Tarkastuslautakunta, kokous 19.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen,​ kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo-​ ja puheoikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on mahdollisuus osallistua sekä kokoushuone Tiirismaassa että sähköisenä kokouksena siten,​ että läsnäolijat osallistuvat verkon välityksellä Teamsilla.

Hallintosäännön 89 §:n mukaan sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta,​ jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Siirola, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Matti.Siirola@hollola.fi

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksytään lautakunnan jäsenille toimitettu esityslista.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.