Kunnanhallitus, kokous 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 247 Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä, sopimus pullottamoveden myynnistä

HOLDno-2019-103

Valmistelija

  • Riikka Johansson, vesihuoltopäällikkö, riikka.johansson@hollola.fi

Perustelut

Hollolan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueelle, Kukonkoivun teollisuusalueelle on suunnitteilla vesipullottamotoimintaa. Tarkoituksena on pullottaa käsittelemätöntä pohjavettä, joka otetaan joko Huljalan ja Sairakkalan vedenottamoilta tulevasta runkolinjasta tai Ruopan vedenottamosta. 

Sopimuksen tarkoituksena on sopia käsittelemättömän pohjaveden myynnistä vesipullottamotoimintaan normaalina veden myyntinä Hollolan – Lahden vesilaitoskuntayhtymältä jäsenkunnalleen. Sopimus on tältä osin tarkentava osa kuntayhtymäsopimuksen mukaista jäsenkunnan tai sen vesihuoltolaitoksen vedenhankintaa. 

Sopimuksessa noudatetaan Hollolan – Lahden vesilaitoskuntayhtymän perussopimusta ja sen hinnoitteluperiaatteita.

Pullottamotoiminnan edistyessä tarkentuvat pullottamotoiminnan tarpeet ja kriteerit, joiden perusteella sovitaan Hollolan vesihuoltolaitoksen ja vesilaitoskuntayhtymän kesken tarkemmista vedentoimituksen yksityiskohdista erikseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn, liitteenä olevan sopimuksen pohjaveden myynnistä Hollolan - Lahden vesilaitoskuntayhtymältä Hollolan vesihuoltolaitokselle pullottamon käyttötarvetta vastaavaan vedenhankintatarpeeseen.

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja vesihuoltopäällikön allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merk. Kokouksessa elinvoimajohtaja Randell ja vesihuoltopäällikkö Johansson esittelivät sopimuksen sisältöä.

Tiedoksi

Hollolan - Lahden vesilaitoskuntayhtymä, vesihuoltopäällikkö, laskentapäällikkö, Tweb

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.