Kunnanhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 191 Maan luovutus, Paassilta, Jousimaa kortteli 701 tontti 1, kiinteistötunnus 98-409-6-21, Coldex Oy

HOLDno-2019-841

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari-Anna Vilander, elinkeinopäällikkö, sari-anna.vilander@hollola.fi

Perustelut

Coldex Oy, Vesimäentie 3, 15860 Hollola on lähettänyt Hollolan kunnalle varauspyynnön koskien Paassillan yritysalueen korttelin 701 tonttia 1. Yrityksen toiminta on kylmälaitteiden tuonti- ja vientikauppa sekä asennus-, huolto- ja korjauspalvelut sekä uusissa tiloissa myös kylmälaitteiden kokoonpanotoiminta. Uusien toimitilojen kokoluokka tulee olemaan noin 1400 m2.

Coldex Oy ehdottaa Paassillan yritysalueen korttelin 701 tonttia 1, kiinteistö Jousimaa 98-409-6-21 varausta. Asemakaavan mukaisesti tontin käyttötarkoitus on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue T, pinta-ala 11230 m2, rakennusoikeus e = 0,4 eli 4492 k-m2. Tontti varataan ja myydään sen nykyisessä kunnossa. Coldex Oy:n varauspyyntö sekä kartta liitteenä. 

Kyseessä olevan korttelin 701 tontti 1 osalta myyntihinta on 10 euroa/m2 - kerrosneliöinä laskettuna 25 euroa/k-m2 eli 112 300,00 € (tarkentuu pinta-alan mittauksen yhteydessä).

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Coldex Oy:n tonttivarauksen alkaen 14.10.2019 ja päättyen 13.10.2020. Varausmaksu on 1000,00 €. Maksua ei hyvitetä eikä palauteta.

Varausaikana yhtiöllä on oikeus suorittaa tontilla kustannuksellaan hankkeen suunnitteluun liittyviä mittauksia ja maaperätutkimuksia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari-Anna Vilander, elinkeinopäällikkö, sari-anna.vilander@hollola.fi

Perustelut

ColdexOy, Vesimäentie 3, 15860 Hollola tonttivarauspyyntö  koskien Paassillan yritysalueen korttelin 701 tonttia 1, kiinteistö Jousimaa 98-409-6-21, on käsitelty 14.10.2019  ja Hollolan kunnanhallitus on hyväksynyt Coldex Oy:n tonttivarauksen alkaen 14.10.2019 ja päättyen 13.10.2020. 

Covid 19 -pandemian aiheuttamien viivästyksien vuoksi Coldex Oy pyytää Hollolan kuntaa jatkamaan varauspyyntöä kyseessä olevalle tontille vuodella eteenpäin.  

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Coldex Oy:n tonttivarauksen vuoden jatkoajan edellisen varauksen päättymisestä alkaen 14.10.2020 ja päättyen  13.10.2021.

Varausaikana yhtiöllä on oikeus suorittaa tontilla kustannuksellaan hankkeen suunnitteluun liittyviä mittauksia ja maaperätutkimuksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset: Coldex Oy, toimitusjohtaja Mikhail Chirkov mikhail.chirkov@coldex.fi Tiedoksi: elinvoimajohtaja, elinkeinopäällikkö, kehitys- ja kaavoituspäällikkö, maankäyttöinsinööri.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.