Kunnanhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Kalliolan ja Paimelan osayleiskaavan ehdotus

HOLDno-2019-70

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Paimelan osayleiskaava laaditaan Hollolan kunnan aloitteesta. Kaavahanke on otettu mukaan Kaavoitusohjelmaan 2019, joka on ollut valtuuston käsiteltävänä 21.1.2019. Kaavoitus on tarkoitus aloittaa vuonna 2019 ja tavoitteena on saada osayleiskaava valmiiksi vuoden 2021-2022 vuodenvaihteessa.

Paimelan osayleiskaavan tarkoituksena on toteuttaa Hollolan strategista yleiskaavaa. Maankäytön yleistavoitteita Paimelan osayleiskaavassa ovat mm. asumisen, maa- ja metsätalouden, työpaikkojen muodostamisen, matkailutoimintojen, tieverkoston ja liikenneturvallisuuden, luonnon- ja kulttuuriympäristöarvojen huomioiminen sekä kunnallisteknisten palveluiden kehittäminen. Kaavalla mm. tutkitaan suoraan rakennusluvalla osoitettavien asuinrakennuspaikkojen sijoittamista (MRL 44§). Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Tarkemmat tavoitteet määritellään kaavoituksen alkaessa.

Alustavan aluerajauksen mukaan kaava koskettaa yli 900 maanomistajaa sekä muita kyläläisiä ja kylällä toimivia yhdistyksiä ja yrityksiä. Osalliset otetaan kaavahankkeeseen mukaan ja heille on tarkoitus järjestää tiedotustilaisuuksia ja työpajoja. Osallisilla on mahdollista antaa palautetta useassa vaiheessa kaavaprosessia. Kaavan vireilletulon jälkeen asetetaan nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan kaavaprosessin osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollista esittää mielipiteitä.

Kun otetaan huomioon tarkasteltavan alueen laajuus, on perusteltua nimetä Paimelan osayleiskaavatyötä ohjaamaan ja koordinoimaan ohjausryhmä jo ennen kaavan vireilletuloa. Ohjausryhmä on mukana laatimassa tarkempia tavoitteita. Ohjausryhmän jäsenet ovat tiiviisti mukana koko kaavaprosessissa ja ohjausryhmä käsittelee kaavan sisältöä ja kaavaan liittyviä palautteita ennen jokaista virallista kaavavaihetta. Ohjausryhmä koostuu kolmesta tai neljästä valtuutetusta. Viranhaltijaedustajana ohjausryhmässä on kehitys- ja kaavoituspäällikkö. Lisäksi ohjausryhmän asiantuntijaedustajina ovat kaavasuunnittelija ja kaavaa laativa konsultti. Ohjausryhmän kokouksiin voidaan tarvittaessa pyytää muita asiantuntijoita, virkamiehiä ja asuinalueen edustajia (kyläläisiä).

Kunnassa voi olla virallisten toimielinten vapaamuotoisia apu- ja valmisteluelimiä, joilla ei ole muodollista toimielimen asemaa. Apu- ja valmisteluelimiin sovelletaan kunnallisten tomielimien yleisperiaatteita sekä lainsäädäntöä  mm. esteellisyysperiaatteita.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus nimeää Paimelan osayleiskaavan ohjausryhmän. Viranhaltija- ja asiantuntijaedustus ohjausryhmässä muodostuu kehitys- ja kaavoituspäälliköstä, kaavasuunnittelijasta ja kaavaa laativasta konsultista.

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja koordinoida Paimelan osayleiskaavoitusta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ohjausryhmään nimettiin: Miikka Lönnqvist, Helena Maattola, Hannu Siljander, Matti Siirola.

Valmistelija

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Paimelan osayleiskaava laaditaan Hollolan kunnan aloitteesta. Kaavahanke on otettu mukaan Kaavoitusohjelmaan 2019, joka on ollut valtuuston käsiteltävänä 21.1.2019. Tavoitteena on saada osayleiskaava valmiiksi vuoden 2020-2021 vuodenvaihteessa. Kaavan laatijana toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Paimelan osayleiskaavan tarkoituksena on toteuttaa Hollolan strategista yleiskaavaa. Paimelan kyläalueella rakennuspaikkojen toteuttaminen edellyttää tarkempaa suunnittelua. Oikeusvaikutteisena laadittava osayleiskaava helpottaa rakennuslupaprosessia ja parantaa kylien rakentamismahdollisuuksia. Rakentaminen pyritään ohjaamaan suunnitelmallisesti kohdistettuihin paikkoihin, jolla pyritään vähentämään yhdyskuntarakenteen hajautumista. Samalla maanomistajat saavat varmistuksen alueidensa maankäyttömuodoista.

Osayleiskaava-alue sijaitsee Paimelassa valtatie 24 varrella Hollolan pohjoisosassa. Alue mukailee pohjoisessa Asikkalan rajaa, idässä osittain Lahden rajaa, etelässä Haritunjokea sekä Ilmotuntietä ja lännessä Vesijärven ranta-alueen reunaa. Rajaus tarkentuu kaavatyön edetessä. Kaava-alueen pinta-ala on noin 22 km2.

Paimelan osayleiskaavan ohjausryhmä on käynyt läpi kaavan tavoitteita kokouksessaan 25.4.2019. Maankäytön yleistavoitteita Paimelan osayleiskaavassa ovat mm. asumisen, maa- ja metsätalouden, työpaikkojen muodostamisen, matkailutoimintojen, tieverkoston ja liikenneturvallisuuden, luonnon- ja kulttuuriympäristöarvojen huomioiminen sekä kunnallisteknisten palveluiden kehittäminen. Kaavalla tutkitaan suoraan rakennusluvalla osoitettavien asuinrakennuspaikkojen sijoittamista (MRL 44§). Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Tarkemmiksi tarvoitteiksi ohjausryhmä päätti seuraavat asiat:

- laaditaan yhdyskuntataloudellisesti kestävä ratkaisu 

- selvitetään alueen tuleva rakennuspaikkatavoite huomioiden vesihuoltoverkon kapasiteetti ja alueen rakentamispaineen määrä

- Lahden kaupungin ja Paimelan maaseutumaisuuden yhteensovittaminen siten, että Paimelan alueen kylämäisyys säilyy ja, että alueen asukkaat hyötyvät Lahden läheisyydestä

- maaseutuelinkeinojen toimintaedellytysten turvaaminen

- alueen virkistysmahdollisuuksien ja ulkoilureittien osoittaminen

- maisema-arvojen ja kyläkuvan arvojen vaaliminen

- pienteollisuushallien rakentamisen ohjaaminen.

 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle osayleiskaavan vireille tulemisesta sekä hyväksymään kaavan tavoitteet.

Päätös

Päätös hyväksyttiin.

Valmistelija

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus nimesi 4.2.2019 Paimelan osayleiskaavan ohjausryhmään mm. kehitys- ja kaavoituspäällikön. Elinvoiman palvelualueelta on tullut ehdotus, että ohjausryhmään nimetään kaavoitusarkkitehti kehitys- ja kaavoituspäällikön tilalle.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä Paimelan osayleiskaavan ohjausryhmään kehitys- ja kaavoituspäällikön tilalle kavoitusarkkitehdin. 

Ehdotus valtuustolle:

Valtuusto hyväksyy Paimelan osayleiskaavan vireilletulon sekä kaavan tavoitteet.

Päätös

Kunnanjohtaja täydensi päätösehdotusta: Samalla osayleiskaava täydennetään Kalliolan-Paimelan osayleiskaavaksi.

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Valmistelija

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Kaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kerrotaan kaavan tavoitteista, lähtökohdista, kaavaprosessin etenemisestä, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään ja täydennetään tarpeen mukaan koko suunnitteluprosessin ajan.

Ohjausryhmä on käsitellyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa kokouksessaan 25.4.2019. Osayleiskaavasta on pidettiin MRL 66 §:n ja MRA 18 §:n mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 25.6.2019.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle Kalliolan-Paimelan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tatu Söyrilä, Paavo Takala ja Sakari Marttila poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 1 osallisuusjäävi, maanomistaja).

Esteellisyys

Sakari Marttila, Paavo Takala, Tatu Söyrilä

Perustelut

Todetaan, että valtuusto on kokouksessaan 17.6.2019 hyväksynyt Kalliolan-Paimelan osayleiskaavan vireilletulon sekä kaavan tavoitteet (lihavoitu teksti on tipahtanut päätöksestä pois). Tämä tekninen korjaus tehdään valtuuston 17.6.2019 pöytäkirjaan.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa Kalliolan-Paimelan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Kalliolan-Paimelan osayleiskaava laaditaan MRL 44 §:n mukaisesti siten, että osayleiskaavassa erityisesti määrätään kaavan tai sen osan käyttämistä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Yleiskaavan keskeisenä tavoitteena on maanomistajien mahdollisimman tasapuolinen kohtelu rakennusoikeuksia määrittäessä. Tasapuolinen kohtelu toteutetaan käyttämällä yhdenmukaisia mitoitusmenetelmiä. MRL 44 §:n mukainen suunnittelutarve ratkaistaan kantatilaselvitykseen perustuvalla mitoituksella erikseen määrätyllä alueella, jolla katsotaan, että maankäytön ohjaustarve ei edellytä asemakaavan laatimista, mutta toisaalta rakentamisen ohjaaminen kaavalla on tarpeen. Kaavassa noudatetaan emätilaperiaatetta, jonka poikkileikkausajankohta on 31.12.1969. Samaa poikkileikkausajankohtaa on käytetty yleisesti Hollolan kunnassa ranta-alueiden osayleiskaavojen emätiloja määritettäessä.

Kaavan laatija on tehnyt mitoitusperusteet. Niihin kuuluvat kantatilaselvityksen lisäksi mitoitusvyöhykkeet, jotka koostuvat neljästä eri tekijästä: vesihuoltoverkosto, palveluiden läheisyyys (saavutettavuus), maisemallisesti arvokkaat peltoalueet ja täydennysrakentaminen. Tekijät on valittu siten, että ne tukevat kaavan tavoitteita. Mitoitusvyöhykkeet ovat aluerajauksia, jotka perustuvat suunnittelualueen ominaisuuksiin. Vyöhykkeillä määritetään paremmin ja heikommin rakentamiselle soveltuvat alueet. Laskennalliset rakennusoikeudet määritellään tilakohtaisesti. Mitoitusluku muodostuu emätilan pinta-alasta ja tilan sijoittumisesta mitoitusvyöhykkeille.

Osayleiskaavan esittelytilaisuus ja työpaja kyläläisten kanssa on pidetty 13.9.2019, jossa käytiin läpi mitoitukseen vaikuttavia tekijöitä. Ohjausryhmä on kokouksessaan 26.9.2019 määritellyt mitoitettavan alueen rajauksen sekä mitoitusvyöhykkeiden teemat.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Kalliolan-Paimelan osayleiskaavan mitoitusperusteet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tatu Söyrilä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 1 osallisuusjäävi, maanomistaja).

 

Esteellisyys

Tatu Söyrilä

Perustelut

Asian esittelevät kokouksessa kaavasuunnittelija Sini Utriainen ja FCG:n konsultti. 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Valtuusto hyväksyy Kalliolan-Paimelan osayleiskaavan mitoitusperusteet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tatu Söyrilä poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi, maanomistaja).

Perustelut

-

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy Kalliolan ja Paimelan osayleiskaavan vireilletulon sekä kaavan tavoitteet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tatu Söyrilä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 1 osallisuusjäävi, maanomistaja).

Esteellisyys

Tatu Söyrilä

Perustelut

-

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy Kalliolan-Paimelan osayleiskaavan mitoitusperusteet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tatu Söyrilä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjäävi, maanomistaja).

Esteellisyys

Tatu Söyrilä (osallisuusjäävi)

Valmistelija

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 12.9.-11.10.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) saatiin 5 viranomaispalautetta, yksi (1) yhdistyksen ja  kaksi (2) yksityishenkilön jättämää palautetta. Kaavahanketta ja OAS:ia esiteltiin kyläläisille 13.9.2019 Kalliolan koululla, johon osallistui noin 60 henkeä. Samalla kyläläisiltä kysyttiin kaavaa varten tärkeiksi koettuja elementtejä sekä huomioon otettavia näkökulmia.

Kaavan mitoitusperusteet hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 18.11.2019. Toinen kyläilta järjestettiin Kalliolan koululla 2.12.2019, johon osallistui noin 60 henkeä. Kyläillassa esiteltiin mitoitusperusteet sekä esiteltiin sen pohjalta tehtyä yleispiirteistä alustavaa kaavaluonnosta. Kyläläisiltä kysyttiin ajatuksia alustavasta kaavaluonnoksesta. Samana päivänä järjestettiin 1. maanomistajavastaanotto, jossa oli mahdollista kysyä kaavasta henkilökohtaisesti.

Maanomistajapalautetta on otettu vastaan koko kaavaprosessin ajan suullisesti ja kirjallisesti, ja ne on pyritty huomioimaan kaavaluonnoksessa mahdollisuuksien mukaan. Kaava-alueelta on tehty erilaisia selvityksiä, jotka ovat pääosin valmistuneet kaavaluonnosvaiheeseen mennessä. Osa selvityksistä tarkentuu kaavaprosessin edetessä. Luontoselvityksen käytännön maastoinventoinnit ja täydennykset tapahtuvat keväällä 2020, jotka tullaan huomioimaan kaavaehdotukseen. Kaavan ohjausryhmä käsitteli kaavaluonnosta kokouksessaan 3.2.2020.

Kaavaluonnos on laadittu kaavatyön aikana esiin nousseiden tavoitteiden sekä edellä mainittujen tietojen ja palautteiden pohjalta. Kaavan mitoitusperusteiden mukaan jokaiselle kaava-alueen kiinteistölle on tehty laskelma, jonka lopputuloksena on saatu laskennallinen uusien rakennuspaikkojen määrä. Uudet rakennuspaikat on pyritty osoittamaan mahdollisuuksien mukaan suotuisimmille alueille tavoitteiden mukaisesti. Kaavaan on osoitettu 96 uutta rakennuspaikkaa sekä asemakaavoitettavaksi tarkoitettuja alueita. Kaava-alueen pohjois- ja itäosassa sijaitsevat alueet jäävät mitoituksen ulkopuolelle, jossa haja-asutusluontoinen rakentaminen on mahdollista.

Esityslistan liitteissä olleet Kalliola-Paimelan osayleiskaava selostus luonnos, Kaavaluonnos, Meluselvitys ja Kantatilalaskelma päivitetty. Muutokset on esitelty kokouksessa valiokunnalle konsultin ja asian valmistelijan toimesta.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa Kalliolan-Paimelan osayleiskaavaluonnoksen nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Elinvoimavaliokunta tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Paavo Takala, Sakari Marttila ja Tatu Söyrilä poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 1, osallisuusjäävi, maanomistaja).

Esteellisyys

Paavo Takala, Sakari Marttila, Tatu Söyrilä 

Perustelut

.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus asettaa Kalliolan- Paimelan osayleiskaavaluonnoksen nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Todettiin, että OAS:ssa mainittua luonnosvaiheen kyläiltaa ei järjestetä pandemiasta johtuen. Se pyritään järjestämään myöhemmässä vaiheessa.

Valmistelija

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Kaavaluonnos oli nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 2.4.-1.5.2020. Kaavaluonnos oli nähtävillä koronaepidemian aikana, jolloin kaavaan osallistumisessa jouduttiin tekemään poikkeusjärjestelyjä. Kaavaluonnoksesta ei järjestetty kyläiltaa, mutta sen sijaan kaavaluonnoksesta tehtiin videoesittely, joka oli nähtävillä kunnan nettisivuilla. Kaavaluonnoksesta järjestettiin 22.4.2020 puhelimitse maanomistajavastaanotto kaavaa laativan suunnittelijan kanssa.

Kaavaluonnoksesta saatiin yhteensä 37 mielipidettä ja 12 lausuntoa. Lausuntoihin ja mielipiteisiin laadittiin erilliset vastineraportit (kaavaehdotuksen liitteet 12 ja 13), jotka käsiteltiin kaavan ohjausryhmässä 25.6.2020 ja 18.8.2020. Mielipiteet koskivat lähinnä yksittäisten rakennuspaikkojen siirtoja, joita tehtiin, mikäli se oli valtuuston hyväksymien mitoitusperiaatteiden ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta mahdollista. Viranomaisilta saadut lausunnot koskivat muun muassa luontoarvojen huomiointia sekä rakennusinventointia ja liikennejärjestelyjä. Kaavasta järjestettiin luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen kolme viranomaistyöneuvottelua, joissa käytiin läpi merkittävimpiä lausuntojen sisältöön liittyviä asioita. Merkittävimpänä muutoksena kaavaluonnokseen laajennettiin kaava-aluetta etelässä siten, että valtatien 24 aluevaraussuunnitelmassa esitetyt liikennejärjestelyiden muutokset voidaan esittää osayleiskaavassa. Laajennusalueelle osoitettiin myös asemakaavoitettavaksi tarkoitettua palvelujen ja hallinnon aluetta. Kaava-alueelle laadittuja selvityksiä on täydennetty mm. luontokartoitusten, kaavaluonnoksen, viranomaistyöneuvottelujen ja kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta. Kaavakartalle tehtyjä muutoksia on lueteltu kaavaselostuksen kohdassa 8.4.

 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa Kalliolan-Paimelan osayleiskaavaehdotuksen nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Päätös

Puheenjohtajaksi ehdotetaan Tuulia Tahvosta Kari Sulosen ehdotuksesta. Elinvoimavaliokunta hyväksyi ehdotuksen, joten pykälän käsittelyn ja päätöksenteon aikana puheenjohtajana toimi Tuulia Tahvonen.                    .

Elinvoimavaliokunta tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Paavo Takala, Sakari Marttila ja Tatu Söyrilä poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 1, osallisuusjäävi, maanomistaja).

 

Perustelut

.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus  asettaa Kalliolan- Paimelan osayleiskaavaehdotuksen nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Merk. Osayleiskaavaa esitteli kaavasuunnittelija Sini Utriainen. 

Tiedoksi

erillisen täytäntöönpanoluettelon mukaan 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.