Kunnanhallitus, kokous 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 249 Työllisyyden kuntakokeilusopimus

HOLDno-2019-849

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Tapaila, työllisyysvastaava, anne.tapaila@hollola.fi
Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut haun työllisyyden kuntakokeiluihin 8.10.2019. Kuntakokeilu tukee pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaisesti kuntien roolin vahvistamista työllisyyspalveluiden järjestäjänä ja auttaa konkreettisin keinoin luomaan lisätyöpaikkoja halituksen työllisyystavoitteeseen pääsemisessä. Hallitusohjelman mukaan työllisyysprosentin tulisi nousta hallituskaudella 75:een. Tavoitteena on 60 000 lisätyöpaikkaa, niistä 30 000 jo ensi elokuuhun mennessä.Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät keväällä 2020 ja ne kestävät 31.12.2022 asti. Kokeilussa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia. Hakuaika päättyy 19.11.2019. Liitteenä hakua koskeva kirje.

Kunnissa yleisesti tulkitaan tätä kokeilua niin, perustuen hankkeen infotilaisuuksissa esitettyihin lausuntoihin, että toteutettujen hankkeiden parhaista käytännöistä tullaan muovaamaan jatkossa uutta mallia kunnille toteuttaa työllisyyspalveluiden järjestämistä kunnissa ja alueellisesti yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Lahden kaupunki on järjestänyt kuntakokeiluhankkeen valmistelukokouksia alueen kunnille, joissa Hollolan edustajina ovat olleet kunnanjohtaja ja elinvoiman palvelualueen työllisyyspalveluista työllisyysvastaava. Valmistelukokouksissa ovat olleet mukana Hämeen TE-toimiston johtaja ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän edustajia. Hakeutumista kuntakokeiluun on käsitelty myös kuntajohtajien kokouksissa. Työllisyysvastaava on edustajana Lahden kaupungin vetämässä hankkeen koordinaatioryhmässä ja kirjoittajaryhmässä.

Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kohderyhmänä ovat ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hankealueiden TE-toimistoissa. Tämänhetkinen asiakasryhmän koko Hollolassa on noin 750 asiakasta.

Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut hankkeeseen kunnille resurssitavoitteen, jonka mukaan kuntien on tuotava kokeiluun omia resursseja palvelutason kohottamiseksi ja palvelujen kehittämiseksi. Kuntien omien resurssointien viitearvona käytetään vuositasolla vähintään 15 %:n tasoa vuoden 2018 työmarkkinatukimenoista. Resurssilla tarkoitetaan kokeiluun kohdentuvaa henkilötyöpanosta, kehittämispanosta sekä muut kuin lakisääteiset palvelut kokeilun asiakkaille. Kuntien on esitettävä resurssointi perusteluineen hakemuksessa. Hollolassa tämä minimitavoite on 206 000 €. Tähän kokeiluhankkeeseen kohdennettu asiakasryhmä on jo osaltaan työllisyyspalveluiden asiakkuudessa, jonka johdosta jo olemassa olevia henkilöstöresursseja voidaan hyödyntää myös tässä hankkeessa ja näin voidaan osoittaa osaksi minimitavoitetta.

Kunnanvaltuusto on 17.6.2019 tehnyt linjauksia talouden tasapainottamisen suhteen. Työllisyyspalvelujen osalta tämä tarkoittaa työllisyysmenojen vähenemistä ja verotulojen kasvua. Konkreettisina tuloksina toimenpiteet näkyvät tavoitevuoteen 2023 mennessä työttömyysasteen alenemisena alle 5 %:iin ja työmarkkinatuen vähenemisenä nykytasosta vähintään 25 %. Kokeilun tavoitteet (mm. parantaa pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille, kehittää työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja jne) edistävät kunnan omia tavoitteita työllisyyden ja verotulojen kasvun osalta.

Hollolassa aktiivinen työllisyyden hoito näkyy työmarkkinatukimenojen vähenemisenä. Vuoden 2016 tasosta työmarkkinatukimeno on vähentynyt noin 500 000 € kuluvan vuoden loppuun mennessä. Vuonna 2020 työllisyyspalveluiden toiminta on merkittävästi muuttumassa siten, että valmennuksen ostopalvelu Lahden Työn Paikasta päättyy ja valmennusta tuotetaan omana tuotantona. Tämän muutoksen vuoksi vuoden 2020 talousarvioon on varattu määräraha kahden työntekijän palkkaamiseen.

Kokeiluhankkeelle asetettu tavoite asiakkaiden tehokkaampaan työllistymisen edistämiseen tarkoittaa lähipalvelun toteuttamista, jolloin asiakasta tavataan kasvokkain ja säännöllisemmin. Tavoiteasiakasmäärä/ valmentaja on Tampereen kokeilumallin mukaisesti 100-150 asiakasta. Tämä vaatii Hollolan osalta hankkeeseen 2-4 henkilön lisäresurssointia vuoden 2020 talousarvion lisäksi. Jos oletettu asiakasmäärä on 125 asiakasta/valmentaja, vaatii se kahden valmentajan lisäresurssin.

Kokeiluun vaadittava kuntapanostus on alustavan arvion mukaan kaksi henkilöä vuosille 2020-2022. Ensimmäinen rekrytointi tehdään, kun päätös hankkeen toteutumisesta on tullut työ- ja elinkeinoministeriöltä ja aloitusaika on vahvistunut. Toinen rekrytointi tehdään, kun toiminta on käynnistynyt ja nähdään todellinen asiakasmäärä ja valmentajatarve.

Odotettavissa on myös yhteisiä, kaikille kunnille osoitettavia kuluja hankkeen keskitetyistä palveluista ja palvelujen kehittämisestä. Näitä kuluja on vaikea arvioida tarkasti hankkeen hakuvaiheessa. Kuluista sovitaan alustavasti aiesopimuksessa. Kuluperusteeksi on suunniteltu TYP-toiminnan yhteisten kulujen kattamismallin mukaisesti prosenttiosuutta  kuukausittaisen keskiarvon mukaan 300 pv työmarkkinatukea saaneista työttömistä (6,8 % vuonna 2019).

Vuositasolla alustava määrärahatarve on noin 35 000 €/hlö ja yhteisiin kehittämiskuluihin 10 000 €. Lähtökohtaisesti kulut pyritään kattamaan kohdentamalla työllisyyspalveluiden määrärahoja uusiksi muuttuneessa toimintaympäristössä.

Lisäksi oletuksena on, että Hollolan työllisyyspalveluiden tueksi saadaan kaksi työntekijää TE-toimistosta..

Työllisyyden kuntakokeilun hankehakemuksen liitteeksi vaaditaan hakemuksessa olevien kuntien yhteistä kokeilua koskeva aiesopimus ja kuntien kunnanhallitusten päätökset (pöytäkirjaote).

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle, että Hollolan kunta osallistuu työllisyyskokeiluun. Edellytyksenä kokeiluun mukaan lähdölle on, että työllisyyspalvelut tuotetaan asiakkaille lähipalveluna kunnassa.

Kokeilun kustannukset katetaan työllisyyspalveluiden määrärahojen uudelleenkohdentamisella.

 

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Asian esittelee kokouksessa työllisyysvastaava Anne Tapaila.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää, että Hollolan kunta osallistuu työllisyyskokeiluun. Edellytyksenä kokeiluun mukaan lähdölle on, että työllisyyspalvelut tuotetaan asiakkaille lähipalveluna kunnassa.

Kokeilun kuntarahoitukseen on varauduttu elinvoimavaliokunnan talousarvioesityksessä vuodelle 2020 uudelleenkohdentamalla määrärahoja.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Anne Tapaila, työllisyysvastaava, anne.tapaila@hollola.fi

Perustelut

Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun yhteistyösopimusta ja talousarviota on käsitelty laajasti eri yhteistyöryhmissä, mm. kuntajohtajien tapaamisissa ja kuntien työllisyyskoordinaatoreiden yhteistyöpalavereissa kuntakokeilun työllisyysjohtajan kanssa. Kehyskunnat ovat antaneet sopimukseen korjausehdotuksia, joiden perusteella yhteistyösopimusta on hiottu nykyisen mukaiseksi. Sopimuksessa on erityisesti kiinnitetty huomiota siihen, että Hämeen TE-toimistosta kokeilulle suunnatut henkilötyövuodet (HTV) jakaantuvat asiakastarpeiden mukaisesti myös kehyskuntiin, ml. nuoret ja vieraskieliset työnhakijat.

 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle, että Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun kuntien välinen yhteistyösopimus hyväksytään esityksen mukaisesti. 

Elinvoimajohtaja valtuutetaan tekemään sopimukseen tarvittavat tekniset muutokset. 

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun yhteistyösopimusta ja talousarviota on käsitelty laajasti eri yhteistyöryhmissä, mm. kuntajohtajien tapaamisissa ja kuntien työllisyyskoordinaatoreiden yhteistyöpalavereissa kuntakokeilun työllisyysjohtajan kanssa. Kehyskunnat ovat antaneet sopimukseen korjausehdotuksia, joiden perusteella yhteistyösopimusta on kirjoitettu nykyisen mukaiseksi. Sopimuksessa on erityisesti kiinnitetty huomiota siihen, että Hämeen TE-toimistosta kokeilulle suunnatut henkilötyövuodet (HTV) jakaantuvat asiakastarpeiden mukaisesti myös kehyskuntiin, ml. nuoret ja vieraskieliset työnhakijat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun kuntien välisen yhteistyösopimuksen liitteen mukaisena. 

Elinvoimajohtaja valtuutetaan tekemään sopimukseen tarvittavat tekniset muutokset. 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Merk. Kokouksessa elinvoimajohtaja Randell ja työllisyysvastaava Tapaila esittelivät sopimuksen sisältöä.

Tiedoksi

työllisyysvastaava, elinvoimajohtaja, työllisyysjohtaja heli.okkonen@lahti.fi, laskentapäällikkö, Tweb

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.