Kunnanhallitus, kokous 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 246 Tontin varaaminen, kortteli 1015 tontit 1,2 ja 3, määräala kiinteistöistä 98-408-1-458 ja 98-408-1-63, Kukonkoivun yritysalue / Lahqua Oy

HOLDno-2020-667

Valmistelija

  • Sari-Anna Vilander, elinkeinopäällikkö, sari-anna.vilander@hollola.fi
  • Riikka Johansson, vesihuoltopäällikkö, riikka.johansson@hollola.fi

Perustelut

Lahqua Oy on lähettänyt Hollolan kunnalle 11.11.2020 päivätyn varauspyynnön Kukonkoivun yritysalueen korttelin 1015 , tontteille 1,2 ja 3. Varauksen kohde on yhteensä 48682 m2 (pinta-alaa ei tarkastusmitattu) suuruinen määräala kiinteistöistä 98-408-1-458 ja 98-408-1-63. 

Varauksen kohteena olevan määräalan / tonttien kaavamerkintä on TY-1 eli  ympäristöhäiriötä aiheuttamattoimien teollisuusrakennusten korttelialue. Kokonaishinta on 170 387 euroa, 3,5 euroa/m2 / 8,75 euroa/k-m2, ja rakennusoikeus on 19473 k-m2 tehokkuusluvulla 0,4. Tontin puuston hinta arvioidaan ja laskutetaan erikseen. 

Tontille suunnitellaan tuotantolaitos sekä logistiikkakeskus - tuotanto-, varasto- sekä logistiikka- ja toimistotiloja. Työllistämisvaikutuksen arvio noin 60-80 henkilöä. Hankkeen yksityiskohdat ja toteutusaikataulu tarkentuvat varausaikana.

Tontti varataan ostettavaksi ja kauppa tehdään, mikäli sopimusneuvottelut hankkeen muista yksityiskohdista johtavat positiiviseen lopputulokseen.

Tontti varataan ja myydään sen nykyisessä kunnossa. 

Kolmen liiteen salaiseksi määrittämisen peruste on  Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) 6. luvun kohta 20.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Lahqua Oy:n  tonttivarauksen alkaen 1.12.2020 ja päättyen 30.11.2021. Varausmaksu on 1 000,00 €. Maksua ei hyvitetä eikä palauteta.

Varausaikana yhtiöllä on oikeus suorittaa tontilla kustannuksellaan hankkeen suunnitteluun liittyviä mittauksia ja maaperätutkimuksia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen: Lahqua Oy, Tiedoksi: kehittämis- ja kaavoituspäällikkö, maankäyttöinsinoori, elinvoimajohtaja, elinkeinopäällikkö, talouspalvelut@hollola.fi 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.