Kunnanhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2020, vahvistusilmoituskirje

HOLDno-2021-43

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leila Tupasela, taloussihteeri, leila.tupasela@hollola.fi
Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Elinvoiman palvelualueen vuoden 2020 toteuma (ilman vesihuoltolaitosta) tulojen osalta oli n. 18,3 milj. euroa (tuotot 18,2 milj. e ja valmistus omaan käyttöön 82 t. e) toteuma 100 %. Tulot toteutuivat n. 0,4 milj. euroa pienempänä kuin vuonna 2019. Kulut olivat yhteensä 21,5 milj. euroa, toteuma 92,8 %, n. 0,2 milj. euron kasvu vuodesta 2019.

Vesihuoltolaitoksen vuoden 2020 tilikauden tulos parani edellisvuodesta, vuosi 2020 oli alijäämäinen 564 euroa, vuoden 2019 alijäämäinen tulos oli 8.507 euroa.

Investointien nettomenot olivat 17,2 milj. euroa, toteuma-aste 85,6 %, pääsyynä budjetin alittumiseen oli joidenkin hankkeiden siirtyminen seuraavalle vuodelle, määrärahan alitus osassa hankkeita sekä Sote-keskuksen maksuerien siirtyminen vuodelta 2020 vuodelle 2021.

Liitteenä elinvoiman palvelualeen toimintakertomus, joka sisältää elinvoimajohtajan katsauksen, toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen, talousarvion toteutumisen, tunnusluvut, riskienhallinnan selonteon, poikkihallinnollisten erillisohjelmien ja osallistuvan budjetoinnin toteutumisen sekä Hollolan Vesihuoltolaitoksen taseyksikön toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat.

 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen osaltaan ja esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion alitukset ja ylitykset sekä elinvoiman palvelualueen toimintakertomuksen vuodelta 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mervi Pajula-Matiskainen, taloussuunnittelija, mervi.pajula-matiskainen@hollola.fi
Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2020 talousarvion toteuma oli toimintakulujen osalta 99,4 % ja toimintatuottojen osalta 103,9 %. Toimintakulut olivat yhteensä 48 836 968,00 euroa eli 446 039,00 euroa (0,9 %) vähemmän kuin vuonna 2019. Toimintatuotot olivat yhteensä 3 644 473,00 euroa eli 399 664,00 euroa (9,9 %) vähemmän kuin vuonna 2019. Toimintakate oli 99,0 %. Nettoinvestointien toteuma-aste oli 74,0 % (140 655 euroa).

Selostus merkittävistä toiminnallisista tapahtumista ja vaikutuksista palvelualueen toimintaan ja tulokseen sekä mahdolliset muut merkittävät muut muutokset verrattuna vuoteen 2019 ilmenevät liitteenä olevasta vs. hyvinvointijohtajan katsauksesta.

Liitteenä hyvinvoinnin palvelualueen toimintakertomus vuodelta 2020, joka sisältää mm. hyvinvointijohtajan katsauksen, selonteon sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen sekä talousarvion toteutumisraportin.

Hyvinvointivaliokunta hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen osaltaan ja esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion alitukset ja ylitykset sekä toimintakertomuksen.

Ehdotus

Esittelijä

Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta päättää osaltaan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion alitukset ja ylitykset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnanhallitus käsittelee kunnan vuoden 2020 tilinpäätöstä kokouksessaan 29.3.2021. Tässä esitetyt luvut ovat ennakkotietoja ja saattavat hallituksen käsittelyn yhteydessä muuttua. Tekniset korjaukset saattavat myös vaikuttaa lukujen tarkkuuteen.

Hollolan kunnan vuoden 2020 tilinpäätös on 8 milj. euroa ylijäämäinen. Tilinpäätös sisältää 6 milj. euron varauksen uimahallin peruskorjausta/uudisrakentamista varten. Toimintavuonna talouden kehittymiselle keskeistä oli korona-pandemian vaikutukset, niin kunnan tuloihin kuin menoihinkin. Palveluiden ajoittainen supistaminen laski toimintatuottoja, mutta laski myös toimintamenoja.

Kokonaistulot kasvoivat merkittävästi vuoteen 2019 verrattuna, vaikka varsinaiset toimintatuotot laskivat yli miljoona euroa. Keskeisinä tekijöinä olivat kertaluonteiset valtionosuudet, vuoden 2019 verotulojen oikaisu ja vuoden 2020 ennakonpidätysten positiivinen kertymä.

Toimintamenot alenivat yli miljoonalla euroalla, josta keskeisenä olivat sote-menojen lasku, sekä esimerkiksi kiinteistömenojen alenema. Henkilöstökustannusten nousu oli varsin maltillinen. Palkka ja palkkiomenot laskivat, mutta palkan sivukulut nousivat. Niin sanottu kiky-leikkaus henkilöstömenoissa päättyi, mutta vastaava leikkaus valtionosuuksissa ei palautunut kunnille.

Investointimenot olivat talousarvion mukaiset ja investoinneissa keskeisiä olivat uuden sote-keskuksen rakennustyöt sekä vesihuoltolaitoksen investoinnit. Kunnan rahoituksellinen tilanne oli kuntasektorin keskimääristä parempi ja nettolainanotto perustui vahvaan investointiohjelmaan. 

Hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen antaa kokouksessa katsauksen tilinpäätös- ja toimintakertomuksesta vuodelta 2020. 
 

Ehdotus

Esittelijä

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee katsauksen tilinpäätös- ja toimintakertomuksesta vuodelta 2020 tiedokseen. 

Päätös

Yhteistyötoimikunta merkitsi katsauksen tilinpäätös- ja toimintakertomuksesta vuodelta 2020 tiedokseen.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
Piia Paasiranta, talouspäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.

Kuntalain 115 §:ssä on säädetty toimintakertomuksesta. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Tilikauden tulos on 14 183 738,61 euroa  ylijäämäinen ja jakaantuu seuraavasti.

  • Kunta (peruskunta) tilikauden tulos 14 190 200,08 euroa
  • Vesihuoltolaitos, taseyksikkö, tilikauden tulos -6 461,47 euroa

Vuoden 2020 alkuperäinen talousarvio laadittiin 1,1 milj. euroa alijäämäiseksi. Valtuuston hyväksymien talousarviomuutosten jälkeen talousarvio oli n. 6,3 milj. euroa ylijäämäinen. Suurimmat poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta aiheutuivat sotemenojen pienentymisestä sekä verotulojen kasvusta loppuvuoden osalta. Myös oman toiminnan osalta menot alittuivat merkittävästi. Verotulot kasvoivat yhteensä 5,6 milj. euroa eli 6,1 %. . Yhteisöveroa kertyi n. 0,5 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2019. Yhteisöverokertymää nosti kuntien jako-osuuden tilapäinen korottaminen osana valtion koronatukipakettia. Valtionosuudet kasvoivat n. 10,5 milj. euroa eli n. 27,8 %. Kasvusta suurin osa aiheutuu valtion koronatukipaketista. Peruspalvelujen valtionosuuksien kautta koronatukea kertyi 6,3 milj. euroa ja verotulomenetysten kompensaatioiden kautta n. 0,5 milj. euroa eli yhteensä n. 6,8 milj. euroa.

Liitteenä Hollolan kunnan tilinpäätös vuodelta 2020, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, konsernitilinpäätöksen ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailut. Tilinpäätökseen sisältyy myös vesihuoltolaitos -taseyksikön erillislaskelmat.

Elinvoimavaliokunta on käsitellyt tilinpäätöksen oman palvelualueensa osalta 16.3.2021 ja Hyvinvointivaliokunta oman palvelualueensa osalta 17.3.2021. Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta vuotta 2020 käsiteltiin kokouksessa 8.3.2021. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt tilinpäätöstä kokouksessaan 25.3.2021.

Tilinpäätöksen kunnanhallitukselle esittelevät kunnanjohtaja, palvelualuejohtajat ja henkilöstöpäällikkö.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus hyväksyy sitovien määrärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset.

Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuodelta 2020 laaditun tilinpäätöksen liitteiden mukaisesti.

Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelyksi seuraavaa:

-    Kirjataan investointeihin liittyvää poistoeron vähennystä 5 897,59 euroa

-    Kirjataan uimahallin osalta investointivaraus 6 000 000,00 euroa

-    Hollolan kunnan tilikauden ylijäämäksi vuodelta 2020 jää edellä mainitun kirjauksen jälkeen 8 190 200,08 euroa, joka siirretään edellisten tilikausien yli/-alijäämätilille.

Sähköisestä kokousmenettelystä johtuen kunnanhallituksen jäsenten tulee käydä allekirjoittamassa tilinpäätös kunnanvirastolla viimeistään 2.4.2021.

Kunnanhallitus jättää tilinpäätösaineiston tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.

Kunnanhallitus oikeuttaa konsernipalvelut tekemään mahdollisesti tarvittavia teknisluonteisia korjauksia valtuustolle menevään kappaleeseen. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Osana kunnan tilintarkastusprosessia, kunnan käyttämä tilintarkastusyhteisö Revisium Oy pyytää johdon vahvistusilmoituskirjettä tilintarkastajalle. 

Vahvistusilmoituskirje on yhteisön tai säätiön johdon tilintarkastajalle antama vahvistus tietyistä tilinpäätöksen laatimiseen ja tilintarkastukseen liittyvistä asiois­ta. Vahvistusilmoituskirje allekirjoitetaan ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.

Revisium Oy on laatinut ehdotuksen vahvistusilmoitukseksi, joka on liitteenä.

Vahvistusilmoituskirje saatetaan myös Tarkastuslautakunnan tietoon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus antaa liitteenä olevan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle tilikaudelta 2020 ja saattaa sen tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Revisium Oy, tarkastuslautakunta, talouspäällikkö, hallinto- ja talousjohtaja