Kunnanhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano

Perustelut

Kunnanhallitukselle kuuluu Kuntalain 96 §:n mukainen valtuuston päätösten laillisuuden valvonta:
”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”

Valtuustossa 21.9.2020 käsiteltiin seuraavat asiat:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019
4. Osavuosikatsaus 1-6 2020
5. Lisätalousarvio 2020
6. Kuntastrategian päivitys
7. Keskusta-alueen korttelin kehittäminen / kiinteistön osto
8. Eroaminen luottamustoimista, Merike Ertoila
9. Valtuustoaloite, Etsivä ja löytävä vanhustyö -hanke
10. Valtuustoaloite, Hollolasta kiertotalouden esimerkkikunta
11. Sidonnaisuudet
12. Ilmoitusasiat
13. Aloiteasiat

Valtuustossa jätettiin seuraavat aloitteet:

- Valtuutettu Pia Salon aloite: Yhtenäinen linja on säilytettävä Salpakankaalta Vipusenkadulle. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus toteaa valtuuston 21.9.2020 päätökset laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

Kunnanhallitus antaa Pia Salon valtuustoaloitteeseen seuraavan vastauksen : Aloite on käsitelty elinvoimavaliokunnassa 22.9.2020 ja todettu, että aloite ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin. Elinvoimavaliokunnan päätös perustuu elinvoimavaliokunnassa  22.9.2020 käsiteltyyn pykälään 72  "Hollolan kunnan lausunto Lahden seudun runkolinjastosuunnitteluun kohteen 8 muutosehdotuksesta". Pia Salon aloite ja elinvoimavaliokunnan päätös ovat liitteenä.
 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valtuutettu Piia Salo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.