Kunnanhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 Lausunto/Uusitalo

HOLDno-2019-41

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaija Manninen, hallintopäällikkö, kaija.manninen@hollola.fi

Perustelut

Olavi Uusitalo on tehnyt kantelun eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle koskien kierrätyspuistohanketta. Kunnanhallitus on antanut 3.12.2018 asiasta selvityksen eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle (liite).

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia lähetti Hollolan kunnalle 19.11.2019 päivätyn saatekirjeen ja sen liitteenä tiedoksi vastauksen Olavi Uusitalolle hänen 5.3.2018 vireille tulleeseen kanteluunsa (liite). Saatekirjeessä todetaan, että Olavi Uusitalon kantelu ei ole johtanut toimenpiteisiin.

Vastauksessa kanteluun todetaan, että asiaa ei enää tutkita, koska vakiintuneen käytännön mukaan oikeusasiamies ei puutu muualla vireillä oleviin asioihin. Kantelun kohteena olevat asiat tulevat tarkasteltavaksi vireillä olevissa kaavoitusprosesseissa, maakuntakaavan laadinnassa sekä strategisen yleiskaavan laadinnassa. Vastauksessa viitataan myös siihen, että oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä kaavoitusviranomaisten ja hallinto-oikeuden ratkaisujen jälkeen, jos siihen on aihetta. Oikeusasiamies ei voi kuitenkaan muuttaa tai kumota viranomaisten tai tuomioistuinten ratkaisuja.

- - - - -

Todetaan, että kanteluasiakirjat ovat julkisuuslain 24 § 6 kohdan mukaan salassa pidettäviä vain määräajan eli siihen asti, kunnes kanteluasia on ratkaistu.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian 19.11.2019 päätöksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Olavi Uusitalolta on saapunut 7.9.2020 päivätty lausuntopyyntö osoitettuna Hollolan valtuustolle koskien Hollolan kunnan eduskunnanoikeusasiamiehen kansliaan (EOAK) 3.12.2018 toimittamaa maakuntakaavaotetta. Kirjelmässä ”pyydetään Hollolan kunnanvaltuustolta lausuntoa edellä mainitun maakuntakaavaotteen (Kuva 1 ja liite 1_a_; Maakuntakaavanote, johon on lisätty kierrätyspuisto selvitysalue) oikeellisuudesta. Toisin sanoen mistä maakuntakaavan kartasta ote on otettu ja onko se aito? ” Kirjelmä liitteenä.

Hallintosäännön 6 § kohta 20 ”kunnanhallitus päättää kunnan puolesta yleisesti muista kuin valtuustolle yksinomaan säädetyistä asioista, jollei kuntalaissa tai erityislaeissa erikseen muuta säädetä, taikka jollei tässä hallintosäännössä toimivallasta muuta määrätä”

Lausunnon antamisen osalta toimivaltainen viranomainen on kunnanhallitus.

Elinvoiman palvelualue on antanut liitteen mukaisen vastauksen lausuntopyyntöön.

Vastauksen pohjalta on todettavissa, että Uusitalon lausuntopyynnössä oleva kartta on vain osa kunnanhallituksen kokouksen 3.12.2018 §189 liitteestä 1 a. Ko. sivulla on kolme karttaa. Uusitalon lausuntopyyntöön poimittu kartta ei ole maakuntakaavaote – maakuntakaavaote viittaa samalla sivulla olevaan toiseen karttakuvaan. Maakuntakaavan ote on Päijät-Hämeen liiton nettisivuilla olevasta maakuntakaavasta.

Uusitalon lausuntopyyntöön 7.9.2020 liitetty karttaote on kunnanhallituksen oikeusasiamiehen lausunnon liitekartta 1 a, missä on havainnollistettu paikkoja ja niiden nimiä.

Liitenumeroinnin puute on ollut omiaan aiheuttamaan väärinkäsityksen samoin kuin otsikoiden epäselvä kohdentuminen asiakirjaliitteessä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus antaa liitteen mukaisen, elinvoiman palvelualueen valmisteleman lausunnon vastauksena Olavi Uusitalon 7.9.2020 lausuntopyyntöön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

asianosainen: Uusitalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.