Kunnanhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Hallituksen esitysluonnos kuntarakennelain (1698/2009) muuttamisesta

HOLDno-2020-453

Valmistelija

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

VM pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kuntarakennelain muuttamisesta. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 11.9.2020.

Esityksessä ehdotetaan kuntarakennelain (1698/2009) muuttamista siten, että lakiin lisättäisiin kuntien yhdistymisen harkinnanvaraista taloudellista tukea koskevat säännökset sekä säännökset yhdistymisestä johtuvien valtionosuuden menetysten korvaamisesta. Taloudellisen tuen määrä olisi valtioneuvoston harkinnassa.

Tausta
Kuntarakennelakiin ehdotettavien muutosten taustalla on pääministeri Marinin hallitusohjelmaan kirjattu tavoite, jonka mukaan kuntia kannustetaan kuntarakenteen vapaaehtoiseen tiivistämiseen taloudellisia esteitä poistamalla. Hallitusohjelman kirjauksen pohjalta kuntarakennelakiin ollaan ehdottamassa sääntelyä, jonka nojalla vapaaehtoisesti yhdistyvän kahden tai useamman kunnan muodostamalle uudelle kunnalle voitaisiin
myöntää harkinnanvaraista yhdistymisavustusta. Lisäksi uudelle kunnalle voitaisiin myöntää korvausta mahdollisesta valtionosuuksien vähenemisestä.

Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on poistaa kuntien vapaaehtoisten yhdistymisten taloudellisia esteitä ja kannustaa kunnallisen kansanvallan lähtökohtiin perustuen elinvoimaisen, toimintakykyisen ja eheän kuntarakenteen muodostamiseen, jossa kunnilla on vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta ja sitä kautta edellytykset itsehallintoon ja kunnallisten tehtävien hoitoon. Tavoitteena on, että lakiesitys annettaisiin eduskunnalle syksyllä 2020 ja laki tulisi voimaan 2021. Tällöin tukea voitaisiin myöntää vuoden 2022 alusta voimaan tuleviin kuntien yhdistymisiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan kuntarakennelain muutoksen osalta seuraavaa:

Lakimuutos on sinällään kannatettava. Kuntien taloudellinen tilanne on muutaman viime vuoden aikana heikentynyt vakavasti, pysyvällä ja pitkäaikaisella tavalla. Nykyisessä toimintaympäristössä väliaikainen kannuste, mikä ei poista liittyvän kunnan taloudellisia lisärasitteita kokonaisuutena, ei toimine todellisena kannusteena.

Mikäli kuntaliitoksia halutaan tosiasiallisesti edistää kuntaliitoksessa liittyvän kunnan taseeseen kertynyt alijäämä ja keskiarvon ylittävä lainamäärä (e/as) tulisi korvata valtion avustuksena vastaanottavalle kunnalle automaattisesti, jotta vastaanottavan kunnan asukkaille ei vieritetä vastuita veloista ja taloudellisista rasitteista, joista he eivät ole oman itsehallintonsa puitteissa olleet päättämässä.Tämän tulisi olla lähtökohtana myös valtioneuvoston päättämissä kuntaliitoksissa. 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

valtiovarainministeriö: lausuntopalvelu.fi, hallinto- ja talousjohtaja, laskentapäällikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.