Kunnanhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalue (Lahden seudun kierrätyspuisto) lausunto vaihemaakuntakaavaehdotuksesta

HOLDno-2019-133

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katariina Tuloisela, kaavoitusarkkitehti, katariina.tuloisela@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen liitto pyytää lausuntoa vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta 28.2.2019 klo 15.00 mennessä Päijät-Hämeen liittoon.
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS-luonnos) on sähköisesti Päijät-Hämeen liiton verkkosivuilla. Verkkosivulla on kuulutus sekä Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavasta ja Lahden seudun kierrätyspuiston ympäristövaikutusten arvioinnista, http://www.paijat-hame.fi/maakuntakaava/vaihemaakuntakaava-2/ ja linkit molempien hankkeiden aineistoihin.

Jätteiden hyötykäytön kehittyessä seudullisesti palveleva Kujalan jätteenkäsittelyalue ei enää riitä takaamaan kiertotaloutta palvelevan yritystoiminnan kehittymisen tarpeita, ja uuden alueen löytäminen Lahden seudulta on tarpeellista.

Vaihemaakuntakaavalla on tarkoitus ratkaista Lahden seudun jätteenkäsittelyalueen sijoittuminen. Alueen toteutusvaihtoehtoja, joita on esiselvityksien jälkeen neljä, vertaillaan ja niiden vaikutuksia arvioidaan suunnittelun yhteydessä tehtävässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA). YVA-prosessia viedään eteenpäin vaihemaakuntakaavan kanssa samanaikaisesti. Vaihemaakuntakaavalla ratkaistaan jätteenkäsittelyalueen sijainti ja siihen liittyvät liikenteen ja teknisen huollon verkostot.

Vaihemaakuntakaavan suunnittelualueen muodostavat alueet ovat nimeltään:
1. Kehätien alue Hollolassa
2. Marjasuon alue Tuuliharjan vieressä Orimattilassa
3. Matomäen alue Nastolan eteläpuolella Orimattilassa
4. Loukkaanmäen alueen nelostien länsipuolinen osa Orimattilassa.

Maakuntakaavaan laadittavien selvitysten ja YVA-menettelyn aikana syntyvien selvitysten pohjalta suunnittelualue karsiutuu ehdotusvaiheessa esitettävään ratkaisuun. YVA-ohjelman mukaan tutkitaan myös ns. 0-vaihtoehto, jossa Lahden seudulle ei sijoiteta jätteenkäsittelyaluetta.

Maakuntakaavan jälkeen tarvitaan kunnan yleiskaava ja asemakaava. Lahden seudun jätteenkäsittelyalue voidaan toteuttaa vasta sitten, kun tarvittava kaavat ovat tulleet lainvoimaiseksi.

Hollolan kunnan strategisen yleiskaavan päivitys alkaa vuoden 2019 keväällä. Strateginen yleiskaavan valmistuu hyväksymiskäsittelyyn arvion mukaan 2021 vuoden aikana. Vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on arvioitu vaihemaakuntakaavan valmistuvan hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2020 lopulla. Strategisessa yleiskaavassa kehätie vaihtoehto VE1 huomioidaan kaavoitustyön aikana alueena, joka maankäyttö ratkaistaan myöhemmin aluetta koskevien selvitysten valmistuttua.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta toteaa, että sillä ei ole huomautettava vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnoksesta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Katariina Tuloisela, kaavoitusarkkitehti, katariina.tuloisela@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen maakuntaliitto pyytää palautetta vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistosta 28.2.2020 mennessä Päijät-Hämeen liittoon.

Vaihemaakuntakaavalla on tarkoitus ratkaista Lahden seudun jätteenkäsittelyalueen sijoittuminen. Alueen toteutusvaihtoehtoja, joita on neljä, vertaillaan ja niiden vaikutuksia arvioidaan suunnittelun yhteydessä tehtävässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA), jota viedään eteenpäin vaihemaakuntakaavan kanssa samanaikaisesti. Vaihemaakuntakaavalla ratkaistaan jätteenkäsittelyalueen sijainti ja siihen liittyvät liikenteen ja teknisen huollon verkostot. Vaihemaakuntakaavassa on tarkoitus osoittaa kierrätyspuiston sijaintipaikka jätteenkäsittelyalueen merkinnällä. Uudella jätteenkäsittelyalueella käsitellään ja kierrätetään pilaantumattomia ylijäämämaa-aineksia, pilaantuneita maa-aineksia, rakennus- ja purkujätteitä, nestemäisiä jätteitä (esim. ruoppausmassat, betonilietteet), energiahyötykäyttöön toimitettavia materiaaleja, tuhkia ja metsätähteitä. Loppusijoitettavaksi päätyvät sellaiset materiaalit, joita ei vielä toistaiseksi hyödynnetä muilla tavoin. Tällaisia ovat osa pilaantuneista maa-aineksista, vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavat rakennus- ja teollisuusjätteet, jätteenkäsittelystä muodostuneet hyödyntämiskelvottomat loppujakeet sekä hyödyntämiskelvottomat tuhkat. Lisäksi kierrätyspuiston alueelle on suunniteltu myös kiinteän polttoaineen, kuten biopolttoaineen ja huolto-varmuuspolttoaineen (esim. pelletti tai kivihiili) käsittelyä ja välivarastointia.

Päijät-Hämeen maakuntahallitus linjaa valmisteluvaiheen aineiston, ELY-keskuksen YVA selostuksesta antaman perustellun päätelmän sekä saatujen mielipiteiden ja lausuntojen perusteella, mistä vaihtoehtoisesta alueesta valmistellaan kaavaehdotus. Kaavaehdotus on tarkoitus laittaa nähtäville alkusyksystä ja tuoda maakuntavaltuuston käsiteltäväksi joulukuussa 2020.

Käsiteltävistä hankevaihtoehdoista Hollolan kunnan alueella on vaikutuksia kahdella hankevaihtoehdolla. Vaihtoehto VE1 Kehätie, joka on kokonaan kunnan alueella kuntakeskuksen eteläpuolella ja vaihtoehto VE4 Loukkaanmäki, joka on kokonaan Orimattilan puolella, mutta jonka vaikutukset ulottuvat jonkin verran Miekkiön eteläosaan.

Kierrätyspuistohankkeen ve1, Kehätie, sijainti yhdyskuntarakenteesta on vaihtoehdon vahvuus ja heikkous. Yhdyskuntarakenteen hajautuminen on suurin yhdyskuntarakennetta haittaava tekijä. Hajaantunut yhdyskuntarakenne rasittaa sekä taloutta että ympäristöä. Vaikutukset tulevat pääosin liikenteen lisääntymisen sekä laajemman infran rakentamisen ja ylläpidon muodossa. Yritysalueille tehdyt maankäyttövaraukset Hollolassa kehätien varressa ja logistiikka-alueeksi asemakaavoitettu alue radan varressa tuottavat vaihtoehdossa 1 synergiaetua tulevaisuudessa yritystoiminnalle.

Kierrätyspuiston alueelle on tarkoitus sijoittaa toimintoja, jotka rajoittavat osittain ympäristön maankäyttöä. YVA selostuksessa ei nouse kuitenkaan esille terveyteen liittyviä rajoitteita Kehätien ve1 toteuttamiselle suhteessa kunnan nykyisiin asemakaavoitettuihin ja strategisessa yleiskaavassa esitettyihin uusiin asuinalueisiin mikäli kehätien varteen ja alueelle johtavalle kadulle toteutetaan riittävät meluesteet. Kierrätyspuiston hankevaihtoehtojen ve1 ja ve 4 yhden kilometrin säteellä osoitetulla vaikutusalueella on jonkin verran haja-asutusta. 

Logistiikka-aluetta ja vaihtoehdon VE 1 mukaista aluetta erottaa luontoarvoiltaan merkittävät ojat, Koivusillanjoki ja Melkkaanoja, lähialueineen, joten välitöntä yhteyttä logistiikka-alueelle ei saada. Molempien ojien luontoarvot on huomioitava mahdollisessa jatkosuunnittelussa siten, että ojat lähialueineen jäävät mahdollisimman luonnontilaisiksi ja niiden luontoarvot säilyvät. Virkistysyhteydet ja ekologiset verkostot tutkitaan yleispiirteisesti kunnan vireillä olevassa strategisessa yleiskaavassa 2020. Kunnan tarkemmassa kaavoituksessa virkistysyhteydet ja ekologiset verkostot määritellään aluevarauksina.  

Kuntakaavoituksella, alueen ja sen lähiympäristön yleiskaavoituksella ja asemakaavoituksella, voidaan  tarvittaessa asettaa alueelle sijoitettavalle toiminnalle rajoituksia ja tarkennuksia. Kierrätyspuiston aluerajaus tarkentuu myös kunnan kaavoituksessa. 
Kierrätyspuistohankkeen vaihtoehto 4, Loukkaanmäki, sijaitsee Miekkiön eteläpuolelle valtatien 4 varressa. Ympäristöselvitysten mukaan jonkin verran melua tulee myös Hollolan kunnan puolelle. Vaihtoehdon 4 lähialueella on muutamia asuintaloja. Suunnitellut uudet asuinalueet ovat kaukana.

Vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineisto on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL § 62, MRA § 30) nähtävillä 15.1 – 28.2.2020 välisen ajan Päijät-Hämeen liiton virastossa, liiton jäsenkuntien ilmoitustauluilla ja liiton kotisivuilla www.paijat-hame.fi. Kierrätyspuiston YVA-selostus on samaan aikaan nähtävillä Hollolassa, Orimattilassa ja Lahdessa sekä ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/LahdenseudunkierratyspuistoYVA.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Hollolan kunnan palautteena vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistosta elinkeinovaliokunta esittää kunnanhallitukselle:

Kiertotalouteen liittyy merkittäviä globaaleja ja yhteiskunnallisia tarpeita. Uudelleen käyttämällä ja kierrättämällä materiaalit tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti voidaan merkittävästi vähentää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. Kierrätyksen kehittäminen edellyttää teknologian kehittämistä ja innovaatioita, mikä puolestaan synnyttää työpaikkoja ja kansantaloudellista rahoituspohjaa hyvinvointipalveluille. Kiertotalous on tulevaisuuden kasvuala. Päijät-Hämeen kehityksen näkökulmasta on tärkeää, että kiertotalouden ympärillä tapahtuvaa taloudellista ja toiminnallista kasvua voidaan hyödyntää myös omassa maakunnassa.

Maakuntakaavan esitystapa on yleispiirteinen, aluerajauksia ei ole tarkoitettukaan tarkaksi. Koska vaihemaakuntakaavalla päätetään vain jätteenkäsittelyalueen eli Lahden seudun Kierrätyspuiston sijainti ja pääkäyttötarkoitus, yleispiirteinen esitystapa on riittävä. Tämä jättää paikallista suunnitteluvaraa kunnan yleis- ja asemakaavoille.

Maakuntakaavatyössä tarkastelualueeksi on valittu kolmen kilometrin matka arvioitaessa vaikutuksia ihmisiin. Tämä etäisyys on hyvä tarkastelualue, vaikka kaikki vaikutukset eivät ylläkään näin pitkälle. Jatkosuunnittelulla kuntakaavoituksessa ja lupakäsittelyillä varmistetaan, että alueella toteutuvat hankkeiden ympäristövaikutukset tulee hallittua toteutuksen yhteydessä. 

Suurin osa kierrätyspuiston/jätteenkäsittelyalueen raaka-aineista on maa-massoja. Maa-ainesten vastaanottoon soveltuvat alueet Päijät-Hämeen kuntien tarpeisiin voitaisiin ratkaista erikseen. Ylijäämämaiden kannalta tilanne on tällä hetkellä hankalin, sillä Rälssin maanvastaanottoalue on täyttymässä kymmenen vuoden kuluessa. Puhtaiden maa-ainesten vastaanottoa tulisi tarkastella myös hajatusvaihtoehtojen pohjalta, jolloin liikenteestä tulevia haittoja voitaisiin pienentää ja kierrätyspuistolle varattavan alueen pinta-ala samalla pienenisi huomattavasti.

Jatkoselvityksissä on huomioitava ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön kohdistuvia vaikutuksia myös siltä kannalta miten negatiivisia vaikutuksia voidaan vähentää.  Valmisteluaineistossa on arvioitu keskeisimmät vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen yhdyskuntateknisen toteutettavuuden näkökulmasta. Jatkoselvityksissä tulisi huomioida myös nykyisen verkoston päivitystarpeet, jätevedenpuhdistamoiden kapasiteetti ja häiriöherkkyys sekä vertailukelpoinen hinta-arvio toteutukselle. 

Kunta on rahoittanut valtion rahoitusvastuulle kuuluvan Lahden eteläisen kehätien rakentamista lähes 2 prosenttiyksikön kunnallisverotuottoa vastaavalla määrällä. Valtio on edellyttänyt kunnan rahoitusvastuuta perustuen kunnan saamaan yritystoiminnan sijoittumishyötyihin. Kehätien länsipuolinen alue on tähän liittyen lähtökohtaisesti osoitettu yritystoiminnalle.

Kierrätystoiminta on nopeasti kasvava elinkeinotoiminnan ala. Kierrätystoiminnalle varatun alueen tulee olla sijainniltaan houkutteleva. Tästä johtuen liikenneyhteydet ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet nousevat tärkeään asemaan. Hollolan kunta pitää (VE1), erityisesti synergiahyötyjen näkökulmasta ja kehätien läntisen puolen yritystoiminta-alueen kokonaisuuden näkökulmasta, kierrätyspuiston sijoittamista kehätien alueelle mahdollisena ja jatkotarkasteltavana alueena.

Samalla kunta toteaa, että maakuntakaava-vaihe sinällään on vain osa ratkaisun etsintää.  Soveltuvan sijoitusalueen ympäristövaikutusten arvioinnin sekä keskeisten lisäselvityksiä vaativien vaikutusarviointien lisäksi olennaiset kysymykset liittyvät hankkeen taloudellisiin reunaehtoihin sekä investoinnin toteuttamismalleihin ja -kelpoisuuteen.

Päätös

Käydyn äänestyksen jälkeen Kari Sulosen esittämä ja Heli Nurmisen kannattama esitys tuli valiokunnan kannaksi. Esittelijä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Perustelut

Hollolan valtuustolle on esitelty kierrätyspuiston YVA -selvitystä sekä aihealueeseen liittyvää laajempaa tarkastelua  infossa 14.11.2019 sekä seminaarissa 23.1.2020. Valtuustoseminaarissa on kerätty myös ryhmien kantoja ja palautetta kierrätyspuiston osalta. Kantana on ollut se, että kierrätyspuiston sijoittumista Hollolaan pidetään edelleen mahdollisena vaihtoehtona.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Hollolan kunnan palautteena vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheesta kunnanhallitus esittää seuraavaa:

Kiertotalouteen liittyy merkittäviä globaaleja ja yhteiskunnallisia tarpeita. Uudelleen käyttämällä ja kierrättämällä materiaalit tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti voidaan merkittävästi vähentää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. Kierrätyksen kehittäminen edellyttää teknologian kehittämistä ja innovaatioita, mikä puolestaan synnyttää työpaikkoja ja kansantaloudellista rahoituspohjaa hyvinvointipalveluille. Kiertotalous on tulevaisuuden kasvuala. Päijät-Hämeen kehityksen näkökulmasta on tärkeää, että kiertotalouden ympärillä tapahtuvaa taloudellista ja toiminnallista kasvua voidaan hyödyntää myös omassa maakunnassa.

Maakuntakaavan esitystapa on yleispiirteinen, aluerajauksia ei ole tarkoitettukaan tarkaksi. Koska vaihemaakuntakaavalla päätetään vain jätteenkäsittelyalueen eli Lahden seudun Kierrätyspuiston sijainti ja pääkäyttötarkoitus, yleispiirteinen esitystapa on riittävä. Tämä jättää paikallista suunnitteluvaraa kunnan yleis- ja asemakaavoille.

Maakuntakaavatyössä tarkastelualueeksi on valittu kolmen kilometrin matka arvioitaessa vaikutuksia ihmisiin. Tämä etäisyys on hyvä tarkastelualue, vaikka kaikki vaikutukset eivät ylläkään näin pitkälle. Jatkosuunnittelulla kuntakaavoituksessa ja lupakäsittelyillä varmistetaan, että alueella toteutuvat hankkeiden ympäristövaikutukset tulee hallittua toteutuksen yhteydessä. 

Suurin osa kierrätyspuiston/jätteenkäsittelyalueen raaka-aineista on maa-massoja. Maa-ainesten vastaanottoon soveltuvat alueet Päijät-Hämeen kuntien tarpeisiin voitaisiin ratkaista erikseen. Ylijäämämaiden kannalta tilanne on tällä hetkellä hankalin, sillä Rälssin maanvastaanottoalue on täyttymässä kymmenen vuoden kuluessa. Puhtaiden maa-ainesten vastaanottoa tulisi tarkastella myös hajatusvaihtoehtojen pohjalta, jolloin liikenteestä tulevia haittoja voitaisiin pienentää ja kierrätyspuistolle varattavan alueen pinta-ala samalla pienenisi huomattavasti.

Jatkoselvityksissä on huomioitava ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön kohdistuvia vaikutuksia myös siltä kannalta miten negatiivisia vaikutuksia voidaan vähentää.  Valmisteluaineistossa on arvioitu keskeisimmät vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen yhdyskuntateknisen toteutettavuuden näkökulmasta. Jatkoselvityksissä tulisi huomioida myös nykyisen verkoston päivitystarpeet, jätevedenpuhdistamoiden kapasiteetti ja häiriöherkkyys sekä vertailukelpoinen hinta-arvio toteutukselle. 

Kunta on rahoittanut valtion rahoitusvastuulle kuuluvan Lahden eteläisen kehätien rakentamista lähes 2 prosenttiyksikön kunnallisverotuottoa vastaavalla määrällä. Valtio on edellyttänyt kunnan rahoitusvastuuta perustuen kunnan saamaan yritystoiminnan sijoittumishyötyihin. Kehätien länsipuolinen alue on tähän liittyen lähtökohtaisesti osoitettu yritystoiminnalle.

Kierrätystoiminta on nopeasti kasvava elinkeinotoiminnan ala. Kierrätystoiminnalle varatun alueen tulee olla sijainniltaan houkutteleva. Tästä johtuen liikenneyhteydet ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet nousevat tärkeään asemaan. Hollolan kunta pitää (VE1), erityisesti synergiahyötyjen näkökulmasta ja kehätien läntisen puolen yritystoiminta-alueen kokonaisuuden näkökulmasta, kierrätyspuiston sijoittamista kehätien alueelle mahdollisena ja jatkotarkasteltavana alueena. Myös Loukkaanmäen vaihtoehto (VE4) on potentiaalinen vaihtoehto.

Samalla kunta toteaa, että maakuntakaava-vaihe sinällään on vain osa ratkaisun etsintää.  Soveltuvan sijoitusalueen ympäristövaikutusten arvioinnin sekä keskeisten lisäselvityksiä vaativien vaikutusarviointien lisäksi olennaiset kysymykset liittyvät hankkeen taloudellisiin reunaehtoihin sekä investoinnin toteuttamismalleihin ja - kelpoisuuteen.

Päätös

Keskustelun kuluessa Pentti Lampi ehdotti Hannu Heikkilän ensin kannattamana, että muutetaan kunnanjohtajan lausuntoehdotuksessa oleva seuraava kohta ” Hollolan kunta pitää (VE1), erityisesti synergiahyötyjen näkökulmasta ja kehätien läntisen puolen yritystoiminta-alueen kokonaisuuden näkökulmasta, kierrätyspuiston sijoittamista kehätien alueelle mahdollisena ja jatkotarkasteltavana alueena. Myös Loukkaanmäen vaihtoehto VE4 on potentiaalinen vaihtoehto. ” seuraavasti :  

”Yhteenvetona ympäristö- ja terveysvaikutuksista vaihtoehdoissa VE1 Kehätie ja VE4 Loukkaanmäki voi  YVA:n  selvityksen pohjalta todeta, että huolellisesta ympäristövaikutusselvityksestä huolimatta epävarmuustekijöitä asian luonteeseen liittyen jää. VE1 Kehätievaihtoehdossa 3 km:n vaikutusalueella asuu paljon ihmisiä (7261 asukasta), joten mahdolliset väestötasoiset haittavaikutukset voivat olla merkittäviä asiaa mitenkään liioittelematta. Vaihtoehtoehdon VE4 Loukkaanmäki jatkoselvittämistä suositellaan kaavatyössä jatkettavan, jos Orimattila niin päättää.” Muilta osin kunnanjohtajan lausuntoehdotus hyväksytään.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Lammen ehdotusta, äänestävät ei. - Äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä ja 8 ei-ääntä, 1 poissa.

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus oli hyväksynyt Pentti Lammen ehdotuksen.

Kristiina Vanhala-Selin poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi.

Äänestystulokset

 • Jaa 2 kpl 20%

  Tuula Kilpinen, Erkki Arvila

 • Ei 8 kpl 80%

  Kati Pölönen, Mika Lampola, Pentti Lampi, Helena Maattola, Ilpo Markkola, Hannu Heikkilä, Hannu Siljander, Eero Virta

Valmistelija

Katariina Tuloisela, kaavoitusarkkitehti, katariina.tuloisela@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen liitto pyytää lausuntoa vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta 21.8.2020 mennessä Päijät-Hämeen liittoon mieluiten sähköpostilla toimisto@paijat-hame.fi tai kirjepostina Päijät-Hämeen liitto, PL 50, 15111 LAHTI klo 15.00 mennessä. Hollolan kunta on saanut lisäaikaa lausunnon antoon. Hollolan kunnan lausunnon antaa kunnanhallitus. 

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti 18.6.2018 käynnistää vaihemaakuntakaavatyön, jonka tarkoituksena on ratkaista kiertotaloutta ja jätteen loppusijoitusta palvelevan jätteenkäsittelyalueen eli Lahden seudun Kierrätyspuiston sijoittuminen. Maakuntahallitus linjasi 8.6.2020, että maakunta-kaavaehdotus laaditaan alueen VE1 Kehätie pohjalta. Kierrätyspuiston vaihemaakuntakaavan prosessi on vaiheessa, jossa lausunnot ehdotusvaiheessa pyydetään ensin kunnilta ja muilta viranomaisilta.  Tämän jälkeen ehdotus asetetaan yleisön nähtäväksi.

Ehdotusvaiheen aineistona esitetään lainvoimaisen Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 kartan päällä Päijät-Hämeen maakuntahallituksen 8.6.2020 linjaama kierrätyspuiston sijaintipaikka VE1 Kehätien alue Hollolassa sekä siihen liittyvä ohjeellinen tiemerkintä. Vaihemaakunta kaava on muutettu luonnosvaiheesta siten, että aluetta on pienennetty siirtämällä alueen itärajaa länteen päin Koivusillanjoen kohdalla. Tällä on pyritty lieventämään luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavia heikentäviä vaikutuksia ja turvaamaan ekologisen yhteystarpeen säilyminen myös maakunnallisesti merkittävän Koivusillanjoen länsipuolella. Kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavalla turvataan erityisen tärkeä elinympäristö, Melkkaanoja, mahdollisena saukon ja taimenen elinympäristönä.

Vaihemaakuntakaavan ehdotus on tarkoitus asettaa julkisesti nähtäville syksyllä ja tuoda maakuntavaltuuston käsiteltäväksi alkuvuodesta 2021. 

Hollolan kunnassa on vireillä strateginen yleiskaava 2020, jossa päivitetään ja täydennetään vuonna 2017 hyväksyttyä strategista yleiskaavaa. Yleiskaavatyö on luonnosvaiheessa ja kaavakartalla on esitetty taajaman laajentamista länteen Nostavalla. Tikkakallion ja Nostavan alueen kaavoituksella varaudutaan tehokkaaseen maankäyttöön ja suureen tonttituotantoon, jolla muodostetaan uusi taajama-alue valtatien ja raideliikenteen solmukohtaan. Kehätien valmistuminen lisää alueen kiinnostavuutta asuinalueena. Uusi tiivis taajama-alue ja alueella laajenevat asuinalueet luovat edellytykset rautatien henkilöliikenneaseman ja toteutumiselle.  

Elinkeinotoiminnan edistämisen kannalta strategisen yleiskaavan keskeinen tavoite on ollut ja on edelleen mahdollistaa elinkeinoalueiden nopea ja sujuva toteuttamisen. Elinkeinotoiminnan kehittäminen ei nykyisessä toimintaympäristössä tapahdu niinkään suurien sijoittumisten/toimipaikkojen muutosten kautta kuin liiketoiminnan vähittäisen kehittämisen kautta. Tällöin keskeistä on löytää kasvutoimialat ja rakentaa yritysalueiden ja työpaikkojen kasvua niiden varaan.

Luonnonvaralogistiikan alueet on osoitettu maakuntakaavan mukaisina alueina kunnan voimassa olevassa strategisessa yleiskaavassa ja strategisen yleiskaavan 2020 luonnoksessa. Niistä Riihimäentien varrella kehätien eteläpuolella sijaitseva luonnonvaralogistiikka-alue sijaitsee osana pääkaavakartan elinkeinotoimintojen aluetta. Luonnonvaralogistiikka-alueille voidaan sijoittaa seudullisesti tärkeitä ja ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä luonnonvara- tai muun logistiikan tai jätteen käsittelyn tai kierrätyksen alueita.

Luonnonvaralogistiikka-alueen toteutumisedellytysten arvioinnissa ja tarkemmassa suunnittelussa on ympäristövaikutusten lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota liikenteen toimivuuteen sekä toiminnan haittojen vähentämiseen. Olennaisia toteutusedellytysten arvioinnissa ovat myös teuttamiskustannusten laskenta toiminta-alueen operatiivisen käynnistymismallin osalta. Ennen yritystoiminnan aloittamista kuntakaavoituksen jälkeen ympäristöluvan edellytyksenä tulee lisäksi olemaan sijaintiin ja asumisen läheisyyteen liittyen suuri määrä yksityiskohtaisempia rajoitteita toiminnalle.

Maakuntakaava mahdollistaa luonnonvaralogistiikka-alueen rakentumisen, mutta ei siihen velvoita. Päätökset kunnan kaavoista, yleis- ja asemakaavoituksesta, tekee Hollolan kunnanvaltuusto. Kunta päättää mitä kierrätyspuistolle varatulle alueelle sijoitetaan, siitä mitä määräyksiä kaavaan aluetta koskien tulee. Samoin kunta päättää myös siitä aloitetaanko asemakaavoitus. Alueen toteuttaminen on mahdollista vain, jos alueella on voimassa oleva asemakaava. 

Strategisen yleiskaavan 2020 kaavaluonnoksessa kehätien eteläpuolelle Soramäen eritasoliittymän lähialueella jo esirakennetun teollisuusalueen jatkoksi on varattu alueita merkinnällä; Tilaa vaativat elinkeinoalueet. Merkinnän selitys on seuraava;  Aluetta kehitetään teollisuuden, työpaikkojen ja muiden  sellaisten toimintojen alueena, jotka edellyttävät hyviä liikenneyhteyksiä, paljon pinta-alaa rakentamiselle tai aiheuttavat lähialueella mahdollisia melu-, tärinä- tai muita ympäristöhäiriöitä. Alueelle voidaan muun työpaikkarakentamisen ohella sijoittaa tuotannolliseen pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälätiloja. Alueen rakentaminen edellyttää asemakaavaa. Paassillan aluetta koskien on vielä lisäys; alueen teollisuus- ja työpaikka-alueelle voidaan muun toiminnan ohella sijoittaa seudullisesti tärkeitä ja ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä luonnonvara- tai muun logistiikan tai jätteen käsittelyn tai kierrätyksen yritystoimintaa. Kunnan asemakaavoituksella ja ympäristölupamenettelyillä voidaan rajata alueelle sijoittuvaa toimintaa. 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Hollolan kunta lausuu Päijät-Hämeen liittolle lausuntonaan vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta seuraavaa:

Vaihemaakuntakaavan alueen kierrätystoiminnalla ei ole todettu tehtyjen selvitysten perusteella olevan hajuista aiheutuvia haittavaikutuksia lähialueen asutukselle tai muulle herkälle toiminnalle. Esille on kuitenkin noussut viime aikojen esimerkkien pohjalta, että vastaavanlaiset alueet ovat herkkiä tulipaloille. Nämä tulipalot ovat aiheuttaneet runsaasti haittaa ympäristölle. Kehätien vaihtoehdon rajasta 1 km säteellä on 71 asukasta, 3 km säteellä 7 171 asukasta ja 15 lomarakennusta ja 5 km säteellä 21 089 asukasta ja 80 lomarakennusta osin Lahden puolella. Asutus sijoittuu suurimmaksi osaksi alueille, joille vallitseva tuulen suunta suuntautuu. 

Kehätievaihtoehdon vahvuutena pidetään sen sijaintia yhdyskuntarakenteessa. Se on myös heikkous silloin, kun lähellä on runsaasti asutusta ja asutukseen sopivia alueita. Kehätie-vaihtoehdon vaikutuksia asutukseen ja suunniteltuun asutukseen ei ole otettu huomioon kaavaselostuksessa riittävästi ja tasavertaisella tavalla suhteessa muihin sijoittumisvaihtoehtoihin.

Salpakankaan-Nostavan alue on kunnan strateginen alue. Sen kehittyminen liittyy vahvasti toteutuneeseen kehätiehen, jonka kustannuksiin kunta on merkittävästi osallistunut samoista syistä. Kunnan elinvoimaisuuden näkökulmasta alueen hyödyntäminen on keskeistä. Alueen asumisen ja työpaikka-alueiden välillä vallitsee eräin osin jännite, mitä joudutaan ratkomaan pitkälle menevien selvitysten ja suunnitelmien kautta, jotta tasapaino ja yhteensovitus erilaisten toimintojen osalta on mahdollinen. Se, onko tasapainon saavuttaminen mahdollista mm. esitetyn kierrätystoimialan osalta, vaatii merkittävästi lisäselvityksiä. 

Suurten maamassojen sijoittelun sijaan kierrätyspuiston painopiste tulee olla todellisen, lisäarvoa tuottavan kierrätystoiminnan toteuttamisella. Laajojen maamassojen käsittelytarve tulee pyrkiä poistamaan keskeisin osin massakoordinaation totuttamisella ja ylijäämämaiden käsittelyllä lähellä syntypaikkaa.  Kehätien vaihtoehto on sijainniltaan liian hyvä ja keskeinen esitettyjen selvitysten mukaisen alemman jalostusarvon kierrätystoiminnalle ja jakeiden loppusijoituspaikaksi.  

Jos pääpaino toiminnoissa on maamassoilla, talouden kannalta toiseksi parhaaksi vaihtoehdoksi todettu Loukkaanmäki palvelee paremmin kierrätyspuistoon tarkoitettua yritystoimintaa etenkin loppusijoituspaikkana ja silloin kun materiaaleja tulee kaupunkiseudun ulkopuolelta alueelle.

Asia etenee seuraavaksi kunnanhallituksen käsittelyyn. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

.

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Hollolan kunta lausuu Päijät-Hämeen liittolle lausuntonaan vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta seuraavaa:

Vaihemaakuntakaavan alueen kierrätystoiminnalla ei ole todettu tehtyjen selvitysten perusteella olevan hajuista aiheutuvia haittavaikutuksia lähialueen asutukselle tai muulle herkälle toiminnalle. Esille on kuitenkin  noussut viime aikojen esimerkkien pohjalta, että vastaavanlaiset alueet ovat herkkiä tulipaloille. Nämä tulipalot ovat aiheuttaneet runsaasti haittaa ympäristölle. Kehätien vaihtoehdon rajasta 1 km säteellä on 71 asukasta, 3 km säteellä 7 171 asukasta ja 15 lomarakennusta ja 5 km säteellä 21 089 asukasta ja 80 lomarakennusta osin Lahden puolella. Asutus sijoittuu suurimmaksi osaksi alueille, joille vallitseva tuulen suunta suuntautuu.

Kehätievaihtoehdon vahvuutena pidetään sen sijaintia yhdyskuntarakenteessa. Se on myös heikkous silloin, kun lähellä on runsaasti asutusta ja asutukseen sopivia alueita. Kehätie-vaihtoehdon vaikutuksia asutukseen ja suunniteltuun asutukseen ei ole otettu huomioon kaavaselostuksessa riittävästi ja tasavertaisella tavalla suhteessa muihin sijoittumisvaihtoehtoihin.

Salpakankaan-Nostavan alue on kunnan strateginen alue. Sen kehittyminen liittyy vahvasti toteutuneeseen kehätiehen, jonka kustannuksiin kunta on merkittävästi osallistunut samoista syistä. Kunnan elinvoimaisuuden näkökulmasta alueen hyödyntäminen on keskeistä. Alueen asumisen ja työpaikka- alueiden välillä vallitsee eräin osin jännite, mitä joudutaan ratkomaan pitkälle menevien selvitysten ja suunnitelmien kautta, jotta  tasapaino ja yhteensovitus erilaisten toimintojen osalta on mahdollinen. Se, onko tasapainon saavuttaminen mahdollista mm. esitetyn kierrätystoimialan osalta, vaatii merkittävästi lisäselvityksiä.

Suurten maamassojen sijoittelun sijaan kierrätyspuiston painopiste tulee olla todellisen, lisäarvoa tuottavan kierrätystoiminnan toteuttamisella. Laajojen maamassojen käsittelytarve tulee pyrkiä poistamaan keskeisin osin
massakoordinaation totuttamisella ja ylijäämämaiden käsittelyllä lähellä syntypaikkaa. Kehätien vaihtoehto on sijainniltaan liian hyvä ja keskeinen esitettyjen selvitysten mukaisen alemman jalostusarvon  kierrätystoiminnalle ja jakeiden loppusijoituspaikaksi.

Jos pääpaino toiminnoissa on maamassoilla, talouden kannalta toiseksi parhaaksi vaihtoehdoksi todettu Loukkaanmäki palvelee paremmin kierrätyspuistoon tarkoitettua yritystoimintaa etenkin loppusijoituspaikkana ja  silloin kun materiaaleja tulee kaupunkiseudun ulkopuolelta alueelle.

Päätös

Keskustelun kuluessa Pentti Lampi esitti ja Toini Louekoski-Huttusen kannatti, että ehdotukseen tehtäisiin seuraavat täsmennykset:

1. Kappaleen loppuun seuraava lisäys: Suunnitellulla kehätien kierrätyspuistoalueella helposti syttyvän ja palavan materiaalin käsittely ja varastointi lähellä runsasta asutusta on riskialtista. Tällaisen materiaalin käsittelyn ja varastoinnin sijoittamiseen alueelle on siten huolellisesti varauduttava. Kaavaselostukseen tulee sisällyttää maininta, että kierrätyspuiston alueelle tulee laatia koko aluetta koskeva yhteinen riskiarvioon perustuva onnettomuus-, palo- ja pelastussuunnitelma.

2. Kappaleen loppuun seuraava lisäys: Alueen ihmisiin, asumiseen ja tiedossa oleviin asuinalueita koskeviin suunnitelmiin liittyvä vaikutusselvitys tulee laatia viipymättä, ottaa siinä esiin nousevat asiat huomioon ja liittää se kaavaselostukseen ja taustamateriaaliin.

3. Kappale otetaan mukaan sellaisenaan.

4. Kappaleen loppuun seuraava lisäys: Mittavaan maamassojen käsittelyyn ja varastointiin kaavaselostuksella esitetyllä tavalla painottuvaa kierrätyspuistoa ei siten tule sijoittaa Hollolan kehätien varteen.

5. Kappale otetaan mukaan sellaisenaan.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin Pentti Lammen esittämin täsmennyksin.

 

Merk.   

Kristiina Vanhala-Selin poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 5 yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)

Kaavoitusarkkitehti Katariina Tuloisela esitteli vaihemaakuntakaavan aineistoa ja käsitelyn etenemistä.

Esteellisyys

 • Kristiina Vanhala-Selin

Tiedoksi

toimisto@paijat-hame.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.