Kunnanhallitus, kokous 8.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Vuosipalkkio, toimielinten puheenjohtajat

HOLDno-2021-117

Valmistelija

 • Kaija Manninen, hallintopäällikkö, kaija.manninen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnan hallintosäännössä todetaan:

§ 122 Vuosipalkkiot

Kokouspalkkioiden lisäksi maksetaan kokousten ulkopuolella toimielimen toimintaan liittyvistä tehtävistä seuraavat vuosipalkkiot:

Valtuusto

 • puheenjohtaja 6 000 euroa/vuosi

Kunnanhallitus

 • puheenjohtaja 10 000 euroa/vuosi
 • jäsen 1 000 euroa/vuosi

Elinvoimavaliokunta ja hyvinvointivaliokunta

 • puheenjohtaja 2 500 euroa/vuosi

Tarkastuslautakunta

 • puheenjohtaja 2 500 euroa/vuosi

Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai -jäsenellä oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.

124 § Muut kokoukset ja tilaisuudet

Neuvottelukuntien ja yhteistoimintaelinten sekä muiden vastaavien kokousten kokoontumisesta maksetaan puheenjohtajalle ja jäsenelle vastaava palkkio kuin valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle.

125§ Palkkio toimituksista

Toimielimen tai sen jäsenten suorittamasta tarkastuksesta, katselmuksesta tai muusta vastaavasta toimituksesta maksetaan valtuuston päätöksen suuruinen palkkio. Edellä mainittuja toimituksia ovat esimerkiksi rakennus- ja katukatselmukset sekä tarkastuslautakunnan arviointitilaisuudet.

Jäsenelle maksettavan palkkion edellytyksenä on, että tehtävä perustuu toimielimen päätökseen.

Yhdistysten ym. kokouksiin osallistuville kunnan edustajille maksetaan valtuuston päätöksen suuruinen palkkio, jos ulkopuolinen taho ei maksa palkkiota.

133 § Tarkemmat ohjeet

Kunnanhallitus voi antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän luvun soveltamisesta.

- - - - -

On ilmennyt tarve laatia soveltamisohje siitä, mitä kaikkea puheenjohtajapalkkioihin sisältyy ja miten em. hallintosäännön pykäliä pitäisi tulkita. Sen vuoksi on tarpeen, että kunnanhallitus antaa hallintosäännön 133 § mukaisesti tarkempia ohjeita soveltamisesta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Annetaan seuraava täsmennys/soveltamisohje puheenjohtajapalkkioiden osalta:

Vuosipalkkioon sisältyy mm.

 • kokouksiin valmistautuminen
 • asioihin perehtyminen ja asioista tiedottaminen
 • yhteydenpito kuntalaisiin
 • neuvottelut, joista ei laadita pöytäkirjaa tai muistiota tai joihin ei ole erikseen toimielimen päätöksellä nimetty
 • hallintosäännön mukaiset pj tehtävät
 • onnittelukäynnit
 • tutustumismatkat ja – vierailut, joista ei ole toimielimen erillistä päätöstä
 • edustustilaisuuksiin osallistuminen 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

toimielinten puheenjohtajat ja sihteerit