Kunnanhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 AP-tontin kortteli 465 tontti 1, Tiilikangas varaaminen

HOLDno-2020-449

Valmistelija

  • Janne Viljanen, maankäyttöinsinööri, janne.viljanen@hollola.fi

Perustelut

Kunta on saanut hakemuksen korttelin 465 tontin 1 varaamiseksi Tiilikankaan alueelta (Tiilikankaantien ja Impivaarantien kulmauksessa) rakennushankkeen suunnittelua varten. Tontin pinta-ala on n. 1778 m2 ja rakennusoikeus 622 k-m2 ja se on asemakaavassa osoitettu asuinpientalojen korttelialueeksi (AP).  Suunniteltava hanke on lastensuojeluyksikkö.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 24.9.2018 § 48 päättänyt mm. rivi- ja kerrostalotonttien tonttivarauksissa perittävistä maksuista ja varausajoista.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää varata 31.8.2021 saakka korttelin 465 tontin 1 Tiilikankaan alueelta suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

Varaaja vastaa kustannuksellaan tontille tulevien rakennusten suunnittelusta ja rakentamista varten tarvittavien lupien hakemisesta ja niiden kustannuksista. Varaus oikeuttaa maaperätutkimusten tekemiseen sekä rakennus- ja muiden hankkeessa tarvittavien lupien hakemiseen.

Varausmaksuna peritään 1000 euroa, ja se peritään erillisellä laskulla (eräpäivä 1 kk kuluttua varauspäätöksestä). Varausajan kuluessa tulee tontista tehdä luovutuspäätös. Luovutuspäätöksen tekemisen edellytyksenä on, että varausmaksu on maksettu. Varaus raukeaa määräajan päätyttyä, ellei tontista ole tehty luovutuspäätöstä. Varausmaksua ei palauteta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

asianosainen, maankäyttöinsinööri, elinkeinopäällikkö, laskutus@hollola.fi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.