Kunnanhallitus, kokous 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 241 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä - omistajakuntien omistajastrategia

HOLDno-2020-364

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Työvaliokunta päätti käynnistää kokouksessaan 16.10.2019 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän omistajakuntien omistajastrategian valmistelun. Omistajastrategian valmisteluun valittiin KPMG Oy ja päätettiin, että konsultin työn kustannukset jaetaan kuntien kesken kuntayhtymien maksuosuuksien suhteissa. Valmistelua varten nimettiin ohjausryhmä, johon kuuluvat Rinna Ikola-Norrbacka, Päivi Rahkonen (pj.), Osmo Pieski, Petri Koivula, Mika Mäkinen ja Mikko Komulainen sekä hyvinvointikuntayhtymä nimeämä asiantuntijaedustaja.

Tämä omistajastrategia on laadittu yhtymän työvaliokunnan toimesta yhdessä KPMG:n asiantuntijoiden kanssa. Prosessin aikana työvaliokunta ja KPMG ovat tavanneet kokouksissa, joissa strategiaa on työstetty ja validoitu vaiheittain. Strategian sisältöä on koottu kyselylomakkeen ja haastattelujen avulla. Kysymyksiin ja haastatteluihin osallistuivat kaikki omistajakuntien kuntajohtajat ja kuntayhtymän toimitusjohtaja.

Esityslistan liitteenä olevasta Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän omistajakuntien omistajastrategiasta pyydetään PHHYKY:n jäsenkuntien lausunnot 11.8.2020 mennessä ja annetut lausunnot pyydetään toimittamaan kirjaamo@lahti.fi osoitteeseen. Lahdessa 1.6.2020

- -

Omistajastrategia on jäsenkuntien yhteinen tahdonilmaisu, joka osaltaan ohjaa kuntien omaa päätöksentekoa, kuntien välistä yhteistyötä sekä kuntien nimeämiä edustajia heidän osallistuessaan yhtymäkokouksiin. Omistajastrategian keskeinen tavoite on ollut selkiyttää eräitä keskeisiä periaatteita ja toimintamalleja siten, että yhtymän toimintaedellytykset, toimintavarmuus ja ennakoitavuus sekä yhtymään kohdistuva luottamus kasvaa.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän taloudelliset vaikutukset järjestämisvastuun yhtymälle siirtäneiden kuntien talouteen ovat merkittäviä, yli puolet kuntien talousarvioista kohdentuu sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kuntalaki edellyttää kuntien talouden olevan tasapainossa.

Kuntalain omistajaohjauksen ja konserniohjauksen kirjaukset kytkeytyvät kunnan toimintojen yhteensovittamiseen ja kunnan kokonaisetuun. Yhteensovittamisvastuu koskee kaikkea kunnan toimintaa riippumatta siitä, millä tavoin palvelutoiminta on organisoitu tai toteutettu. Kunnilla on tähän liittyen vahva perusta ohjata ja vaikuttaa hyvinvointikuntayhtymän keskeisiin toimintaperiaattesiin.

Omistajastrategiassa on tunnistettu toimintaa ohjaavat keskeiset asiakirjat, täsmennetty yhtymän tavoitteita ja toimijoiden rooleja sekä jäsennetty yhteistoimintaan liittyvien prosessien juoksutusta. 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän omistajastrategialuonnoksesta seuraavaa:

 • Omistajastrategia-asiakirjan laadintaa pidetään tärkeänä keinona yhtymän toimintaperiaatteiden ja siihen kohdistuvien odotusten jäsentämisen ja kuntien roolin ymmärtämisen näkökulmasta. Asiakirja on omiaan tukemaan toimijoiden välistä luottamusta.
 • Työvaliokunnan tulisi antaa lausunto myös merkittäviä taloudellisia riskejä sisältävistä esityksistä kuten sellaisista merkittävistä hankinnoista, joiden ennakoiva toteutus siirtää kunnile taloudellista vastuuta (uudistuksen edetessä) maakunnan sijaan 
 • Yhtymän perustamisen osalta integraatio on ollut keskeinen tavoite. Integraatio-tavoitetta olisi hyvä täsmentää ja lisäksi määritellä yhtymän ja kuntien keskeisimmät yhdyspinnat selkeämmin (asuminen, lapsiperhepalvelut, työllisyydenhoito, kotouttaminen, ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyö, perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn sekä osallistumis- ja vaikuttamistoimielimet) sekä tehdä näiden osalta selkeyttävät kirjaukset mm. vastuunjaosta ja yhteistoiminnasta.

 • Omistajastrategia-asiakirjassa tulisi sopia ja määritellä myös yhtymäkokousmallista tarkemmin. Yhtymäkokousmallin tulisi noudattaa yhtiökokousmallia, missä edustajalle annetaan kokouskohtaiset toimintaohjeet kunnanhallituksessa (tai konserniohjauksesta vastaavan toimielimen toimesta), johta kautta myös poliittinen ohjaus toteutetaan. Yhtymäkokouskutsu tulisi antaa 3-4 viikkoa ennen, jotta toimintaohjeiden käsittelyyn jää riittävä aika.
 • Omistajastrategian lisäksi tulisi valmistella perussopimusmuutoksia. Perussopimuksessa tulisi määritellä yhtymäkokouksen osalta yksi edustaja/kunta. Perussopimuksessa tulisi myös varmistaa yhtymäkokouksen päätöksentekokyky (vrt. yhtymäkokouksen pj-valita).

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän omistajastrategian valmistelua on jatkettu kuntien lausuntokierroksen jälkeen kuntajohtajakokouksen ja Päijät-Hämeen puheenjohtajafoorumin toimesta.

Liitteenä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän omistajastrategia.

Omistajastrategian laadinnan keskeiset tavoitteet/perusteet:

 • Yhteistyön jäsentäminen
 • Toimijoiden roolin määrittely ja asemointi
 • Keskeisten toimintamallien ja –periaatteiden määrittely
 • Keskeisten tavoitteiden kirkastaminen
 • Keskeisten ohjausasiakirjojen määrittely
 • Niiden asioiden määrittely, joista omistajanäkemys lausuttava rahoittajavastuun ja kokonaishyvinvoinnin näkökulmasta ennen päätöksentekoa

Tavoitteena on, että omistajakunnat käsittelevät ja hyväksyvät omistajastrategian joulukuun aikana, jolloin strategia on voimassa 1.1.2021 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus kunnanvaltuustolle: Hyväksytään liitteen mukainen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän omistajastrategia.

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä sekä kuntayhtymän omistajakunnat, Päijät-Hämeen maakuntaliitto 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.