Valtuusto, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Sammutusveden saatavuuden järjestäminen pelastuslaitoksen tarpeisiin

HOLDno-2021-265

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riikka Johansson, vesihuoltopäällikkö, riikka.johansson@hollola.fi

Perustelut

Pelastuslain (379/2011) 30 §:n mukaan kunnan velvollisuus on huolehtia alueellaan sammutusveden hankinnasta pelastuslaitoksen tarpeisiin. Sammutusvetenä voidaan käyttää luonnon pintavesiä ja vesijohtovettä. Hollolan vesihuoltolaitos on investoinut sekä käyttö- ja kunnossapitänyt vesijohtoverkostossaan olevat maapalopostit sekä sammutusvesiasemat. Osaa näistä voidaan hyödyntää vesihuollon tarpeisiin esim. verkoston huuhtelussa. Pelkästään sammutusveden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset tulee kuitenkin kattaa verovaroin. 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on ollut keväällä 2019 yhteydessä kuntaan sammutusvesiaseman saamiseksi Hämeenkoskelle. Tällä hetkellä Hämeenkoskella ei ole lainkaan sammutusvesiasemaa. Sille ei ole löydetty soveltuvaa paikkaa, koska alueen vesijohtoverkostossa ei ole riittävästi kapasiteettia sammutusvesikäyttöä varten. Sammutusvetenä on käytetty pintavettä tai jouduttu hakemaan Sairakkalan vesijohtoverkostosta, mikä on ollut ongelmallista.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on Hollolan strategiseen yleiskaavaan 21.12.2020 antamassaan lausunnossaan esittänyt useita uusia sammutusvesiasemia ja isompia vesijohtoputkia. Kiireellisimmäksi kohteeksi on nostettu Hämeenkoski, jonne tulisi rakentaa sammutusvesiasema mahdollisimman pian.

Hollolan vesihuoltolaitos on pyytänyt Lahti Aqua Oy:n suunnittelua selvittämään vuodesta 2019 alkaen, minne sammutusvesiaseman voitaisiin Hämeenkoskelle sijoittaa. Pelastuslaitoksen ja Lahti Aqua Oy:n edustajien kanssa on käyty 9.4.2021 palaveri ja 23.4. maastokatselmus, joiden perusteella ollaan suunnittelemassa sammutusvesiaseman rakentamista Hämeenkoskelle Hollolan - Lahden vesilaitoskuntayhtymän Huljalan vedenpumppauslaitoksen yhteyteen. Sammutusvesiaseman alustava kustannusarvio on 20 000 - 50 000 €, toteutus kesän 2021 aikana. 

Sammutusvesiaseman rakentamiseen ei ole varauduttu elinvoiman palvelualueen kuntatekniikan talousarviossa vuodelle 2021, jolloin sille tulee hakea lisämäärärahaa 50 000 €. Myös sammutusvesiautoille soveltuvien tieyhteyksien rakentamiseen vesistöjen rannoille sekä muihin pelastuslaitoksen tarvitsemiin kriittisiin sammutusvesiasemiin tulee varautua investoimaan jatkossa.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Esitys valtuustolle:

Hyväksytään talousarviomuutos investointiosaan elinvoiman palvelualue, sammutusvesiaseman rakentaminen, kuntatekniikan nettomäärärahan lisäys 50 000 euroa,

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merk. Asiassa kuultavana oli vesihuoltopäällikkö Riikka Johansson.

Valmistelija

 • Riikka Johansson, vesihuoltopäällikkö, riikka.johansson@hollola.fi

Perustelut

Pelastuslain (379/2011) 30 §:n mukaan kunnan velvollisuus on huolehtia alueellaan sammutusveden hankinnasta pelastuslaitoksen tarpeisiin. 

Päijät- Hämeen pelastuslaitos on ollut keväällä 2019 yhteydessä kuntaan sammutusvesiaseman saamiseksi Hämeenkoskelle. Tällä hetkellä Hämeenkoskella ei ole lainkaan sammutusvesiasemaa.

Pelastuslaitoksen ja Lahti Aqua Oy:n edustajien kanssa on käyty 9.4.2021 palaveri ja 23.4. maastokatselmus, joiden perusteella ollaan suunnittelemassa sammutusvesiaseman rakentamista Hämeenkoskelle Hollolan - Lahden vesilaitoskuntayhtymän Huljalan vedenpumppauslaitoksen yhteyteen. Sammutusvesiaseman alustava kustannusarvio on 20 000 - 50 000 €, toteutus kesän 2021 aikana.

Sammutusvesiaseman rakentamiseen ei ole varauduttu elinvoiman palvelualueen kuntatekniikan talousarviossa vuodelle 2021, jolloin sille tulee hakea lisämäärärahaa 50 000 €.

Ehdotus

Hyväksytään talousarviomuutos investointiosaan elinvoiman palvelualue, sammutusvesiaseman rakentaminen, kuntatekniikan nettomäärärahan lisäys 50 000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

vesihuoltopäällikkö, Lahti Aqua, elinvoimajohtaja, talouspäällikkö, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantai-perjantai klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 • vaatimusten perusteet
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00