Kunnanhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Hollolan kuntastrategia 2021-2025, aikataulutus

HOLDno-2019-227

Valmistelija

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
 • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kunnan ja sen toimintaympäristön kehityksen arvioinnissa ja kehityksen ohjauksessa, keskiössä on kunnalle laadittava kuntastrategia. Kuntastrategiasta päättäessään, valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkänaikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa otetaan sisällöllisesti kantaa

 • kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen
 • palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen
 • kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädettyjen palvelutavoitteiden täyttämiseen
 • omistajapolitiikan perusteisiin
 • henkilöstöpolitiikkaan
 • kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin
 • elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseen.

Kuntastrategia perustuu arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Onnistuakseen kuntastrategiaprosessin tulee olla kuntalaisia osallistava. Sen tulee huomioida tapahtunut kehitys, nykytila ja arvioita tulevasta kehityksestä. Näkemyksellisen strategisen johtamisen ytimessä on vallintojen tekeminen, koska ilman valintoja ja priorisointeja ei ole strategiaa. Luovuuden mahdollistaminen on onnistuvan strategian ytimessä. Siksi hyvä strategia antaa suuntaa, mutta jättää riittävästi liikkumavaraa toimiala-, yksikkö- ja henkilötason tulkinnoille ja ohjelmatyölle. Strategiset tavoitteet tulee olla mitattavia, mutta mittareissa ei saa keskittyä vain kvantitatiivisiin lukumittauksiin. Kvalitatiivinen arviointi on monesti avain laadukkaaseen arviointiin.

Hollolan kunnan strategia on määritetty vuosille 2018-2021. Uuden valtuustokauden alkaessa myös strategia tulee laatia koko valtuustokaudelle ja mahdollisesti sitä pidemmällekin ajanjaksolle. Työskentelyn tule perustua laadukkaalle valmistelulle, osallistavalle laadinnalle ja sitoutuneelle päätöksenteolle. Työn pohjustava valmistelu tulee aloittaa ennen valtuustokauden aloitusta, jotta voidaan varmistaa strategian ohjausvaikutus valtuustokauden päätöksenteossa. 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää aloittaa Hollolan kuntastrategian 2022-2025 valmistelun seuraavan alustavan aikataulun mukaisesti:

 1. Kunnan johtoryhmä aloittaa strategiaan liittyvä analysointityön ennen kesälomakauden alkua.
 2. Kunnanhallitus linjaa strategiatyön täsmennetyn aikataulun ja strategiatyöryhmän kokoonpanon järjestäytymiskokouksessaan elokuussa.
 3. Strategiatyöryhmän tulee laatia esitys Kuntastrategiasta hallitukselle esitettäväksi, viimeistään helmikuussa 2022
 4. Hallitus esittää Kuntastrategian valtuustolle hyväksyttäväksi, viimeistään huhtikuussa 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

palvelualuejohtajat, talouspäällikkö