Kunnanhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Keskusta-alueen korttelin kehittäminen / kiinteistön osto

HOLDno-2020-511

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Kuntastrategian ”asumisen Hollola” keskeiseksi painopisteeksi on kirjattu keskusta-alueen kehittäminen. Viime vuosina keskusta-alueen torialuetta on kehitetty, toimintapuisto ja skeittipuisto sekä kuntoportaat ovat rakentuneet. Parhaillaan keskusta-alueelle rakentuu sote-keskus.  Yhteisöllinen kirjasto on aloittanut toimintansa. Seniorikeskuksen toimintaa ja tiloja suunnitellaan Attendo Oy:n toimesta. YIT on varannut Terveystien kolme kerrostalotonttia.

Kunnanviraston osalta on tehty kaksi linjausta. Valtuusto 9.4.2018 on päättänyt ettei kunnanvirastoa peruskorjata sen merkittävästä korjausasteesta, korjauskustannuksista sekä tilatarpeen vähennyksestä johtuen. Samalla linjattiin, että virastolle etsitään pitkäaikaista pysyvää sijoituspaikkaa, mikä samalla edistää keskustan uudelleenrakentumista. Sen jälkeen  valtuusto on 17.6.2019  linjannut osana säästötoimenpiteitä, että kunnanviraston tilat sijoittuvat pääosin olemassa oleviin kunnan tiloihin.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän Hollolan peruspalveluista vastaava henkilöstö on vuodesta 2018 sijoittunut remontoituihin, entisen päiväkoti Viirikukon tiloihin. Tämän jälkeen virastolta on siirtynyt pois myös mm. työllisyyspalvelujen-, talouspalvelujen- ja hyvinvointipalvelujen henkilöstöä. Koronan myötä etätyö on merkittävästi ja oletettavasti myös pysyvästi lisääntynyt. Kun PHHYKY:n henkilöstö vuoden 2021 lopussa siirtyy uusiin sote-keskuksen tiloihin kunnanviraston henkilöstö sijoittuu Viirikukon tiloihin. Suurimmat haasteet liittyvät kokoustiloihin. Valtuuston kokoukset on mahdollista siirtää yhteisöllisen kirjaston tiloihin, mutta muiden toimielinten kokousten osalta järjetelyjä joudutaan vielä pohtimaan.

Vuonna 2022 tyhjentyvän kunnanviraston osalta lähtökohtana on purkuluvan hakeminen. Purkukustannusarvio on n. 0,5 milj. euroa. Tontin rajoittuminen torialueen reunaan, ilman suoraa katuyhteyttä luo jatkokäytölle haasteita. Tämän vuoksi keskusteluihin on nostettu kunnanviraston eteläpuolisen, vakuutusyhtiö Varman omistama kiinteistö, mikä on ollut jo vuosia tyhjillään ja purkukuntoinen. Varman tontin yhdistäminen kunnanviraston tonttiin muodostaisi keskeisen keskustakorttelin luoden uudiskäytön suunnittelulle kokonaisvaltaisemmat edellytykset.

Varman kanssa neuvoteltu kauppahinta tontista on 550 000 euroa. Kauppakirjaluonnos liitteenä. Hollolan kunta on vastaanottanut vuonna 2019 Varmalta kaavoitusmaksua 387 000 euroa. Kiinteistöä koskee 20.3.2013 voimaan tullut asemakaava nro 01-227-, jossa alueen käyttötarkoitus on "AL, Asuin,- liike- ja toimistorakennusten korttelialue”. Kiinteistön rakennuksen käyttäjillä on ollut oikeus käyttää asiakaspysäköintiin naapurikiinteistön (98-455-15-60) pysäköintialuetta. Kiinteistön kokonaisala on 2446 m2 ja arvioidut purkukustannukset n. 250 000 euroa.

Kunnanviraston ja Varman kiinteistöjen jatkokäyttön osalta on tarkoitus selvittää erilaisia toteutusmalleja kuten innovaatiokilpailu- ja neuvottelumenettelyä. TEnsisijainen tavoite on myydä tontit tulevalle toteuttajalle, joka vastaa myös nykyisten rakennusten purkamisesta. Hankkeen toteutumisen edellytyksenä on, että löydetään yksityinen, hankkeseen sitoutuva toimija ja vastuunkantaja. Tämä puolestaan edellyttänee myös kunnan sitoutumista osaomistukseen/pitkäaikaiseen vuokraamiseen erikseen määriteltyjen tilojen osalta.

Kunnan vuoden 2020 talousarviossa on varaus maanhankintaan 1,4 milj. euroa. Tätä määrärahaa on jäljellä 0,7 milj. euroa eikä lisätalousarviota vaadita.

Kunnanhallituksella on hallintosäännön mukainen valtuus ostoon. Varman kiinteistön osto tarkoittaa kuitenkin tosiasiallisesti sitoutumista laajaan, useamman vuoden kestävään hankkeeseen, mikä  edellyttäneen kunnalta myös sitoutumista tulevan kiinteistön pitkäaikaiseen käyttöön. Linjaratkaisun luonteeseen liittyen asia tuodaan valtuuston päätettäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Hollolan kunta ostaa Varman kiinteistön 550 000 euron kauppahinnalla ja liitteen kauppakirjan mukaisin ehdoin. Kunnanhalllitukselle annetaan oikeus kauppakirjan mahdollisiin tarkennuksiin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

.

Ehdotus

Hollolan kunta ostaa Varman kiinteistön 550 000 euron kauppahinnalla ja liitteen kauppakirjan mukaisin ehdoin. Kunnanhalllitukselle annetaan oikeus kauppakirjan mahdollisiin tarkennuksiin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Janne Viljanen, maankäyttöinsinööri, janne.viljanen@hollola.fi

Perustelut

Valtuusto päätti kokouksessaan 14.9.2020 § 178, että Hollolan kunta ostaa Varman kiinteistön 550 000 euron kauppahinnalla ja liitteen kauppakirjan mukaisin ehdoin. Samalla se antoi kunnanhalllitukselle oikeuden kauppakirjan mahdollisiin tarkennuksiin. Liitteenä tarkennettu kauppakirjaluonnos (täsmennys pysäköintipaikkoihin liittyen kauppakirjaluonnoksen kohdassa 5.).

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus hyväksyy tarkennetun kauppakirjaluonnoksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

asianosainen: vakuutusyhtiö Varma, tiedoksi: elinvoimajohtaja, maankäyttöinsinööri, Tweb, talouspalvelut@hollola.fi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.