Valtuusto, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimus 2021–2031

HOLDno-2019-349

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katariina Tuloisela, kaavoitusarkkitehti, katariina.tuloisela@hollola.fi

Perustelut

Kansallisen kaupunkipolitiikan yksi muoto on MALsopimusmenettely, joissa Suomen suurimpien kaupunkiseutujen ja valtion kesken sovitetaan yhteen kaupunkiseutujen tärkeimpiä maankäyttöön, asumiseen ja liikenteen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä. Sopimuksissa voi lisäksi olla palveluihin ja elinvoiman edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä.

MALsopimusmenettelyn tarkoituksena on vahvistaa kaupunkiseudun kuntien välistä yhteistyötä ja toisaalta syventää kaupunkiseudun ja valtion kumppanuutta. Tyypillisesti sopimukset sisältävät tavoitetoimia, jotka liittyvät joukkoliikenteeseen, maankäyttöön ja asuntotuotantoon, asemanseutujen ja ratapihojen kehittämiseen, lentoliikenteen kehittämiseen, valtion maanteiden ja ratayhteyksien kehittämiseen, digitaalisien sovellusten hyödyntämiseen, ilmastokysymyksiin yms.

MAL-sopimusmenettelyyn mukaan pääseminen on yksi Lahden kaupungin edunvalvontasuunnitelman kärki. MAL-sopimukset koskevat tällä hetkellä pääkaupunkiseudun lisäksi Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkiseutuja. Nykyiset MAL-sopimukset päättyvät vuoden 2019 lopussa. Sopimusmenettelyn jatko ja mahdollinen laajentaminen linjataan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa. 

Lahden, Hollolan, Orimattilan, Heinolan, Asikkalan, Kärkölän, Iitin ja Päijät-Hämeen liiton yhteistyönä on valmistelu liitteenä oleva sopimus, joka ilmaisee Lahden kaupunkiseudun kuntien ja Päijät-
Hämeen liiton yhteisen tahtotilan ja valmiuden MALsopimusmenettelyyn liittymisestä, mikäli valtio päättää laajentaa menettelyä Lahden seudulle.

Hyväksymisen jälkeen sopimus toimitetaan hallitusneuvottelujen osapuolille. Samalla käynnistetään maankäyttöä, asumista ja liikennejärjestelyjä koskevien sisältökysymysten kartoitus kuntien yhteistyönä. Työn lopputuloksena on tarkoitus laatia yhteistyössä ministeriöiden kanssa Lahden kaupunkiseudun MAL-aiesopimus.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Hollolan kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen, mikä on samalla tahdonilmaisu Lahden kaupunkiseudun MAL-aiesopimuksen toteuttamisesta ministeriöiden kanssa. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Edustajien valitseminen Lahden seudun MAL-sopimusvalmistelun ohjausryhmään

Lahti, Asikkala, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Orimattila ja Päijät-Hämeen liitto ovat 7.5.2019 allekirjoittamassaan aiesopimuksessa sitoutuneet yhdessä laatimaan valtiolle ehdotuksen Lahden seudun MAL-sopimukseksi vuosille 2020-2031. MAL-sopimuksessa sopimuskumppanit sitoutuvat yhdessä valtion kanssa toteuttamaan kansallisia ilmastotavoitteita, vahvistamaan sosiaalista kestävyyttä ja osallisuutta sekä parantamaan kaupunkiseudun saavutettavuutta, sisäistä liikennettä ja kestävän aluerakenteen muodostumista yhdessä seudun muiden toimijoiden kanssa.

Seudun kunnat ja Päijät-Hämeen liitto ovat valmistelleet sopimusluonnosta virkamiestasolla Lahden kaupungin vetämänä. Mukana keskusteluissa ovat olleet myös Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset. Sopimuksen kärkiteemoja ovat hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta ja raideliikenteeseen tukeutuvat taajamat. Sopimukseen ehdotetut toimenpiteet toteuttavat eheyttävän kasvun, monimuotoisen asumisen ja viisaan liikkumisen tavoitteita.

Ympäristöministeriön asettama selvityshenkilö Matti Vatilo luovutti raporttinsa ympäristöministerille 17.1.2020. Raportissaan hän ehdottaa MAL-sopimusmenettelyn laajentamista Lahden, Jyväskylän ja Kuopion seuduille. Linkki selvitysmiehen loppuraporttiin: https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Selvityshenkilo_suosittaa_MALsopimusmene(54129)

Valtioneuvosto päättänee selvitysraportin ehdotusten pohjalta helmi-maaliskuun aikana neuvottelujen aloittamisesta Lahden sekä Jyväskylän ja Kuopion kaupunkiseutujen kanssa.

Lahden seudun MAL-sopimuskuntien kaupungin/kunnanhallitusten edustajat, Päijät-Hämeen liiton edustajat sekä virkamiesvalmistelijat pitivät MAL-sopimuksen tavoitteista ja sisällöstä työpajan 7.2.2020. Siinä yhteydessä sovittiin, että kukin kunta ja Päijät-Hämeen liitto nimeävät kaksi edustajaa MAL-sopimusvalmistelun poliittiseen ohjausryhmään. Työpajamateriaali liitteenä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Päätösesitys:

Kunnanhallitus valitsee kaksi edustajaa Lahden seudun MAL-sopimusvalmistelun ohjausryhmään.

Päätös

Edustajiksi nimettiin Jarkko Niemi ja Eero Virta.

Valmistelija

Ilkka Korhonen, Kehitys- ja kaavoituspäällikkö, ilkka.korhonen@hollola.fi

Perustelut

Lahti, Asikkala, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Orimattila ja Päijät-Hämeen liitto ovat 7.5.2019 allekirjoittamassaan aiesopimuksessa sitoutuneet yhdessä laatimaan valtiolle ehdotuksen Lahden seudun MAL-sopimukseksi vuosille 2020-2031. MAL-sopimuksessa sopimuskumppanit sitoutuvat yhdessä valtion kanssa toteuttamaan kansallisia ilmastotavoitteita, vahvistamaan sosiaalista kestävyyttä ja osallisuutta sekä parantamaan kaupunkiseudun saavutettavuutta, sisäistä liikennettä ja kestävän aluerakenteen muodostumista yhdessä seudun muiden toimijoiden kanssa.

Ympäristöministeriö on vahvistanut, että neuvottelut maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusten (MAL-sopimus) solmimiseksi Lahden seudun kuntien ja valtion välillä käynnistetään keväällä 2020.

Lahden seudun kuntien ja Päijät-Hämeen liiton viranhaltijat ja poliittisen ohjausryhmän jäsenet ovat valmistelleet sopimusluonnosta ja sopimuskausien aikana toteutettavia toimenpiteitä Lahden kaupungin vetämänä. Mukana keskusteluissa ovat olleet myös Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset. Lisäksi 7.2. pidettiin kaupungin/kunnanhallituksen ja –valtuuston puheenjohtajiston edustajien kanssa työpaja missä jatkojalostettiin MAL-sopimusluonnosta ja sopimusteemoja sekä toimenpiteitä sopimusneuvotteluja varten.

Sopimuksen kärkiteemoja ovat hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta ja raideliikenteeseen tukeutuvat taajamat. Sopimukseen ehdotetut toimenpiteet toteuttavat eheyttävän kasvun, monimuotoisen asumisen ja viisaan liikkumisen tavoitteita. Sopimusluonnoksen lisäksi liitteenä on sopimusalueen valmistelutyöryhmän kokoama taulukko toteutettavista toimenpiteistä.

Sopimuksen ja toimenpiteiden luonnoksesta on pyydetty lausunnot seudun kuntien ja kaupunkien hallituksilta ja Päijä-Hämeen maakuntahallitukselta 22.5.2020 mennessä.

Liitteenä 

 1. Sopimusluonnos
 2. Toimenpidetaulukkoluonnos

Elinvoimavaliokunta on kokouksessaan 28.4.2020 esittänyt lisätoivepontena MAL-sopimuksen kehittämiskohteeksi Hollola-Tuulos-Hämeenlinna maantieyhteyden parantamista ohituskaistateiksi (VT12 Hollola-Tuulos ja VT10 Tuulos Hämeenlinna).

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Hollolan kunnanhallitus esittää kunnan lausuntona seuraavaa:

Valmisteltu MAL-sopimus liitteen mukaisine toimenpiteineen noudattaa Hollolan kunnan strategisia kehittämistavoitteita. Sopimus on tehty yhteistyössä Lahden seudun kuntien kanssa kokonaisvaltaisena seutukehittämistyönä.

Keskeisimpänä Hollolan osalta huomioituja osatekijöitä on mm. Nostavan ja Herralan raideliikenteen ja asemapaikkojen, kunnan taajamarakenteen, -asumisen - sekä liikenteen ja kestävän liikkumisen toteuttamista ja kehittämistä edistävät toimenpiteet.

Kuntatalouden poikkeuksellisen haastava tilanne edellyttänee entistä selkeämpää hankkeiden priorisointia ja keskittymistä seudullisesti vaikuttavimpiin hankkeisiin, joista tärkeimpiä ovat saavutettavuuden edelleen kehittäminen; raideliikenteen parempaan hyödyntämiseen tähtäävät hankkeet sekä keskeisten maantieliikenteen yhteysvälien parantaminen (vt 12, vt 24 ja kantatie 54).

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Lahden kaupunkiseudulle on valmisteltu maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus vuosille 2021 - 2031. Neuvottelutulos valmisteluun osallistuneiden osapuolten kesken saavutettiin 22.4.2021 ja päätettiin lähettää sopimuksen osapuolille hyväksyttäväksi.

Sopimuksella edistetään Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja kansallisten ilmasto- ja energiatavoitteiden toteutumista Lahden kaupunkiseudulla. 

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus (MAL-sopimus) perustuu Lahden kaupunkiseudun seitsemän kunnan, Päijät-Hämeen liiton ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittämisestä. Sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion yhteistä sitoutumista seudun kehittämistä koskeviin osapuolten yhteisiin tavoitteisiin ja niiden edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Sopimuksen toimenpiteillä luodaan edellytyksiä seudullisesti tarvetta vastaavalle monipuoliselle asuntotuotannolle ja liikennejärjestelmän ja maankäytön yhteensovittamiselle ja kehittämiselle. Tavoitteena on edistää vähähiilistä ja kestävää yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa liikennejärjestelmää, parantaa elinympäristön viihtyisyyttä ja sosiaalista kestävyyttä sekä mahdollistaa sujuva arki, työmarkkinoiden toimivuus ja elinkeinoelämän elinvoimaisuus. Tavoitteena on torjua segregaatiota ja asunnottomuutta sekä edistää asuinalueiden monimuotoisuutta ja alueiden asuntokannan monipuolisuutta. Tavoitteena on kasvattaa kestävien liikkumismuotojen osuutta liikennesuoritteesta, parantaa liikenneturvallisuutta ja liikennejärjestelmän taloudellisuutta sekä lisätä työpaikkojen ja palveluiden saavutettavuutta.  

Lahden kaupunkiseudun tavoitteena on toimia kansallisesti ja kansainvälisesti kunnianhimoisena edelläkävijänä hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamisessa. Lahden kaupungin tavoitteena on hiilineutraalius jo vuonna 2025. Päijät-Hämeen maakunnan tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030

Sopimuksessa määritellään tavoitetila ja seuraavien 11 vuoden kehityspolku sekä keskeisimmät konkreettiset ja vaikuttavimmat ja kuntien keskinäistä ja/tai kuntien ja valtion yhteistyötä edellyttävät maankäyttöä, asumista ja liikennejärjestelmän kehittämistä koskevat konkreettiset toimenpiteet vuosille 2021–2023. Sopimus tarkistetaan rullaavasti eduskuntavaalikausittain.  

Varsinaisia toimenpiteitä sopimus sisältää yhteensä 47 kappaletta jaoteltuna seuraaviin kolmeen teemaan:
- Kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä,
- Asuminen ja elinympäristön laatu,
- Elinvoimainen Lahden kaupunkiseutu.

Sopimuksessa on seuraavia taloudellisesti keskeisiä Hollolaa koskevia toimenpiteitä:

Lahden seudun kuntien haettavaksi on osoitettu vähintään yksi (1) miljoonaa euroa valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen kunnan katuverkolla valtakunnallisen kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustushaun yhteydessä vuonna 2021. Kunnat osallistuvat rahoitettavien hankkeiden kustannuksiin 50 prosentilla. Traficom toteuttaa investointiohjelman hankehaun ja myöntää rahoituksen. 

Valtio osoittaa Lahden kaupunkiseudun tärkeisiin liikennejärjestelmän toimivuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta edistäviin kustannustehokkaisiin liikenneverkon parantamishankkeisiin (suunnitteluun ja toteutukseen) vuosina 2022-23 yhteensä 3,3 miljoonaa euroa Liikenne 12 -suunnitelman mukaisesti. Rahoitusta kohdennetaan ja toimenpiteet priorisoidaan jatkuvassa liikennejärjestelmätyössä sovittavalla tavalla kuntien, Väyläviraston ja ELY-keskuksen yhteistyönä. Valtion rahoituksen edellytyksenä on, että kunnat käyttävät näiden toimenpiteiden rahoittamiseen vastaavan summan. 

Sopimuksella valtio sitoutuu avustamaan Lahden seudun julkisen henkilöliikenteen palveluita 4,365 miljoonalla eurolla sopimuskaudella 2021-2023. Valtionavustuksen edellytyksenä on, että kaupunkiseutu toteuttaa MAL-sopimuksessa esitettyjä joukkoliikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteitä. Lisäksi valtio osoittaa ilmastoperusteista joukkoliikenteen avustusta Lahden seudun haettavaksi miljoona euroa vuodessa eli yhteensä 3 miljoonaa euroa vuosina 2021-2023. Seudut voivat hakea avustuksia myös valtakunnallisen haun yhteydessä. Valtionavustus kohdistetaan puhtaan käyttövoiman joukkoliikennepalvelujen kehittämiseen ja ostoon siten, että Lahden tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen uusissa sopimuksissa kaikki hankittava liikenne ajaa puhtaan käyttövoiman ajoneuvoilla. Tuen saajan tulee raportoida avustuksella saavutettu päästövähennys Traficomin antaman ohjeistuksen mukaan.  

Valtio avustaa keskisuurten kaupunkiseutujen lippu- ja maksujärjestelmien kehittämistä yhteensä 1,4 miljoonalla eurolla vuosina 2022-2023. Avustukset ovat hakuperusteisia.  

Joukkoliikenteeseen kohdistuvan valtion rahoituksen edellytyksenä on, että kunnat käyttävät julkisen henkilöliikenteen palveluihin vastaavan summan.  

Hollolan kunta suunnittelee Nostavan alueelle henkilöliikenneaseman mahdollistavan tiiviin asumisen uudisalueen sovittaen yhteen logistiikka-alueen tarpeiden kanssa. Valtio arvioi Nostavan alueen valtion väyläverkon suunnittelutarpeet ja –aikataulun osana Liikenne12 –suunnitelman mukaisen suunnitteluohjelman valmistelua.

Valtio osoittaa seudun kunnille kunnallistekniikka-avustuksia. Painopiste kunnallistekniikka-avustusten kohdentamisessa on keskusta-alueiden ja joukkoliikenteeseen tukeutuvien alueiden täydennysrakentamisessa.

Valtio, Päijät-Hämeen liitto ja kunnat sitoutuvat tällä sopimuksella toteuttamaan ja edistämään näitä toimenpiteitä. Sopimus tulee voimaan, kun se on kaikkien osapuolten osalta hyväksytty ja allekirjoitettu.
 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Esitys valtuustolle:

Hyväksytään liitteen mukainen valtion ja Lahden kaupunkiseudun välinen Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimus 2021–2031.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merk. Asiasta kuultavana oli elinvoimajohtaja Heli Randell.

Valmistelija

 • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Lahden kaupunkiseudulle on valmisteltu maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus vuosille 2021 - 2031. Neuvottelutulos valmisteluun osallistuneiden osapuolten kesken saavutettiin 22.4.2021 ja päätettiin lähettää sopimuksen osapuolille hyväksyttäväksi.

Sopimuksella edistetään Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja kansallisten ilmasto- ja energiatavoitteiden toteutumista Lahden kaupunkiseudulla.

Ehdotus

Hyväksytään liitteen mukainen valtion ja Lahden kaupunkiseudun välinen Lahden kaupunkiseudun MAL- sopimus 2021–2031.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

sopimuskumppanit, elinvoimajohtaja, Tweb

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantai-perjantai klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 • vaatimusten perusteet
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00