Kunnanhallitus, kokous 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 248 Konsessiosopimuksen päivitys - Lahti Aqua Oy

HOLDno-2019-624

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riikka Johansson, vesihuoltopäällikkö, riikka.johansson@hollola.fi

Perustelut

Hollolan vesihuoltolaitos ja Lahti Aqua Oy ovat tarkastelleet ulkopuolisen asiantuntijan, AFRY Finland Oy:n Reijo Kuivamäen johdolla konsessiosopimukseen tehtäviä muutostarpeita. Neuvottelujen perusteella nykyistä konsessiosopimusmallia esitetään jatkettavaksi niin, että sopimuksen tarkoitusta, vastuita, palveluita ja maksuja on täsmennetty aiemmasta. 

Keskeisimmät muutokset sopimukseen:

- Sopimuksen tarkoitusta ja Lahti Aquan vastuita täsmennettiin
- Poistettiin tässä vaiheessa tarpeettomaksi koettuaja osioita 
- Korjausten investointikynnystä täsmennettiin
- Palvelumaksuja selkeytettiin ja yhdistettiin, käyttöön otetaan yhteinen palvelumaksujen laskentataulukko
- Omaisuuden hoitoon liittyviä vastuita ja asiantuntijapalveluita täsmennettiin
- Muut sopimukset täydennettiin ja niiden käyttöä konsessiosopimuksen aikana täsmennettiin

Sopimuspäivitys on voimassa viisi (5) vuotta ja voidaan jatkaa viiden (5) vuoden jaksoissa.

Päivitetty sopimus otetaan käyttöön 1.1.2021 alkaen.
 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää vesihuollon konsessiosopimuksen päivityksen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi edellä esitetyn ja liitteen mukaisesti.

Vesihuoltopäällikkö ja elinvoimajohtaja valtuutetaan tekemään sopimukseen mahdolliset tekniset muutokset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle: 

Valtuusto hyväksyy vesihuollon konsessiosopimuksen päivityksen edellä esitetyn ja liitteen mukaisesti.


Vesihuoltopäällikkö ja elinvoimajohtaja valtuutetaan tekemään sopimukseen mahdolliset tekniset muutokset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merk. Kokouksessa elinvoimajohtaja Randell ja vesihuoltopäällikkö Johansson esittelivät konsessiosopimuksen sisältöä.

Tiedoksi

vesihuoltopäällikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.