Valtuusto, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Parinpellontien asemakaava, hyväksyminen

HOLDno-2019-699

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on päättänyt asemakaavan laatimisesta kaavoitusohjelman 2019 yhteydessä. Alue sijoittuu Kirkonseudun kunnanosaan Parinpellontielle, joka sijaitsee Hollolan kirkolla alkaen Rantatieltä ja päättyen pohjoisessa Mäntytien risteykseen. Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. Tavoitteena on saada katuyhteys Rantatieltä asemakaavoitetuille asuinalueille. Tällä hetkellä Parinpellontie on yksityistie. Kaava-alueen pinta-ala on noin 2,1 hehtaaria ja kaavoitettavan kadun pituus on noin 1,2 km.

Asemakaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavan tavoitteista, lähtökohdista, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä vaikutusten arvioinnista.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta päättää asemakaavan vireille tulosta, ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisen vuorovaikutuksen järjestämiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Kaavahankkeesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 5.9.-4.10.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 4 lausuntoa ja 2 mielipidettä, jotka on käsitelty kaavaselostuksen kohdassa 4.4.4. Kaavasta on pidetty ELY-keskuksen kanssa viranomaistyöneuvottelu 22.10.2019.

Kaavoitettavalle alueelle on valmisteltu asemakaavan luonnos. Kaavaan on osoitettu katualuetta Rantatieltä Mäntytien risteykseen saakka.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta asettaa asemakaavan luonnoksen MRA 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville varaten osallisille tilaisuuden esittää mielipide asiasta nähtävilläoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Henna Kurosawa, hankekaavoittaja, henna.kurosawa@hollola.fi

Perustelut

Parinpellontien asemakaavan tavoitteena on osoittaa Parinpellontien yksityistie katualueeksi. Katualueella varaudutaan kevyen liikenteen väylän toteuttamiseen tien itäreunalle. Asemakaavalla osoitettavan katualueen varaukseen sisältyy ajoradan ja kevyen liikenteen väylän lisäksi tilavaraukset katualueen kuivatusratkaisuille sekä luiskille.

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 12.11.- 11.12.2020 ja nähtävillä olon aikana luonnoksesta annettiin 5 lausuntoa ja 9 mielipidettä. Lausuntojen ja mielipiteiden tiivistelmät ja  niihin laaditut vastineet ovat kaavaselsotuksen sivuilla 21-25. Lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta kaavaehdotukseen on tarkistettu luonnonsuojelualueen haittojen minimoimista koskevaa kaavamääräystä sekä lisätty määräys  katualueen välittömään läheisyyteen sijoittuvien rakennusten osalta perustusten kuivatusvesien huomioiminen tarkemmassa suunnittelussa.

Mielipiteiden perusteella tarkasteltiin katulinjauksen muutosta Rälssintien risteyksen tuntumassa sekä kadun varteen sijoitettavien pysäköintipaikojen tilatarvetta punaisten hautausmaan kohdalla. Lisäksi katulaueeseen on tehty pieniä tarkennuksia esimerkiksi yksityisteiden liittymäalueiden kohdalla. Kaikkia mielipiteissä esitettyjä muutostoiveita ei ole ollut mahdollista toteuttaa, sillä muutosten vaikutusalue on laaja ja muutokset aiheuttaisivat haasteita etäämmällä muutoskohdetta esimerkiksi korkotasojen osalta. Rakennettuun ympäristöön ja paikoin kapeaan tilaan suunniteltava katu kevyen liikenteen väylineen on haastava sijoitettava.  Suunnittelussa on pyritty toteuttamiskelpoiseen ratkaisuun, missä turvallisuus huomioiden katutila on suunniteltu mahdollisimman tiiviiksi, jolloin myös maanomistajille koituva haitta olisi mahdollisimman vähäinen. 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta asettaa asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Henna Kurosawa, hankekaavoittaja, henna.kurosawa@hollola.fi

Perustelut

Parinpellontien asemakaavaehdotus oli nähtävillä 17.2.-18.2.2021. Kaavaehdotuksesta annettiin viisi lausuntoa ja kaksi muistutusta. Lausunnon antoivat Hämeen Ely-keskus, Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä/ Ympäristöterveyskeskus, DNA Finland Oy ja LE-Sähköverkko Oy. Muistutuksia jätettiin kaksi, joista toinen oli yksityishenkilö ja toinen Parinpellon yksityistiekunta. Tiivistelmät lausunnoista ja kaavoittajan vastineet löytyvät kaavaselostuksen sivuilta 25-28. Asemakaavaehdotukseen ei tehty muutoksia saatujen lausuntojen tai muistutusten pohjalta.

Parinpellontien asemakaavassa esitetään Parinpellontien yksityistie katualueeksi Rantatien ja Mäntytien väliselle osuudelle. Katualueeseen on varattu tila kevyen liikenteen väylälle, joka sijoittuu väylän rannan puoleiseen reunaan. Katualuevarauksessa on myös huomioitu katualueen tarvitsemat kuivatusojat ja luiskat. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

 

Elinvoimavaliokunta esittää Parinpellontien asemakaavan kunnanhallitukselle valtuuston hyväksymiskäsittelyä varten.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Henna Kurosawa, hankekaavoittaja, henna.kurosawa@hollola.fi

Perustelut

Parinpellontien asemakaavan tavoitteena on esittää nykyisin yksityistienä oleva Parinpellontie katualueeksi Rantatien ja Mäntytien risteyksen välisellä osuudella. Tavoitteena on parantaa tien liikenneturvallisuutta siten, että Parinpellontie toimii kokoojakatuna Parinpellon asemakaavoitetuille alueille sekä alueen muulle asutukselle ja yritystoiminnalle. Asemakaavan yhteydessä on tehty alustavaa kadun tilavaraussuunnittelua ja siinä on esitetty kevyen liikenteen väylä tien itäpuolelle.

Asemakaavalla osoitetaan  katualue, joka käsittää ajoradan, kevyen liikenteen väylän sekä katualueen tarvitsemat kuivatusrakenteet ja luiskat. Asemakaavan suunnittelussa on huomioitu luonnonsuojelualueet, arvokas kultturiympäristö, alueen rakennettu ympäristö sekä pohjavesialue. 

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 17.2.-18.3.2021 ja siitä annettiin 5 lausuntoa ja kaksi muistutusta. Tiivistelmät muitutuksista ja niihin annetut vastineet ovat kaavaselotuksen sivuilla 25-28. Kaavaehdotuksesta annetun palautteen pohjalta asemakaavaan ei tehty muutoksia.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Valtuusto hyväksyy Parinpellontien asemakaavan.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin, täsmennyksellä

Asemakaava-ehdotus siirretään ennen valtuuston kokousta hyväksytylle täydennetylle pohjakartalle.

Merk. Asiantuntijana kuultiin Henna Kurosawaa.

Valmistelija

 • Henna Kurosawa, hankekaavoittaja, henna.kurosawa@hollola.fi

Perustelut

Parinpellontien asemakaavan tavoitteena on esittää nykyisin yksityistienä oleva Parinpellontie katualueeksi Rantatien ja Mäntytien risteyksen välisellä osuudella. Tavoitteena on parantaa tien liikenneturvallisuutta siten, että Parinpellontie toimii kokoojakatuna Parinpellon asemakaavoitetuille alueille sekä alueen muulle asutukselle ja yritystoiminnalle. Asemakaavan yhteydessä on tehty alustavaa kadun tilavaraussuunnittelua ja siinä on esitetty kevyen liikenteen väylä tien itäpuolelle.

Asemakaavalla osoitetaan katualue, joka käsittää ajoradan, kevyen liikenteen väylän sekä katualueen tarvitsemat kuivatusrakenteet ja luiskat. Asemakaavan suunnittelussa on huomioitu luonnonsuojelualueet, arvokas kulttuuriympäristö, alueen rakennettu ympäristö sekä pohjavesialue. 

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 17.2.-18.3.2021 ja siitä annettiin 5 lausuntoa ja kaksi muistutusta. Tiivistelmät muistutuksista ja niihin annetut vastineet ovat kaavaselostuksen sivuilla 25-28. Kaavaehdotuksesta annetun palautteen pohjalta asemakaavaan ei tehty muutoksia.

Asemakaavaehdotus on siirretty ennen valtuuston kokousta hyväksytylle täydennetylle pohjakartalle.

 

 

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy Parinpellontien asemakaavan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

erillinen täytäntöönpano-ohje

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantai-perjantai klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 • vaatimusten perusteet
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00