Kunnanhallitus, kokous 8.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Palkkausjärjestelmän arviointi

HOLDno-2019-403

Valmistelija

  • Minna Hutko, henkilöstöpäällikkö, minna.hutko@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus hyväksyi 3.12.2018 teknisten sopimuksen (TS) työnvaativuuden arviointikriteerit ja sitä koskevan kuvauksen, pisteytystaulukon ja tehtäväkohtaiset palkat voimaan tuleviksi 1.1.2019.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) liitteiden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ja 12 tehtävien vaativuuden arviointikriteerit, niitä koskevat kuvaukset ja tehtäväkohtaiset palkat voimaan tuleviksi takautuvasti 1.1.2019.  Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi OVTES:n tehtävien vaativuuden arviointikriteerit.

Palkkausjärjestelmän hyväksymisen yhteydessä keväällä 2019 todettiin, että palkkausjärjestelmän toimivuutta arvioidaan viimeistään kahden vuoden kuluttua sen käyttöönotosta. 

Palvelualueilta pyydettiin palkkausjärjestelmän arviointeja 31.12.2020 mennessä neuvottelujen pohjaksi. Lisäksi käytiin tarvittaessa keskusteluja palvelualuejohtajien ja vastuualuepäälliköiden kanssa. Palkkausjärjestelmän tarkistustarpeista ja paikallisen järjestelyerän jakamisesta KVTES:n, TS:n ja OVTES:n osalta neuvoteltiin yhdessä työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa 5.2.2021 ja 12.2.2021.

Neuvottelujen tuloksena päädyttiin yksimielisesti esittämään kunnanhallitukselle esityslistan liitteinä olevista taulukoista ilmeneviä muutoksia

  • KVTES:n sopimusalueen palkkausjärjestelmään koskien liitteitä 1, 2, 4, 5, 6, 8 ja 12 sekä
  • TS:n sopimusalueen palkkausjärjestelmään.

Uusien virka- ja työehtosopimusten mukaan tulee maksettavaksi paikallinen järjestelyerä 0,8 % 1.4.2021 alkaen kaikille sopimusaloille. Yhteistyöryhmässä ja johtoryhmässä on linjattu, että KVTES:n ja TS:n osalta järjestelyerä käytetään palkkausjärjestelmän arvioinnista aiheutuviin tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksiin.

Palkkausjärjestelmän arvionnista kokouksessa kuullaan henkilöstöpäällikkö Minna Hutkoa.

KVTES:n osalta 1.4.2021 maksettavaksi tulevan järjestelyerän suuruus on 8 487,03 euroa/kk. Palkkausjärjestelmän arvioinnista aiheutuvien tehtäväkohtaisen palkkojen tarkistusten kustannusvaikutus on 10 635,96 euroa/kk, josta järjestelyerä kattaa 8 487,03 euroa/kk.

TS:n osalta järjestelyerä riittää palkkausjärjestelmän tarkistuksiin.

Kunnallisen opetushenkilöstön sopimusalan (OVTES) osalta todettiin neuvotteluissa yksimielisesti, että huhtikuussa 2019 hyväksyttyyn Hollolan kunnan opetushenkilöstön tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmään / arviointikriteereihin ei ole tarvetta tehdä muutoksia. Todettiin, että järjestelmään tehdään tarkistuksia tarvittaessa myöhempänä ajankohtana, kuitenkin hyvissä ajoin ennen seuraavia järjestelyeräneuvotteluja.

Hallintosäännön mukaan henkilöstöpäällikkö päättää yleisperiaatteista järjestelyvaraerien käytössä ja järjestelyvaraerien käytöstä.

Palkkausjärjestelmän tarkistuksia on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 25.2.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteiden mukaiset palkkausjärjestelmän arvioinnin perusteella tehdyt tarkistukset kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen osalta niistä aiheutuvine kustannuksineen.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että jatkossa palkkausjärjestelmään eri sopimusalojen osalta voidaan tarvittaessa tehdä yksittäisiä tarkistuksia henkilöstöpäällikön päätöksellä, jotta palkkausjärjestelmän toimivuutta voidaan jatkuvasti arvioida yhdessä edunvalvonnan kanssa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

palvelualueet, edunvalvonta