Kunnanhallitus, kokous 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 254 Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelma 2. käsittely

HOLDno-2020-572

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
Piia Paasiranta, laskentapäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on antanut palvelualueille ohjeen vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2025 taloussuunnitelman laadintaan. 

Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi toiminnan kuvauksen, toimintaympäristön ja sen muutokset sekä painopisteet,  toiminnalliset tavoitteet, toimintaan liityvät riskit ja toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat kunnan vuonna 2018 hyväksyttyyn ja vuonna 2020 päivitettyyn kuntastrategiaan.

Kunnanhallitus toimii päättävänä toimielimenä kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta, jonka johdosta on valmisteltu talousarvioesitys kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta. 

Kunnanhallituksen alaisiin yksiköihin kuuluvat Konsernipalvelut, Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä varaus käyttöomaisuuden myyntivoittoihin ja -tappioihin, joka on eriytetty omaksi kokonaisuudeksi vuodesta 2021 alkaen. 

Talousarvioesityksen mukainen toimintakate kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta vuonna 2021 on  -81 482 000 euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 0,4%:ia eli 354 900 euroa.
Konsernipalvelujen toimintakate vuonna 2021 on -4 115 400 euroa (-4,0 %), Sosiaali- ja terveyspalvelujen -77 666 600 euroa (+0,9 %) ja käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 300 000 (+100%). 

Investointiosaan on kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta varattu VT 12 eteläisen kehätien loppuun saattamista varten tarvittava rahoitusosuus. Irtaimen omaisuuden investointeihin on varattu digiohjelman toteuttamiseen tarvittavat määrärahat sekä kunnanviraston muuttoon liittyvät investoinnit tietoliikenteen ja konesalin osalta.

Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden talousarvioluvut (käyttötalous ja investoinnit), toiminnalliset tavoitteet ja tärkeimmät riskit on esitetty liitteenä olevassa talousarvioesityksessä.

Kokouksessa selvityksen talousarvioesityksestä antaa hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen alaisten yksiköiden talousarvioesityksen ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2021-2025 tiedoksi ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja palvelualuejohtajan tekemään tarvittavat muutokset talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen talousarvioesityksen käsittelyä hallituksessa ja valtuustossa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta, § 40,25.08.2020
Tarkastuslautakunta, § 48, 24.09.2020

HOLDno-2020-390

Tarkastuslautakunta, 25.08.2020, § 40

Valmistelijat / lisätiedot:
Ville Valkonen
ville.valkonen@hollola.fi
JHT- tilintarkastaja
..
Ehdotus
Esittelijä: Matti Siirola, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Tarkastuslautakunta käsittelee omalta osaltaan vuoden 2021 talousarvioesityksen
kokoukseen toimitettavan alustavan rungon pohjalta ja tekee siihen tarvittavat
tarkennukset.

Päätös
Siirretään käsittely seuraavaan kokoukseen.

------

Tarkastuslautakunta, 24.09.2020, § 48

Valmistelija / lisätiedot:
Ville Valkonen
ville.valkonen@hollola.fi
JHT- tilintarkastaja

.
Ehdotus
Esittelijä: Matti Siirola, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Tarkastuslautakunta käsittelee omalta osaltaan vuoden
2021 talousarvioesityksen kokoukseen toimitettavan alustavan rungon pohjalta ja
tekee siihen tarvittavat tarkennukset.

Päätös
Siirrettään asian käsittely lokakuun tarkastuslautakunnan kokoukseen.

Tiedoksi
Laskentapäällikkö, hallinto- ja talousjohtaja.

--------

.
 

Ehdotus

Esittelijä

Matti Siirola, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Matti.Siirola@hollola.fi

Tarkastuslautakunta käsittelee omalta osaltaan vuoden 2021 talousarvioesityksen kokoukseen toimitettavan alustavan rungon pohjalta ja tekee siihen tarvittavat tarkennukset.

Päätös

Päätettiin vuoden 2021 talousarvio esityksen mukaisena.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
Piia Paasiranta, laskentapäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain 110 § mukaan ”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.”

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kuntalaissa on säädetty myös alijäämän käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää, tulee talousarviossa ja –suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainoa arvioitaessa otetaan huomioon taseeseen kertyneet ylijäämät.                

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.  Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.                   

Talousarvion käyttötalousosassa on palvelualueittain esitetty valtuuston päätettäväksi määrärahat ja tuloarviot sekä toiminnalliset tavoitteet. Talousarvio sisältää myös tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan. Lisäksi on esitetty konserniyhteisöjen tavoitteet sekä vesihuoltolaitos -taseyksikön erillislaskelmat. Erillisinä liitteinä ovat lisäksi investointiohjelma ja riskienarviointi.                         

Koronan vaikutusten ennustamisen vaikeus on asettanut haasteita talouden suunnittelulle kuluvan vuoden aikana. Tilannekuvan muodostamiseksi järjestettiin talousseminaari valtuustolle 11.6.2020. Koronan vaikutukset toimintamenoihin ja -tuloihin ja varsinkin verotuloihin näyttivät tuolloin olevan merkittävät. Verotulojen romahdus, jota keväällä ennustettiin, ei näytä toteutuvan. Vaikutukset talouteen tulevat näkymään pitkällä aikavälillä. Valtion tukitoimien myötä talous on kuluvan vuoden osalta kääntynyt jopa alkuperäistä talousarviota parempaan. Koronan kokonaisvaikutuksia arvioidaan kuitenkin edelleen. Haasteena on talouskehityksen pitkäaikaisten negatiivisten vaikutusten arvioiminen.

Talousarviovalmistelua ja taloustilannetta on käsitelty kunnanvaltuuston seminaareissa 2.4.2020, 11.6.2020 7.9.2020 ja 5.10.2020. Koronatilanteesta johtuvan verorahoituksen ennustamisen vaikeuden vuoksi päädyttiin ns. kaksivaiheiseen talousarvioraamitukseen. Talousarvion laadintaohjeet hyväksyttiin kunnanhallituksessa 22.6.2020. Samanaikaisesti asetettiin työryhmä käymään läpi mahdollisia uusia tasapainottamistoimenpiteitä. Kunnahallitus täsmensi laadintaohjetta ohjetta kokouksessaan 14.9.2020. Valmistelun aikana seurattiin päätöksien etenemistä valtion tukitoimien osalta kunnille ja sairaanhoitopiireille.

Talousarvioesityksen mukainen tulos vuodelle 2021 on -0,6 milj. euroa alijäämäinen.

Talousarvioesityksessä veroprosentit on säilytetty vuoden 2020 tasolla ja verotulojen arvioinnissa on käytetty veroennustekehikkoa. Vuoden 2021 kunnallisveron tuotoksi on arvioitu 86,5 milj. euroa, mikä vastaa kuluvan vuoden ennusteen tasoa. Hollolan kunnan yhteisöveron tuotoksi vuonna 2021 on arvioitu 4 milj. euroa ja kiinteistöveron tuottoarvioksi noin 5,7 milj. euroa. Yhteisöveron osalta kuntaryhmän jako-osuuden määräaikainen korotus jatkuu vuonna 2021. Jako-osuuden nostolla kompensoidaan kunnille koronasta aiheutuvia tulomenetyksiä ja menolisäyksiä sekä varhaiskasvatusmaksujen alentamista syksystä 2021 alkaen.

Valtionosuuksien määränä on käytetty valtiovarainministeriön ennakkolaskelmia vuoden 2021 valtionosuuksista. Hollolan kunnan vuoden 2021 valtionosuuksiksi on arvioitu 43,0 milj. euroa.  Valtionosuuden vähenevät 2,3 milj. euroa kuluvan vuoden voimassa olevaan talousarvioon nähden ja 4,0 milj. euroa vuoden 2020 ennusteeseen nähden. Vähennys johtuu vuoden 2020 kertaluonteisesta koronatukipaketista ja veronmaksulykkäysten kompensaation takaisinmaksusta. Lopulliset laskelmat ja päätökset saadaan vasta vuoden 2021 lopussa.

Hollolan kunnan toimintamenot vuonna 2020 ovat yhteensä 158,7 milj. euroa ja nousevat kuluvasta vuodesta n. 1,6%:ia. Henkilöstömenot kasvavat n. 1,5%. Toimintamenoissa sosiaali- ja terveysmenojen kasvu on kokonaisuutena 0,9%:ia eli 0,7 milj. euroa. Kasvussa on otettu huomioon kuluvan vuoden menojen arvioitu alhaisempi toteutuminen.

Toimintatulojen arvioidaan olevan n. 28,8 milj. euroa (+5,0%). Tulojen arvioidaan kasvavan ensi vuonna lähemmäs vuoden 2019 tilinpäätöksen tasoa. Tuloarvioihin liittyy kuitenkin poikkeuksellisen paljon epävarmuustekijöitä.Toimintakate heikkenee kustannusten nousun seurauksena yhteensä n. 0,8%:ia kuluvan vuoden ennusteeseen nähden.

Talousarviovuoden bruttoinvestoinnit ovat yhteensä 17,0 milj. euroa, josta vesihuoltolaitoksen investointien osuus on 3,1 milj. euroa, kiinteistöinvestointien osuus 6,5 milj. euroa ja kuntatekniikan investointien osuus 5,0 milj. euroa. Irtaimen omaisuuden investointeihin on lisäksi varattu n. 0,3 milj. euroa. Investointimenoihin sisältyy myös 0,1 milj. euron rahoitusosuus kehätien rakentamiseen.

Vuoden 2021 talousarvion vuosikate (9,1 milj. euroa) kattaa suunnitelman mukaisista poistoista 94 %. Nettoinvestoinneista vuosikate kattaa n. 54 %, mikä johtuu poikkeuksellisen suuresta investointitasosta.

Lainakannan arvioidaan kasvavan 60,6 milj. euroon vuoden 2021 aikana ollen n. 2 607 euroa asukasta kohden. Lainamäärän nettokasvu vuonna 2021 arvioidaan olevan noin 7,8 milj. euroa.

Liitteenä talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2025 sekä talousarvion liiteaineisto (riskienarviointi ja investointiohjelma).

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus aloittaa vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020-2025 taloussuunnitelman käsittelyn valmistellun esityksen pohjalta. Talousarviokäsittelyä jatketaan kokouksessa 30.11.2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mervi Pajula-Matiskainen, taloussuunnittelija, mervi.pajula-matiskainen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on antanut palvelualueille ohjeen vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman laadintaan. 

Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää toiminnan kuvauksen, toimintaympäristön ja sen muutokset sekä painopisteet, valtuustotason toiminnalliset tavoitteet, toimintaan liittyvät riskit ja toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat kunnan vuonna 2018 hyväksyttyyn ja vuonna 2020 päivitettyyn kuntastrategiaan.

Talousarvioesityksen mukainen hyvinvoinnin palvelualueen toimintakate vuonna 2021 on -46 045 900 euroa. Vuoteen 2020 verrattuna vaikutus toimintakatteeseen on -412 500 euroa ja täsmennettyyn (KH 14.9.2020 § 174) raamiin nähden -129 900 euroa. Täsmennetyssä raamissa ei ollut huomioitu hyvinvoinnin koordinoinnin siirtoa konsernipalveluista hyvinvoinnin palvelualueelle -94 500 euroa.

Liitteenä on hyvinvoinnin palvelualueen talousarvioesitys 2021.

Hyvinvoinnin palveluilla tuetaan ja annetaan laaja-alaista ja monipuolista kasvatusta ja opetusta lapsille ja nuorille sekä vapaa-aikapalveluilla kohdistetaan ja tuetaan kaikkien kuntalaisten edellytyksiä osallistua ja kehittää omaa hyvinvointiaan sekä luoda edellytyksiä sosiaaliselle kasvulle ja yhteisölliselle toiminnalle lisäten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. 

Hyvinvoinnin palvelut huolehtivat laadukkaasti varhaiskasvatuksen, yleissivistävän koulutuksen, muiden kasvatus- ja opetuspalveluiden sekä vapaa-aikapalvelujen järjestämisestä lainsäädännön edellyttämällä tavalla sekä edellytyksien mukaan mahdollistamalla kuntalaisten omia toimintamahdollisuuksia.

Toiminnallisten muutosten osalta on vuosi 2020 tuonut hyvinvoinnin palvelualueelle merkittäviä muutoksia. Varhaiskasvatuksen ryhmäkokomitoitus ja subjektiivinen päivähoito-oikeus ovat palanneet aiempaan tasoon, mikä aiheuttaa jonkin verran muutoksia varhaiskasvatuksen palvelujen tuottamiseen. Lisäksi tulevan talousarviovuoden aikana tapahtuu konkreettisesti myös Hollolan osalta käänne lapsimäärissä selvästi alaspäin, mikä tulee tuottamaan oman toiminnallisen haasteensa palvelujen järjestämiselle ja sen organisoinnille. Osana talousarviovalmistelua on arvioitu myös mahdollisia säästötarpeita ja mahdollisuuksia, mutta talousarvion valmistelun osalta talouden viitekehys on elänyt koko syksyn ajan. Verotuloarviot todellisesta toteutumasta sekä arviot toteutuvasta kulurakenteesta eivät anna talouden tasapainon arvioinnille tässä vaiheessa riittäviä edellytyksiä tuottaa johdonmukaista esitystä, jolloin sopeutustoimista on tässä yhteydessä perusteltua pidättäytyä. Tämä vaikuttaa kuitenkin edellytyksiin päästä Hyvinvoinnin palvelualueen osalta annettuun raamiin. 

Tästä syystä talousarvion osalta hyvinvointivaliokunnan esitys ei ole täysin kunnanhallituksen edellyttämässä raamissa. Lisäksi talousarvioesitykseen sisältyy hyvinvointikoordinaattorin tehtävän ja resurssin siirtyminen konsernipalveluiden alaisuudesta vapaa-aikapalvelujen alaisuuteen 1.1.2021 alkaen. Kokonaisuudessaan hyvinvoinnin palvelutarjonta ja edellytykset palvelujen tuottamiseen säilyvät nykyisellä tasolla.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta

  1. hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden talousarvioesityksen vuodelle 2021 sekä vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman. 
  2. päättää esittää kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi palvelualueensa talousarvioesityksen vuodelle 2021 sekä vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman.
  3. valtuuttaa palvelualuejohtajan tekemään tarvittavat muutokset talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen ehdotuksen käsittelyä valtuustossa. Muutoksista tiedotetaan valiokunnalle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Talousarvioesitys vuodelle 2021 julkaistaan 5.11.2020. Talousarvioesitys ei sisällä uusia rakenteellisia muutoksia, eikä veronkorotuksia. Vuoden 2021 osalta odotetaan alijäämää, joka osin korjautuu jo tehdyillä säästöpäätöksillä tulevien vuosien aikana.

Hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen esittelee talousarvioesitystä kokouksessa. 

Ehdotus

Esittelijä

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee talousarvioesityksen tiedokseen. 

Päätös

Yhteistyötoimikunta merkitsi tiedokseen vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2025  taloussuunnitelmani.

Anneli Vainik esitti kirjattavaksi seuraavan lisäyksen:
Henkilöstön edustajina haluamme kirjattavaksi pöytäkirjaan, että hyvinvoinnin palvelualueen toimintaympäristö ja muutokset kohta on liian suppea sekä sivun 26 otsikko päivähoito sijaan kirjataan varhaiskasvatus.

Yhteisesti todettiin, että talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2025 on käsitelty riittävällä tasolla yhteistoiminnassa eikä sitä tarvitse enää käsitellä uudestaan 26.11.2020 yhteistyötoimikunnan kokouksessa.

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain 110 § mukaan ”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.”

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kuntalain 121 § mukaan Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Tarkastuslautakunnan esitys on tämän esityslistan liitteenä.

Talousarvioesityksen mukainen tulos vuodelle 2021 on -0,6 milj. euroa. Talousarvioesityksessä veroprosentit on säilytetty vuoden 2020 tasolla valtuuston 16.11.2020 tekemän päätöksen mukaisesti.

Kunnanhallitus on käsitellyt talousarviota ensimmäisen kerran kokouksessaan 9.11.2020. Kunnanhallituksen talousarvion ensimmäisessä käsittelyssä ei talousarvioesitykseen tehty muutosehdotuksia. Kokouksessa Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän edustajat kertovat tarkemmin oman talousarvionsa sisällöstä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:  

1. hyväksytään vuoden 2021 talousarvioehdotukseen sisältyvä talousarviorakenne ja sitovuudet 

2. hyväksytään liitteen mukainen käsittelyjärjestys valtuustossa

3. hyväksytään liitteen mukainen ehdotus Hollolan kunnan vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021-2025 taloussuunnitelmaksi sekä talousarvion liitteenä oleva investointiohjelma

4. Samalla valtuusto edellyttää, että vuoden aikana tehtävien talousarviomuutosten kate haetaan ensisijaisesti palvelualueiden talousarvioiden tai laajemmin kunnan talousarvion sisältä palvelualueiden välisillä sisäisillä siirroilla.

Lisäksi kunnanhallitus päätää oikeuttaa hallinto- ja talousjohtajan tekemään asiakirjoihin vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merk. Kokouksessa Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän edustajat (Timo Louna, Tuomo Nieminen, Kimmo Kuosmanen ja Mika Forsberg) esittivät PHHYKYN talousarvioon liittyviä Hollolaa koskevia asioita.

Tiedoksi

Laskentapäällikkö

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.