Kunnanhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Sammutusveden saatavuuden järjestäminen pelastuslaitoksen tarpeisiin

HOLDno-2021-265

Valmistelija

  • Riikka Johansson, vesihuoltopäällikkö, riikka.johansson@hollola.fi

Perustelut

Pelastuslain (379/2011) 30 §:n mukaan kunnan velvollisuus on huolehtia alueellaan sammutusveden hankinnasta pelastuslaitoksen tarpeisiin. Sammutusvetenä voidaan käyttää luonnon pintavesiä ja vesijohtovettä. Hollolan vesihuoltolaitos on investoinut sekä käyttö- ja kunnossapitänyt vesijohtoverkostossaan olevat maapalopostit sekä sammutusvesiasemat. Osaa näistä voidaan hyödyntää vesihuollon tarpeisiin esim. verkoston huuhtelussa. Pelkästään sammutusveden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset tulee kuitenkin kattaa verovaroin. 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on ollut keväällä 2019 yhteydessä kuntaan sammutusvesiaseman saamiseksi Hämeenkoskelle. Tällä hetkellä Hämeenkoskella ei ole lainkaan sammutusvesiasemaa. Sille ei ole löydetty soveltuvaa paikkaa, koska alueen vesijohtoverkostossa ei ole riittävästi kapasiteettia sammutusvesikäyttöä varten. Sammutusvetenä on käytetty pintavettä tai jouduttu hakemaan Sairakkalan vesijohtoverkostosta, mikä on ollut ongelmallista.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on Hollolan strategiseen yleiskaavaan 21.12.2020 antamassaan lausunnossaan esittänyt useita uusia sammutusvesiasemia ja isompia vesijohtoputkia. Kiireellisimmäksi kohteeksi on nostettu Hämeenkoski, jonne tulisi rakentaa sammutusvesiasema mahdollisimman pian.

Hollolan vesihuoltolaitos on pyytänyt Lahti Aqua Oy:n suunnittelua selvittämään vuodesta 2019 alkaen, minne sammutusvesiaseman voitaisiin Hämeenkoskelle sijoittaa. Pelastuslaitoksen ja Lahti Aqua Oy:n edustajien kanssa on käyty 9.4.2021 palaveri ja 23.4. maastokatselmus, joiden perusteella ollaan suunnittelemassa sammutusvesiaseman rakentamista Hämeenkoskelle Hollolan - Lahden vesilaitoskuntayhtymän Huljalan vedenpumppauslaitoksen yhteyteen. Sammutusvesiaseman alustava kustannusarvio on 20 000 - 50 000 €, toteutus kesän 2021 aikana. 

Sammutusvesiaseman rakentamiseen ei ole varauduttu elinvoiman palvelualueen kuntatekniikan talousarviossa vuodelle 2021, jolloin sille tulee hakea lisämäärärahaa 50 000 €. Myös sammutusvesiautoille soveltuvien tieyhteyksien rakentamiseen vesistöjen rannoille sekä muihin pelastuslaitoksen tarvitsemiin kriittisiin sammutusvesiasemiin tulee varautua investoimaan jatkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Esitys valtuustolle:

Hyväksytään talousarviomuutos investointiosaan elinvoiman palvelualue, sammutusvesiaseman rakentaminen, kuntatekniikan nettomäärärahan lisäys 50 000 euroa,

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merk. Asiassa kuultavana oli vesihuoltopäällikkö Riikka Johansson.

Tiedoksi

Hallinto- ja talousjohtaja, talouspäällikkö, taloussuunnittelija, kuntatekniikan päällikkö, vesihuoltopäällikkö