Kunnanhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimus ja johtosääntö

HOLDno-2019-871

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnan pelastustoimen maksuosuus on tällä hetkellä 2 213 000 euroa.  Vaihtoehtojen vaikutukset:

  1. huojennusten poisto, Hollolan maksuosuus 2 678 000 euroa (+465 000 euroa)
  2. e/as jakoperuste 2 219 000 euroa (+5800 euroa)
  3. e/as, Lahti 90 % 2 360 000 euroa (+147 000 euroa)
  4. toimintoperusteinen 1 878 000 euroa (-335 000 euroa)

Mikäli kustannustenjakoa muutetaan, lähtökohtana maksuosuuksia uudistettaessa tulisi olla oikeudenmukainen, yksinkertainen  ja yksiselitteinen laskentaperuste. Tämän kriteerin pohjalta vaihtoehtoiset tarkasteltavat mallit ovat 2 ja 3. 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus esittää lausuntonaan:

Pelastustoimen on tarkoitus siirtyä valmisteltavassa uudistuksessa maakuntien vastuulle. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta lukien, jolloin pelastuslaitoksen maksuosuuksien muutoksia ei tulisi lainkaan tehdä tässä vaiheessa.

Mikäli maksuosuuksia kuitenkin muutetaan, Hollolan kunta kannattaa ensisijaisesti vaihtoehto 2:ta (asukaslukupohjainen maksuosuus), mutta voi hyväksyä esitetyistä vaihtoehdoista nro 3 (pääosin asukaslukupohjainen maksuosuus) ns. kompromissina.      

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on toimittanut kuntiin hyväksyttäväksi pelastuslaitoksen johtokunnan hyväksymän yhteistyösopimuksen ja hallintosäännön. Hyväksyntä pyydetään 2.10 mennessä, jonka jälkeen ne toimitetaan maakuntavaltuustolle hyväksyttäviksi. Pyyntö, johtokunnan pöytäkirjaote, yhteistyösopimus ja hallintosääntö liitteinä. 

Yhteistoimintasopimuksen kohdassa 6 Taloudenhoito on esitetty, miten sopijakunnat jakavat kustannukset asukaslukuun perustuen, kuitenkin niin, että Lahden maksuosuus on 90 % asukaskohtaisesta osuudesta. Maksuosuujako otetaan käyttöön kolmen vuoden siirtymäajalla siten, että 2021 30 % maksuosuuksien kokoanissummasta jaetaan uudella jakotavalla, 70 % aiemmalla, 2022 60% kokonaissummasta jaetaan uudella jakotavalla, 40 % aiemmalla ja vuodesta 2023 alkaen kokonaan uudella jakotavalla.

Hollolan kunta on aiemmin antanut lausunnon maksuosuuksista kh 2.7.2020 § 135. Lausunnon mukaan Hollolan kunta on valmis hyväksymään ns. kompromissina yhteistoimintasopimukseen kirjatun maksuosuuksien jakoperusteen. Kunnanhallituksen lausunnon jälkeen esitykseen on otettu mukaan yllä esitetty siirtymäaika.

Asiaa on käsitelty kuntajohtajatapaamisissa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle, että Hollolan kunta hyväksyy Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen ja johtosäännön mukaan lukien uuden maksuosuuksien jakotavan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen ja johtosäännön mukaan lukien uuden maksuosuuksien jakotavan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päijät-Hämeen Pelastuslaitos, talouspalvelut@hollola.fi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.