Kunnanhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 Osavuosikatsaus 6/2020 lisäys

HOLDno-2020-300

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leila Tupasela, taloussihteeri, leila.tupasela@hollola.fi
Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti sekä vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutumisen. Katsauksessa on lisäksi esitetty investointien toteutuminen, toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, erillisohjelmien toteutuminen sekä osallistuvan budjetoinnin toteutuminen..

Valtuusto on hyväksynyt 15.6.2020 kokouksessaan talousarviomuutoksen elinvoiman palvelualueen toimintamenojen lisäykseksi yhteensä -505 000 euroa, jotka kohdistuvat liikennepalveluihin koronan takia matkustajamäärien huomattavan supistumisen vuoksi ja liikennöintikustannusten nousun vuoksi sekä investointeihin nettomäärärahan lisäyksen + 1 786 000 euroa sosiaali- ja terveyskeskuksen osalta. 

Elinvoiman palvelualueen toimintatulojen toteutuma on  47,7 % ja toimintamenojen toteutuma on 42,1 %. Vesihuoltolaitoksen toimintatulojen toteutuma on 46,0 % ja toimintamenojen toteutuma on 50,4 %

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-kesäkuulta 2020.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Valiokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin.

Valmistelija

Mervi Pajula-Matiskainen, taloussuunnittelija, mervi.pajula-matiskainen@hollola.fi

Perustelut

Talousarvion toteumaraportti tammi-kesäkuulta 2020 sisältää hyvinvoinnin palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti, vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen, toiminnallisten tavoitteiden, käyttötalouden hankkeiden, investointien, riskien hallinnan, poikkihallinnollisten erillisohjelmien ja osallistuvan budjetoinnin toteutumisen.

Hyvinvoinnin palvelualueen talousarvioon 2020 on koronavirusepidemian vaikutusten vuoksi tehty talousarviomuutos. Varhaiskasvatuspalvelujen tuloarviota on päivähoitomaksujen osalta alennettu 400 000 euroa ja liikuntapalveluiden tuloarviota on palvelumaksujen osalta alennettu 90 000 euroa.

Edellä mainitut muutokset huomioiden hyvinvoinnin palvelualueen puolen vuoden toimintatuottojen toteutuma on 45,7 % ja toimintamenojen toteuma on 48,4 %. Toimintatuotoista puuttuvat vielä muilta kunnilta puolivuosittain tehtävä Etapin laskutus ja tilinpäätökseen tehtävä sijoitettujen lasten laskutus. Asiointipiste Piipahlus siirtyi 1.5.2020 konsernipalveluista hyvinvoinnin palvelualueen alaisuuteen.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2020. Osavuosikatsaus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä, henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta. Katsaus sisältää tiedot Hollolan talousarvion toteutumisesta tilanteessa tammi-kesäkuu. Osavuosikatsauksen mukaisesti kuuden kuukauden tulos on 3,985 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Vuoden toiselle vuosineljännekselle leimaa antavaa on ollut korona viruksen aiheuttama pandemia, jonka johdosta kunnan toimintoja on jouduttu järjestelemään uudelleen ja osin sulkemaan. Toiminnallisten muutosten vuoksi niin tuloissa kuin menoissa on muutoksia, joiden tosin oletetaan olevan lyhytkestoisia. Pandemian pitkäkestoiset muutokset nähtäneen vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä, tai ensi vuoden alkupuolella. Palkkaratkaisu vuodelle 2020 on odotettua edullisempi ja tämän tulee vaikuttamaan koko kunnan tulokseen merkittävästi. Talousarvion kesäkuussa tehdyt verotuloleikkaukset ovat nykytiedon valossa osoittautuneet todellisia muutoksia isommiksi. Valtionosuuden muutokset tulevat vaikuttamaan vuoden tulokseen merkittävästi. Tulojen etupainotteisuuden vuoksi toiselle vuosipuoliskolle odotetaan alijäämäistä tulosta ja koko vuoden tilinpäätösennuste on 0,4 miljoonaa ylijäämäinen. 

Osavuosikatsauksen esittelee hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja esittää sen valtuustolle tiedoksi. 

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi osavuosikatsauksen tiedoksi ja esittää sen valtuustolle tiedoksi.

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.9.2020 §172 käsitellyt Hollolan kunnan osavuosikatsauksen 06/2020 ja lähettänyt sen valtuustolle tiedoksi. Valtuusto on kokouksessaan 21.9.2020 §30 todennut osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi.

Valtuuston esityslistan julkaisun jälkeen havaittiin osavuosikatsauksesta puuttuvan elinvoimavaliokunnan toiminnallisia tavoitteita kuvaava osio. Elinvoimavaliokunta on käsitellyt osavuosikatsauksen ja siihen liittyvät toiminnallisten tavoitteiden raportin kokouksessaan 25.8.2020 §61. Kunnanhallituksen kokouksen valmistelun yhteydessä toiminnallisten tavoitteiden osio ei ole siirtynyt osaksi kunnan osavuosikatsausta. Konsernipalvelut käy läpi prosessin vaiheet ja täsmentää palvelualueiden ja talouspalveluiden välistä tiedonsiirtoa, niin että vastaava tilanne ei toistu.

Esityslistan liitteenä olevassa osavuosikatsauksessa on täydennetty elinvoiman toiminnallisia tavoitteita kuvaava osio.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee täsmennetyn osavuosikatsauksen tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Tiedoksi: laskentapäällikkö, valtuutetut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.