Kunnanhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Poisto-ohjelman tarkastelu

HOLDno-2020-489

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kunnan investointiohjelman toteuttamisessa on hyödynnetty myös elinkaarimallia ja leasing-rahoitusta, erityisesti kouluinvestoinneissa. Tämän johdosta on syntynyt tilanne, jossa investoinnin pääomakulut jakautuvat eri aikahorisontille, toteutusratkaisun perusteella. Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa kunnan omana tuotantona suoritettavien investointien vertailtavuus vaihtoehtoisiin toteutustapoihin saattaa vääristyä. Päijät-Hämeen kunnilla on myös eroavaisuuksissa poisto-ohjelmissa ja siksi kuntien välinen vertailtavuus voi vääristyä.

Edellä esitetystä syystä on paikallaan käynnistää selvitys Hollolan poisto-ohjelmasta ja mahdollisista muutostarpeista.

Tillinpäätöksen 2019 yhteydessä julkistettu voimassa oleva poistosuunnitelma on litetty kokouksen oheismatariaaliksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus pyytää hallinto- ja talousjohtajalta selvityksen Hollolan kunnan poisto-ohjelman ajantasaisuudesta ja mahdollisista muutostarpeista.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

laskentapäällikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.