Kunnanhallitus, kokous 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 253 Lisätalousarvio III 2020

HOLDno-2020-224

Valmistelija

 • Piia Paasiranta, laskentapäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi
 • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Vuoden 2020 alkuperäinen talousarvio oli 1,1 milj. euroa alijäämäinen. Talousarviomuutoksia on vuoden aikana tehty kesäkuussa ja syyskuussa ja voimassaoleva talousarvio on kääntynyt 0,38 milj. euroa ylijäämäiseksi. 

Nyt esitettyjen muutosten myötä talousarvion ylijäämä kasvaa 6,3 milj. euroon. 

Käyttötalousosa:

Sosiaali- ja terveyspalveluiden menojen arvioidaan alittuvan 1,0 milj. euroa. Hyvinvointikuntayhtymän lokakuun raportin mukaan Hollolan kunnan maksuosuustoteuma on kehittynyt viime vuotta suotuisammin ja määrärahaa voidaan sen perusteella alentaan.

Tuloslaskelmaosa:

Kuntaliiton viimeisimmän ennustekehikon mukaan kunnan verotulot tulevat toteutumaan lähes alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Vuoden aikana on on ennustettu verotulojen merkittävää heikkenemistä, mikä näyttää kuitenkin jäänen toteumatta.

Kunnallisveroja arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa muutettua talousarviota enemmän ja yhteisöveroa  150 000 euroa enemmän. Kiinteistöveroa arvioidaan kuitenkin kertyvän 150 000 euroa vähemmän johtuen kiinteistöverotuksen joustavasta valmistumisesta. Osa vuoden 2020 kiinteistöveroista erääntyy vasta tammi-helmikuussa 2021. 

Valtionosuuksien arvioidaan olevan kuluvana vuonna 48,2 milj. euroa. Valtionosuudet pitää sisällään 448 000 euron verotulojen maksulykkäyksestä aiheutuvan kompensaation, joka peritään vuoden 2021 valtionosuuksissa takaisin. Valtionosuuksiin esitetään siten 2,9 milj. euron lisäystä voimassa olevaan talousarvioon. Lisäyksestä 1,7 milj. euroa aiheutuu valtion seitsemänteen lisätalousarvioon sisältyvästä koronatukipaketista ja 1,2 milj. euroa koronatestausten kustannusten korvauksesta kunnille. Varsinaiset päätökset valtionosuuksista saadaan vasta eduskunnan käsittelyn jälkeen joulukuussa. Valtion koronatukipakettien vaikutus kuluvana vuonna on yhteensä 6,1 milj. euroa kunnan taloutta vahvistava.

Osinkotuottoja arvioidaan saatavan 120 000 euroa enemmän kuin muutettussa talousarviossa on esitetty. Lisäys aiheutuu Provincia Oy:n maksamasta osinkotuotosta vuodelta 2019.

Poistojen ja arvonalentumisten arvioidaan kasvavan 0,6 milj. euroa. 

Käyttötalous ja tuloslaskelmaosa (tulosvaikutus) on yhteensä 5 920 000 euroa vahvistava.

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle: 

Valtuusto päättää talousarviomuutoksista seuraavasti:

Käyttötalous:

Sosiaali- ja terveyspalvelut, nettositovaa määrärahaa vähennetään 1 000 000 euro

Tuloslaskelmaosa:

 • Kunnallisveron tuottoarviota lisätään 2 500 000 euroa
 • Kiinteistöveron tuottoarviota alennetaan  150 000 euroa
 • Yhteisöveron tuottoarviota lisätään 150 000 euroa
 • Valtionosuuksia lisätään 2 900 000 euroa
 • Osinkotuottoja lisätään 120 000 euroa

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

palvelualuejohtajat, laskentapäällikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.