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Keskustelun kuluessa Tuija Brax teki  Klaus Janssonin kannattamana ehdotuksen. että strateginen yleiskaava 2020 hyväksytään tuulivoiman rakentamista koskevaa kohtaa lukuun ottamatta siten, että hyväksytään viranomaisneuvottelun 25.6.2019 asettama tavoite, jonka mukaan tarkastetaan ja etsitään, löytyykö Hollolan kunnan alueelta tuulivoiman rakentamiseen soveltuvaa paikkaa.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Braxin ehdotusta, äänestävät ei.- Äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 34 jaa-ääntä ja 8 ei-ääntä, 1 poissa.

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli hyväksynyt kunnanhallituksen ehdotuksen.

Valmistelija

Katariina Tuloisela, kaavoitusarkkitehti, katariina.tuloisela@hollola.fi

Perustelut

Valtuusto on kokouksessaan 23.9.2019 päättänyt strategisen yleiskaavan 2020 vireille tulosta ja tavoitteista. Strategisesta yleiskaavasta 2020 on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan, miksi kaava laaditaan, miten kaava etenee ja missä vaiheessa siihen on mahdollisuus vaikuttaa. Kaava valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on myös kerrottu mitä selvityksiä on tehty ja tehdään kaavan vaikutusten arviointia varten. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään ja täydennetään tarpeen mukaan koko suunnitteluprosessin ajan.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti Hollolan strategisen yleiskaavan 2020 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville ja ilmoittaa kaavan vireille tulosta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus asettaa MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti Hollolan strategisen yleiskaavan 2020 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville ja ilmoittaa kaavan vireille tulosta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Katariina Tuloisela, kaavoitusarkkitehti, katariina.tuloisela@hollola.fi

Perustelut

Strategisen yleiskaavan 2020 valmistelu on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaavaratkaisun perustana on valtuuston keväällä 2017 hyväksymä ja myöhemmin lainvoiman saanut strateginen yleiskaava. Kaavan päivittämisen keskeisimpinä tavoitteina on huomioida ekologiset yhteydet ja viherverkostot sekä kulttuuriympäristö nykyistä voimassaolevaa kaavaa kattavammin.

Hollolan strateginen yleiskaava koostuu oikeusvaikutteisista kaavakartoista sekä niihin liittyvistä merkinnöistä ja määräyksistä. Kaavan pääkarttaa, jossa esitetään kunnan rakenteelliset tavoitteet, täydentämään on laadittu teemakartat, jotka antavat lisätietoa kaavaratkaisuun ja täydentää pääkarttaa ympäristöä koskevilla suunnitteluun vaikuttavilla yksityiskohtaisemmilla tiedoilla. Pääkaavakartan ruutumaisella esitystavalla pyritään strategisen otteen ja yleispiirteisyyden säilymiseen. Teemakartat ovat luonto (2/5), kulttuuriympäristö ja maisema (3/5), vesitalous (4/5) ja ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot (5/5). Kaavaselostuksessa on tarkemmin kuvattu kaavaratkaisut ja niiden perusteet.

Strategisen yleiskaavan 2020 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 7.11.-9.12.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saatu lausuntoja ja mielipiteitä. Asukkaiden palautteessa nousi esille erityisesti virkistys- ja luontoarvot ja kierrätyspuistohanke.

Kaavaa varten on laadittu koko kunnan aluetta käsittävä viherverkostoselvitys. Selvitys koostui sekä rakenteellisesta että laadullisesta tarkastelusta. Selvitystyötä varten kerättiin tietoa asukkailta työpajatyöskentelyn avulla. Rakenteellisella analyysilla selvitettiin kunnan laajat yhtenäiset luonnon ydinalueet sekä niiden väliset ekologiset yhteydet. Laadullisessa tarkastelussa tunnistettiin monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät luontoarvokokonaisuudet. Ekologiset yhteydet ja virkistyskäyttöä palvelevat yhteydet yhteensovitettiin ja niiden tavoitteet kuvaillaan selvityksessä yhteyskohtaisesti. Selvitys on laadittu strategiseen yleiskaavaan sopivalla tarkkuustasolla.

Kaavatyötä varten tehty kulttuuriympäristöselvitys tarkastelee Hollolan kunnan alueella rakennetun ympäristön historiallista kehitystä ja sen ilmenemistä. Selvitys kokoaa tietoa koko kunnan alueen kulttuuriympäristönluonteesta ja tärkeistä erityispiirteistä strategisen yleiskaavan tarkkuustaso huomioiden. Selvityksen perusteella on laadittu ehdotus Hollolan strategiseen yleiskaavaan merkittävistä rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteista ja -alueista.

Päijät-Hämeessä on vireillä Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (kierrätyspuiston) vaihemaakuntakaava ja YVA prosessi, jossa kierrätyspuiston sijaintipaikaksi on ehdolla neljä aluetta. Alueista kolme sijaitsee Orimattilassa ja yksi Hollolassa. Vaihemaakuntakaavan luonnos ja YVA selostus ovat olleet nähtävillä tammi-helmikuussa 2020 ja Hollolan kunta on antanut niistä lausunnon. Hollolaan sijoittuva vaihtoehtoinen jätteenkäsittelyalue on tässä luonnosvaiheessa kaavakartalla merkitty selvitysalueena (sel). 

Tämän kaavaprosessin yhteydessä on laadittu erillinen väestöanalyysi. Sen tarkoituksena on ollut hahmottaa palveluverkon ja väestön sijoittumisen suhdetta toisiinsa nähden lähihistoriassa, nyt ja tulevaisuudessa.
Kaavatyön luonnosvaiheen yleisötilaisuus korvataan tarvittaessa poikkeusoloihin soveltuvalla tavalla.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa strategisen yleiskaavan luonnoksen ja valmisteluaineiston MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Päätös

Keskustelun kuluessa Kari Sulonen esitti ja Miikka Lönnqvist kannatti, että kaavakarttoihin 1-5 on saatava merkinnät näkyviin. Ei riitä, että ovat kaavamääräykset asiakirjassa erillään (ehdotus nro 1).

Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät jaa. Ne, jotka kannattavat Kari Sulosen tekemää ehdotusta nro 1, äänestävät ei. Menettelytapa hyväksyttiin. 

Suoritetussa äänestyksessä ehdotus nro 1 annettiin 0 jaa-ääntä ja 11 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi muutosehdotuksen voittaneen. 


Keskustelun kuluessa Kari Sulonen esitti ja Heli Nurminen kannatti, että kierrätyspuistoselvitysalueen selvitysvaraus poistetaan strategisesta yleiskaavasta Salpakankaan lounaispuolelta (ehdotus nro 2).

Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät jaa. Ne, jotka kannattavat Kari Sulosen tekemää ehdotusta nro 2, äänestävät ei. Menettelytapa hyväksyttiin.             

Suoritetussa äänestyksessä ehdotus nro 2 annettiin 6 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi elinvoimajohtajan esityksen voittaneen. 

 

Elinvoimavaliokunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa strategisen yleiskaavan luonnoksen ja valmisteluaineiston MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Elinvoimavaliokunta päätti, että kaavakarttoihin 1-5 on saatava merkinnät näkyviin. Ei riitä, että ovat kaavamääräykset asiakirjassa erillään.

Äänestystulokset

 • Ei 11 kpl 100%

  Tuija Brax, Mira Viljanen, Tuulia Tahvonen, Tatu Söyrilä, Sakari Marttila, Kari Sulonen, Mari Kurisjärvi, Heli Nurminen, Paavo Takala, Miikka Lönnqvist, Ari Parviainen

 • Jaa 6 kpl 55%

  Tuija Brax, Mari Kurisjärvi, Tuulia Tahvonen, Sakari Marttila, Miikka Lönnqvist, Mira Viljanen

 • Ei 5 kpl 45%

  Heli Nurminen, Kari Sulonen, Paavo Takala, Tatu Söyrilä, Ari Parviainen

Perustelut

Kunnanhallituksen käsittelyssä oleviin karttoihin 1-5 on tehty elinvoimavaliokunnan esittämät merkinnät.

Asiantuntijoina kokouksessa ovat kaavoitusarkkitehti Katariina Tuloisela ja elinvoimajohtaja Heli Randell.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus asettaa strategisen yleiskaavan luonnoksen ja valmisteluaineiston MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Katariina Tuloisela, kaavoitusarkkitehti, katariina.tuloisela@hollola.fi
Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Strategisen yleiskaavan 2020 valmistelu on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Hollolan strateginen yleiskaava 2020 koostuu oikeusvaikutteisista kaavakartoista sekä niihin liittyvistä merkinnöistä ja määräyksistä. Kaavan pääkarttaa, jossa esitetään kunnan rakenteelliset tavoitteet, täydentämään on laadittu teemakartat, jotka antavat lisätietoa kaavaratkaisuun ja täydentää pääkarttaa ympäristöä koskevilla suunnitteluun vaikuttavilla yksityiskohtaisemmilla tiedoilla.

Pääkaavakartan (liite1) ruutumaisella esitystavalla pyritään strategisen otteen ja yleispiirteisyyden säilymiseen. Teemakartat (liitteet 2,3,4,5) ovat luonto (2/5), kulttuuriympäristö ja maisema (3/5), vesitalous (4/5) ja ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot (5/5). Kaavakarttoja koskevat määräykset on liiteenä (liite 6). Kaavaselostuksessa (liite 7) on tarkemmin kuvattu kaavaratkaisut ja niiden perusteet.

Strategisen yleiskaavan 2020 luonnos on ollut nähtävillä 21.5.-26.6.2020. Luonnoksesta on saatu lausunnot ja mielipiteitä kuntalaisilta ja yhdistyksiltä. Mielipiteissä, joita tuli 12, nousi esille erityisesti virkistys- ja luontoarvot sekä kierrätyspuistohanke. Kaavan ohjausryhmä käsitteli saatua palautetta ja kaavaluonnoksen jälkeen kaavan tehtäviä muutoksia 20.10.2020 kokouksessaan. Saadut lausunnot (liite 8) ja mielipiteet (oheisaineisto) sekä vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin on esityslistan liitteinä (liite 9).

Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n mukaan maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Yleiskaavatyössä kunnan on otettava huomioon maakuntakaava. Se, ryhtyykö kunta laatimaan asemakaavaa alueelle, on itsenäisesti kunnan päätöksentekoon kuuluva asia. Maakuntakaavan valmisteluvaihe asettaa kunnan strategiseen yleiskaavaan kohdistuvaa ohjausta.

Päijät-Hämeessä on vireillä Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (kierrätyspuiston) vaihemaakuntakaava, jossa kierrätyspuiston sijaintipaikaksi kaavan ehdotusvaiheessa on valittu vaihtoehto 1 eli ns. Kehätievaihtoehto, joka sijaitsee Hollolassa vajaan kilometrin etäisyydellä Kehätieltä, tulevalta valtatieltä 12. Kunnanhallitus on maakuntakaavaa koskeneessa lausunnossaan 30.8.2020 nostanut esiin eräitä keskeisiä toimintojen yhteensovittamiseen liittyviä kriittisiä kysymyksiä ja suhtautui kielteisesti Kierrätyspuisto-merkintään maakuntakaavassa, mikäli alueen päätarkoitus ja volyymi keskittyy maamassojen käsittelyyn ja varastointiin.

Maakuntahallitus on 8.6.2020 linjannut, että kierrätyspuistoa lähdetään suunnittelemaan Hollolan Kehätien alueelle. Päijät-Hämeen maakuntaliiton lausunnossa Hollolan kunnan strategiseen yleiskaavaan 2020 on maininta, että¸ Strategisessa yleiskaavassa 2020 suunniteltu uusi pientalotaajama Nostavalla kierrätyspuistoalueen läheisyydessä on ongelmallinen ja sijoittunee liian lähelle suunniteltua jätteenkäsittelyaluetta. Lisäksi vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa edellytetään, suoja-alueen varaamista jätteenkäsittelyalueelle.

Suora lainaus vaihemaakuntakaavan määräyksestä; Jätteenkäsittelyalueelle on jätettävä riittävä suoja-alue ympäristöhaittojen vähentämiseksi. ”Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt riittävin suoja-aluein ja keskitetyin teknisin ratkaisuin. Melu- ja pölyvaikutusten osalta vaikutusarvioita ja lievennystoimia tulee täsmentää yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Pohjavesiolosuhteet tulee kartoittaa ja arvioida vaikutukset pohjavesiin.” Vaihemaakuntakaavassa ei ole esitetty mikä on suojavyöhykkeen laajuus, vaan asia on jätetty kuntakaavoituksessa selvitettäväksi. Myös Lahden kaupungin ja ELY-keskuksen lausunnoissa edellytetään otettavan huomioon vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa esitetty aluevaraus seudulliselle kierrätyspuistolle.

Nostava-Tikkakalloin alue on Hollolan tulevaisuuden kannalta Hollolan kunnan tärkein asutuksen laajenemissuunta.

Strategisen yleiskaavan kaavaehdotuksessa on jätteenkäsittelyalueen jatkosuunnittelua varten seuraava merkintä: ”Selvitysalue. Alueelle tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa kiertotaloutta palveleva jätteenkäsittelyä harjoittava yritysalue. Alueelle ei tule loppusijoittaa vaarallisia jätteitä ja merkittäviä määriä maamassoja. Jätteenkäsittelyalueen suoja-alueet ympäristöhaittojen varalta sijaitsevat selvitysalueen sisällä." Suoja-alue sisältyy selvitysalueen sisäpuolelle siinä laajuudessa kuin tarkemmassa selvitysalueen jatkosuunnittelussa esitettävät toiminnot sen edellyttävät.

Kaavaehdotuksessa on aluevaraus Tilaa vaativat elinkeinoalueet TP, jolle on mahdollisuus sijoittua harkitusti uuden valtatien lounaispuolelle, etäämmäs herkistä toiminnoista, ympäristöhäiriöitä aiheuttavaa toimintaa. Alue on jonkin verran laajempi kuin voimassa olevassa strategisessa yleiskaavassa ja sen sisällä voi olla erilaisia ympäristöhäiriöitä aiheuttavia toimintoja, joiden soveltuvuus alueelle ja reunaehdot toiminnalle selvitetään, silloin kun toiminnasta aiheutuu ympäristöhäiriötä. Nämä toiminnat voivat olla myös kierrätysmateriaaleja hyödyntäviä toimintoja. Toiminnalle on haettava näissä tapauksissa ympäristölupa. Asemakaavoituksella tarkennetaan alueen käyttöä ja lupakäsittelyjen yhteydessä varmistetaan, että riittävät suojaetäisyydet, silloin kun niihin on tarvetta, toteutuvat. Alueen läheisyydessä ei ole asutusta eikä pohjavesialueita.

VL merkintöjen laajuutta on tarkasteltu uudelleen ja niitä on supistettu huomattavasti.

AT-aluemerkinnästä on luovuttu ja se on muutettu M-AT-alueeksi. KEMERA-rahoitus on mahdollista M-alkuisilla kaavamerkintöjen alueilla. Virkistys ja ekologiset -yhteyksien merkintöjä yhdistellään ja esitetään sanallisesti missä ovat kriittiset paikat. Laajat yhtenäiset metsät osoitetaan kaavakartalle.

Kaupan sijoittuminen on esitetty yleiskaavoitusta varten tehdyn kaupan selvityksen (liite 10) ja maakuntakaavan ohjauksen mukaisesti. Kaavaehdotukseen on esitetty se, miten kaupan rakennusoikeudet jakaantuvat valtatien 12, Kehätien, kolmelle eri eritasoliittymäien alueille. Esim. tonttikohtaisia päivittäistavarakaupan rakennusoikeuksia tarkastellaan asemakaavojen yhteydessä. Kulttuuriympäristö ja maisema (3/5) teemakarttaa on täydennetty luettelolla kohteista ja se on erillisenä liitteenä (liite 11).

ELY-keskuksen lausunnossa edellytettiin arvioimaan strategisen yleiskaavan vaikutuksia alueen liikenteelle. Kaavan liikennetarkastelua varten strategisen yleiskaavan 2020 on tehty selvitys, Hollolan strategisen yleiskaavan päivitys, Liikenne-ennusteen päivitys, Luonnos 21.12.2020 Ramboll, (liite 12). Selvityksessä arvioidaan vaikutuksia nykytilanteen ja päivitettävän strategisen yleiskaavan välillä. 

Miekkiön kehitettävä alue on kaavaehdotuksessa merkitty selvitysalueeksi lausunnossa ehdotetun mukaisesti ja rajaus on tarkistettu alueeksi jolla muutospaineet ovat tulevaisuudessa suurimmat.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa strategisen yleiskaavan ehdotuksen ja kaavan valmistelua varten tehdyt lisäselvitykset MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää kaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot. 

Päätös

Elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa strategisen yleiskaavan ehdotuksen ja kaavan valmistelua varten tehdyt lisäselvitykset MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää kaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot. 

Päätösehdotus tuli näillä kahdella äänestämällä tehdyllä muutoksella hyväksytyksi.

Äänestystulokset

 • Ei 10 kpl 100%

  Paavo Takala, Tuija Brax, Mari Kurisjärvi, Miikka Lönnqvist, Mira Viljanen, Tatu Söyrilä, Heli Nurminen, Tuulia Tahvonen, Kari Sulonen, Sakari Marttila

 • Jaa 3 kpl 30%

  Tuija Brax, Miikka Lönnqvist, Tuulia Tahvonen

 • Ei 7 kpl 70%

  Mira Viljanen, Paavo Takala, Heli Nurminen, Mari Kurisjärvi, Kari Sulonen, Tatu Söyrilä, Sakari Marttila

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Katariina Tuloisela, kaavoitusarkkitehti, katariina.tuloisela@hollola.fi

Perustelut

Elinvoimavaliokunnan käsittelyssä on tehty ja hyväksytty esitys siitä, että VL-merkinnät muutetaan MU-merkinnöiksi yksityisen omistamilla maa-alueilla.

Elinvoimavaliokunnassa tehdyn muutoksen osalta todettavaa:

 • VL-merkintä tarkoittaa virkistyskäyttöön osoitettavia alueita, MU-merkintä tarkoittaa maa- ja metsätalouskäyttöön osoitettavia alueita, jolla on erityistä ulkoilunohjaamistarvetta
 • Käsittelyssä on strateginen yleiskaava, jonka rajaukset eivät ole tarkkoja. Myös maakuntakaava ohjaa strategista yleiskaavaa VL-merkintöjen osalta. 
 • VL-merkinnän perusajatus on, että alueita hankitaan kunnalle tai valtiolle ja näin alueita voidaan käyttää yhteiseen virkitykseen. 
 • VL-merkinnällä voidaan linjata missä näitä alueita halutaan säilyttää/kohdentaa ensisijaisesti virkistykseen ja missä pääpaino on metsätaloudella. 
 • VL-alueet jotka ovat kunnan osayleiskaavoissa MU-alueina muutetaan MU-alueiksi myös strategiseen yleiskaavaan.

Edellä kerrotun pohjalta VL-merkintöjen kokonaan poistaminen yksityisten maanomistajien alueilta ei ole perusteltua. VL-merkinnät tulee säilyttää myös yksityisten maanomistajien alueilla, kun:

 • alue on asemakaavoitettujen alueiden sisällä (virkistysarvo ensisijaista) tai asemakaavoitetuilla metsäalueilla, koska Kemera-tukea ei ole mahdollista saada asemakaavoitetuilla alueilla

Em. muutoksin VL-alueet muuttuvat MU-alueiksi erityisesti Vesikansan alueelle.

Edellä kerrotut muutokset ja tarkennukset sisältyvät kunnanhallituksen esitykseen poiketen elinvoimavaliokunnan esityksestä. Karttapohjaan vietynä muutokset esitellään kunnanhallituksen kokouksessa. Esityslistan liitekarttaan VL/MU alueiden muutoksia ei vielä sisälly valmisteluteknisistä syistä johtuen.

Kaavoitusarkkitehti Katariina Tuloisela esittelee strategisen yleiskaavaehdotuksen.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus asettaa strategisen yleiskaavan ehdotuksen ja kaavan valmistelua varten tehdyt lisäselvitykset MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää kaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot.

Strategisen yleiskaavan ehdotus lähetetään Päijät-Hämeen maakuntaliitolle tiedoksi.

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen Pentti Lammen tekemin täsmennyksin.

 

Keskustelun kulessa Pentti Lampi teki Helena Maattolan kannattamana esityksen, että: 

1. Kaavaselostuksen sivulle 46/59 (Kohta 9.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja ympäristöön, alakohta Suhde tilanteeseen ilman strategista yleiskaavaa) viimeiseksi lauseeksi: Kehätien kierrätyspuistoa koskevassa selvityksessä tavanomaisia ympäristöhäiriöitä koskevien vaikutusten arvioinnin ohella tarkastellaan vaikutuksia läheisiin asuinalueisiin.

2. Kaavamerkintää (liite 6, sivu 16, Selvitysalue) ehdotan muotoon (lisäys alleviivattu): Alueelle tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa kiertotaloutta ja jätteenkäsittelyä pääsääntöisesti teollisuushalleissa harjoittava yritysalue. Alueelle ei tule loppusijoittaa vaarallisia jätteitä, eikä merkittäviä määriä maamassoja. Alueella ei saa käsitellä tai varastoida biojätettä. Jätteenkäsittelyalueen suoja-alueet ympäristöhaittojen varalta sijaitsevat selvitysalueen sisällä.

 

Ilpo Markkola teki esityksen, että: Kaikki yritystoiminta tulee tapahtua katon alla. Esitystä ei kannatettu.

Kristiina Vanhala-Selin teki esityksen, että: Liite 11: Kulttuuriympäristökohteet tarkastetaan ajanmukaiseksi. Liite: Kaavakartta: Tarkastetaan Messilä-Tiirismaan osayleiskaavan mukaiseksi (VL-merkintä). Esitystä ei kannatettu.

 

 

Eriävä mielipide

Kristiina Vanahal-Selin jätti eriävän mielipiteen. Perustelu: Liite 11: Kulttuuriympäristökohteet tarkastetaan ajanmukaiseksi. Liite: Kaavakartta: Tarkastetaan Messilä-Tiirismaan osayleiskaavan mukaiseksi (VL-merkintä). 

Valmistelija

Katariina Tuloisela, kaavoitusarkkitehti, katariina.tuloisela@hollola.fi

Perustelut

Hollolan koko kuntaa koskevan strategisen yleiskaavan 2020, valmistelu on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Kaavaehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti nähtävillä 19.11.-21.12.2020 Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset. Kuntalaiset ja muut osalliset ovat voineet nähtävilläoloaikana jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. Lisäksi kaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot.  Kaavaehdotuksesta saatiin yhteensä seitsemän kirjallista muistutusta, joka on oheismateriaalina sekä 23 lausuntoa, liitte6. Lausuntoihin ja mielipiteisiin laadittiin erilliset vastineraportit, liite 7. 

Strateginen yleiskaava 2020 koostuu oikeusvaikutteisista kaavakartoista sekä niihin liittyvistä merkinnöistä ja määräyksistä sekä kaavaselostuksesta liitteineen. Kaavan pääkarttaa (liite 1), jossa esitetään kunnan rakenteelliset tavoitteet, täydentämään on laadittu teemakartat (liitteet 2-5). Teemakartat antavat lisätietoa kaavaratkaisuun ja täydentää pääkarttaa ympäristöä koskevilla suunnitteluun vaikuttavilla tiedoilla. Pääkaavakartan ruutumaisella esitystavalla pyritään strategisen otteen ja yleispiirteisyyden säilymiseen. Teemakartat ovat luonto (2/5), kulttuuriympäristö ja maisema (3/5), vesitalous (4/5) ja ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot (5/5).  Kaava-asiakirjoihin kuuluu kaavakarttojen lisäksi kaavaselostus (liite 8) liitteineen (liitteet 9-11).

Ehdotusvaiheessa saatujen palautteiden, työn aikana havaittujen korjaus- sekä täydennystarpeiden osalta kaavaehdotukseen on tehty seuraavia muutoksia:

Luontoarvot teemakartasta on poistettu kaikki yksityiskohtaiset aluerajaukset, jotka olivat kaavamerkinnöillä Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja sekä Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä alue. Kaavasta poistetujen kohteiden ei ole tarvetta olla oikeusvaikutteisessa kaavakartassa. Kaavasta poistetuista kohteista löytyy tietoa valtion ylläpitämistä paikkatietoaineistoista mm. eri suojeluohjelmiin kuuluvista kohteista. Lisäksi osan poistetuista kohteista tiedot ovat metsäkeskuksen ja kunnan aikaisemmin tehtyjen kaavojen yhteydessä syntynyttä aineisto. Tiedot suojelupäätöksillä syntyneistä luonnonsuojelualueista on päivitetty kaavamateriaallin. Kaavaselostusta ja kaavamääräyksiä on päivitetty pienin teknisin tarkistuksin.

Strategisen yleiskaavan selainversio on tarkasteltavissa osoitteessa https://hollola.ubihub.io/

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää strategisen yleiskaavan 2020 kunnanhallitukselle valtuuston hyväksymiskäsittelyä varten.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

 

Valtuusto hyväksyy strategisen yleiskaavan 2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merk. Keskustelun kuluessa Ilpo Markkola teki esityksen että: Strategisessa yleiskaavassa asutuksen ja kierräytyspuiston väliin määritetään 3 km etäisyys. Esitystä ei kannatettu.

Asiantuntijoina kokouksessa olivat kaavoitusarkkitehti Katariina Tuloisela ja elinvoimajohtaja Heli Randell.

Ilpo Markkola jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Esteellisyys

Kristiina Vanhala-Selin

Eriävä mielipide

Ilpo Markkola

Perustelut

Strateginen yleiskaava linjaa kunnan yhdyskuntarakenteen kehittämisen suuntaa ja maankäytön tarkoituksenmukaista kehittämistä sekä edistää taloudellista, toimivaa ja viihtyisää yhdyskuntarakenteen syntymistä.

Hollolan koko kunnan strateginen yleiskaava hyväksyttiin valtuustossa 3.4.2017. Kaava on laadittu oikeusvaikutteisena ja sen tavoitevuosi on 2040. Hyväksymispäätöksen yhteydessä hyväksyttiin periaate,​ että strateginen yleiskaava päivitetään valtuustokausittain.

Strategisen yleiskaavan päivityksen valmistelu on aloitettu kunnanhallituksen päätöksellä 15.4.2019. Valtuusto on kokouksessaan 23.9.2019 §49 päättänyt strategisen yleiskaavan vireille tulosta ja hyväksynyt kaavalle asetettavat tavoitteet.

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy strategisen yleiskaavan 2020.

Päätös

Keskustelun kuluessa Pentti Lampi ehdotti Helena Maattolan ensin kannattamana, että liitteeseen 12, Muut merkinnät (Kaavakartta 1) kohtaan selvitysalue (sivu 16) lisätään siellä olevan tekstin jälkeen uusi kappale, joka kuluu: Toisena vaihtoehtona tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle muuta soveltuvaa elinkeinotoimintaa.

Selvitysaluetta koskeva määrittelyteksti kuuluu siis tämän jälkeen kokonaisuudessaan:

Alueelle tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa kiertotaloutta ja jätteenkäsittelyä pääsääntöisesti teollisuushalleissa harjoittava yritysalue. Alueelle ei tule loppu sijoittaa vaarallisia jätteitä eikä merkittäviä määriä maamassoja. Alueella ei saa käsitellä tai varastoida biojätettä. Jätteenkäsittelyalueen suoja-alueet ympäristöhaittojen varalta sijoittuvat selvitysalueen sisälle.

Toisena vaihtoehtona tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle muuta soveltuvaa elinkeinotoimintaa.

Edelleen keskustelun kuluessa Pia Salo ehdotti Ilpo Markkola ensin kannattamana, että Liite 12 kaavaselostuksen liite sekä liite 1 pääkartta

Muutosehdotus: 
Lomarakennuspaikan käyttötarkoituksen muutoksia koskevat kaavamääräykset
Vähimmäisvaatimukset käyttötarkoituksen muuttamiselle vakituiseen asuinkäyttöön asemakaava-alueiden ulkopuolella ovat muuten esityksen mukaiset, mutta jätetään pois yhdyskuntarakenteellista sijaintia koskevat kaksi kohtaa
 
Jätetään pois:
Yhdyskuntarakenteellinen sijainti
- Lähimpään kouluun on matkaa teitse alle 5 km tai rakennuspaikka sijaitsee olemassa olevan koulukuljetusreitin vaikutuspiirissä
- Rakennuspaikka tukeutuu kyläasutukseen ja sen läheisyydessä on jo ennestään vakituisia asuinrakennuspaikkoja

Edelleen keskustelun kuluessa Ilpo Markkola ehdotti Jari Ronkaisen ensin kannattamana, että strategisessa yleiskaavassa asutuksen ja kierräytyspuiston väliin määritetään 3 km etäisyys.

Keskustelun jälkeen pidettiin tauko 19.35 - 19.40.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta kolme poikkeavaa kannatettua muutosehdotusta, on asiasta äänestettävä.

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitetaan nimenhuudolla ja äänestetään jokainen ehdotus yksitellen kunnanhallituksen pohjaehdotuksen kanssa vastakkain. (Hallintosääntö § 70 kohta 3.)

1. äänetys:

Puheenjohtaja ehdotti, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka Pentti Lammen ehdotusta äänestävät ei. - Äänetysehdotus hyväksyttiin. 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä 43, joista 21 jaa-ääntä ja 22 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt Pentti Lammen muutosehdotuksen.

2. äänetys:

Puheenjohtaja ehdotti, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka Pia Salon ehdotusta äänestävät ei. - Äänetysehdotus hyväksyttiin. 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä 43, joista 26 jaa-ääntä ja 17 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen ehdotuksen.

3. äänetys

Puheenjohtaja ehdotti, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka Ilpo Markkolan ehdotusta äänestävät ei. - Äänetysehdotus hyväksyttiin. 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä 43, joista 34 jaa-ääntä ja 9 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen ehdotuksen.

- - - - -

Valtuutetun hyväksyi strategisen yleiskaavan 2020 siten, että liitteeseen 12, Muut merkinnät (Kaavakartta 1) kohtaan selvitysalue (sivu 16) lisätään siellä olevan tekstin jälkeen uusi kappale, joka kuluu: Toisena vaihtoehtona tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle muuta soveltuvaa elinkeinotoimintaa.

Selvitysaluetta koskeva määrittelyteksti kuuluu siis tämän jälkeen kokonaisuudessaan:

Alueelle tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa kiertotaloutta ja jätteenkäsittelyä pääsääntöisesti teollisuushalleissa harjoittava yritysalue. Alueelle ei tule loppu sijoittaa vaarallisia jätteitä eikä merkittäviä määriä maamassoja. Alueella ei saa käsitellä tai varastoida biojätettä. Jätteenkäsittelyalueen suoja-alueet ympäristöhaittojen varalta sijoittuvat selvitysalueen sisälle.

Toisena vaihtoehtona tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle muuta soveltuvaa elinkeinotoimintaa.

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain 96 §:n mukaan: "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 8.3.2021  jättää valtuuston strategisen yleiskaavapäätöksen täytäntöön panematta, koska valtuustossa esitettyä kiertotalous- ja jätteenkäsittelyalueeseen liittyvää kirjauslisäystä ei ole toteutettu MRL:n mukaisesti. Asia saatetaan uudelleen valtuuston päätettäväksi.

Päätöksen perusteluna on seuraavaa:

Kunnanvaltuuston kokouksessa 22.2.2021 strategisen yleiskaavan käsittelyn yhteydessä valtuusto teki äänin 22-21 seuraavan muutoslisäyksen:  Liitteeseen 12, Muut merkinnät (Kaavakartta 1) kohtaan selvitysalue (sivu 16) lisätään siellä olevan tekstin jälkeen uusi kappale, joka kuluu: Toisena vaihtoehtona tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle muuta soveltuvaa elinkeinotoimintaa.

Selvitysaluetta koskeva määrittelyteksti kuuluu siis tämän jälkeen kokonaisuudessaan:

Alueelle tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa kiertotaloutta ja jätteenkäsittelyä pääsääntöisesti teollisuushalleissa harjoittava yritysalue. Alueelle ei tule loppu sijoittaa vaarallisia jätteitä eikä merkittäviä määriä maamassoja. Alueella ei saa käsitellä tai varastoida biojätettä. Jätteenkäsittelyalueen suoja-alueet ympäristöhaittojen varalta sijoittuvat selvitysalueen sisälle.

Toisena vaihtoehtona tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle muuta soveltuvaa elinkeinotoimintaa.

Hollolan kunnanvaltuuston päätös muuttaa selvitysalueen suunnittelumääräyksen sisältöä kaavan hyväksymiskäsittelyn yhteydessä on tulkittavissa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) vastaiseksi. Siinä ei ole toteutunut vuorovaikutus, jota maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) kaavan hyväksymiskäsittelystä tarkentaa seuraavasti:

MRA 32 § Kaavaehdotuksen asettaminen uudelleen nähtäville

Jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen nähtäville. Uudelleen nähtäville asettaminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen.

Muutoksen olennaisuuden arviointiin ao. lisäkirjauksen osalta liittyy lähinnä kaksi seikkaa; elinkeinotoimintaan varattujen alueiden kokonaismäärä sekä kaavahierarkian huomioon ottaminen. Kunnan yleiskaavat ovat alisteisia maakuntakaavalle eli ne eivät voi olla ristiriidassa maakuntakaavan kanssa. Myös tämä seikka rajaa kunnan kaavapäätöksentekoa. Maankäyttö- ja rakennuslaki ei pidä eriarvoisena hyväksyttyä vs. lainvoimaista kaavaa.

Kaavaan liittyviä tarpeita ja näkemyksiä yhteensovitetaan kaavavalmistelun eri vaiheissa ja useammassa toimielinkäsittelyssä valmisteluvaiheessa. Strategisen yleiskaavan osalta nimettiin lisäksi erillinen ohjausryhmä, johon kaavoittajien lisäksi kuului luottamushenkilöedustus. Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen pohjalta kaavan hyväksymismenettelyssä kaavaan ei juurikaan enää voida tehdä muutoksia. Kaava voidaan hyväksyä tai hylätä eli palauttaa uudelleen valmisteluun.

Kunnanhallitus esittää strategisen yleiskaavan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi samassa muodossa, kuin kunnanhallituksen 8.2.2021 esitys ja kunnanvaltuuston 22.2.2021 käsittelyn pohjan ollut esitys oli.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Valtuusto hyväksyy strategisen yleiskaavan 2020 liitteen mukaisena.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

.

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy strategisen yleiskaavan 2020 liitteen mukaisena.

Päätös

Keskustelun kuluessa valtuutettu Matti Siirola teki esityksen, valtuutettu Jari Ronkaisen ensin kannattamana: Esitän, että koko strateginen yleiskaavaesitys palautetaan jatkovalmisteltavaksi siten, että Pentti Lammen 22.2.2021 tekemä esitys tulee huomioiduksi ja että uusi Kunnanvaltuusto, joka aloittaa työnsä kuntavaalien jälkeen 1.8.2021, tekee kaikki asiaan liittyvät päätökset.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Pia Salo teki esityksen, Ilpo Markkolan kannattamana: Strateginen yleiskaavaesitys palautetaan jatkovalmisteltavaksi. On liikaa avoimia kysymyksiä ja epäselvyyksiä, joita tulee selvitellä lisää jatkovalmisteluissa:

 • mikä kaava määrää ja mikä on alisteinen millekin: maakuntakaava/ strateginen yleiskaava/ rantakaava/ osayleiskaava?
 • miksi vapaa-ajanasunnot ovat mukana strategisessa yleiskaavassa, koska osaa niitä määrää rantakaava? Mikä on suhtautuminen ns. kuivanmaan mökkeihin?
 • pitääkö nyt kierrätyspuiston aluevaraus sisällään elinvoimajohtajan sanoin: ”sekä kierrätyspuiston että muun yritystoiminnan” vai maakuntaliiton sanoin: ”vain kierrätyspuisto, ei muuta”?
 • Mitä tarkoittaa strategiseen yleiskaavaan voi tehdä hyväksymisvaiheessa pieniä muutosehdotuksia ilman, että sitä tarvitsee palauttaa valmisteluun”? Mitkä ovat kriteerit pienille muutoksille?
 • mikä on maarakennuslain mukaan laillista tai laitonta?
 • onko strateginen yleiskaava ristiriidassa kuntastrategian kanssa? Väestö/palvelut/asuminen/brändi/?
 • Miksi kaavaa ei ole riittävässä laajuudessa tuotu valtuutetuille valmisteluvaiheessa, jolloin siihen voisi vielä tehdä muutoksia?

 

Keskustelun kuluessa Ilpo Markkola esitti, Jari Ronkaisen kannattamana: Esittän strategisen yleiskaavan palauttamista uudelleenvalmisteltavaksi siten, että kierrätyspuiston osalta huomioitaisiin 3 km suojaetäisyys. Keskustelun kuluessa Ilpo Markkola veti esityksensä pois.

Keskustelun aikana pidettiin tauko 18:45-18:50.

Käydyn keskustelun pohjalta puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestysmenettelynä, että tehdyt vastaehdotukset yhdistetään siten, että äänestyksessä vastakkain ovat kunnanhallituksen pohjaehdotus ja asian palauttaminen jatkovalmisteluun. Valtuusto hyväksyi tehdyn äänestysmenettelyn.

Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys.

Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät ”jaa”.

Ne, jotka kannattavat ehdotusta asian palauttamisesta jatkovalmisteluun, äänestävät ”ei”.

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä 43, joista 29 jaa-ääntä ja 14 ei-ääntä. Äänestysluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen tekemän pohjaehdotuksen.

Eriävä mielipide

Pia Salo, Ilpo Markkola

Valmistelija

Katariina Tuloisela, kaavoitusarkkitehti, katariina.tuloisela@hollola.fi
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännön 66 § mukaan:

"Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään asian käsittely jatkuu."

Kunnanvaltuuston kokouksessa 12.4.2021 strategisen yleiskaavan käsittelyssä tapahtui käsittelyvirhe puheenvuorojen rajoittamisen osalta. Lisäksi palautusesitystä koskeneen äänetyksen jälkeen asian käsittely päätettiin. Päätös syntyi näin hallintosäännön 66 §:n vastaisesti eli virheellisessä järjestyksessä, mikä on myös kuntalain 135 §:n mukainen valitusperuste. 

Edellä kerrottuun perustuen kunnanhallitus on kokouksessaan 19.4.2021 päättänyt olla panematta täytäntöön strategisen yleiskaavan päätöstä ja samalla päättänyt esittää asian valtuustolle uudelleen käsiteltäväksi asian käsittelyssä tapahtuneiden laillisuusvirheiden poistamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Valtuusto hyväksyy strategisen yleiskaavan 2020 liitteen mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merk. Keskustelun kuluessa Ilpo Markkola teki muutosesityksen, että strategisessa yleiskaavassa huomioitaisiin 3 km suoja-alue asutuksen ja kierrätyspuistoalueen välille. Puheenjohtaja totesi Ilpo Markkolan tehneen muutosehdotuksen, mutta koska sitä ei kannatettu, muutosesitys raukesi.

Valmistelija

 • Katariina Tuloisela, kaavoitusarkkitehti, katariina.tuloisela@hollola.fi
 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Kunnan stratgisen yleiskaavan valmistelu on päättynyt ja strateginen yleiskaava on siirretty valtuustolle hyväksyttäväksi.

Kunnan hallintosäännön 66 § mukaan:

"Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään asian käsittely jatkuu."

Kunnanvaltuuston kokouksessa 12.4.2021 strategisen yleiskaavan käsittelyssä tapahtui käsittelyvirhe puheenvuorojen rajoittamisen osalta. Lisäksi palautusesitystä koskeneen äänetyksen jälkeen asian käsittely päätettiin. Päätös syntyi näin hallintosäännön 66 §:n vastaisesti eli virheellisessä järjestyksessä, mikä on myös kuntalain 135 §:n mukainen valitusperuste. 

Edellä kerrottuun perustuen kunnanhallitus on kokouksessaan 19.4.2021 päättänyt olla panematta täytäntöön strategisen yleiskaavan päätöstä ja samalla päättänyt esittää asian valtuustolle uudelleen käsiteltäväksi asian käsittelyssä tapahtuneiden laillisuusvirheiden poistamiseksi.

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy strategisen yleiskaavan 2020 liitteen mukaisena.

Päätös

Keskustelun kuluessa Ilpo Markkola esitti, Jari Ronkaisen kannattamana: Valtuusto palauttaa strategisen yleiskaavan uudelleen valmisteltavaksi siten, että asutuksen ja jätteitä jalostavien laitosten välille määritetään etäisyydeltään 2 km suoja-alue.

Koska asiasta oli tehty esitys uudelleen valmisteluun palauttamisesta, puheenjohtaja rajasi keskustelun Ilpo Markkolan tekemään esitykseen. Käydyn keskustelun pohjalta puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta jatkovalmisteluun, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys. Puheenjohtaja esitti äänestysmenettelynä, että ne jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat esitystä uudelleen valmisteluun siirtämisestä äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä 43, joista 30 jaa-ääntä ja 13 ei-ääntä. Äänestysluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä (Äänestys 1). Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt asian käsittelyn jatkamisen.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Pia Salo esitti toimenpidealoitteena, Aki Markkolan kannattamana: Kunnanhallitus ohjeistaa seuraavassa strategisen yleiskaavan päivityksessä, joka tehdään valtuustokausittain, kaavan valmistelutyöryhmään kuuluvat virkamiehet ja kunnanvaltuutetut vahvasti huomioimaan uutena kehittämistarpeena etätyön mukanaan tuoman vapaa-ajan asuntojen lisääntyvän muuttamistarpeen vakituiseksi asunnoksi, ja helpottamaan muutosprosessin etenemistä. 

Puheenjohtaja päätti keskustelun strategisesta yleiskaavasta.

 

Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi valtuuston yksimielisesti kannattavan kunnanhallituksen esitystä ja totesi kunnanhallituksen esityksen valtuuston päätökseksi.

 

Tehdyn päätöksen jälkeen, puheenjohtaja totesi, että koska päätettyyn asiaan liittyen on tehty kannatettu esitys toimenpidealoitteesta, on tehdystä toimenpidealoitteesta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys. Puheenjohtaja esitti äänestysmenettelynä, että ne jotka eivät kannata tehtyä toimenpidealoitetta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat esitettyä Pia Salon toimenpidealoitetta äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä 43, joista 24 jaa-ääntä ja 19 ei-ääntä. Äänestysluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä (Äänestys 2). Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hylännyt Pia Salon tekemän toimenpidealoitteen.

 

Tiedoksi

erillisen täytäntöönpano-ohjeen mukaan

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantai-perjantai klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 • vaatimusten perusteet
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00