Tarkastuslautakunta, kokous 22.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on mahdollisuus osallistua sekä kokoushuone Tiirismaassa että sähköisenä kokouksena siten,​ että läsnäolijat osallistuvat verkon välityksellä Teamsilla.

Hallintosäännön 89 §:n mukaan sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta,​ jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Siirola, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Matti.Siirola@hollola.fi

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksytään lautakunnan jäsenille toimitettu esityslista.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyttiinlautakunnan jäsenille toimitettu esityslista.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.