Kunnanhallitus, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano

Perustelut

Kunnanhallitukselle kuuluu Kuntalain 96 §:n mukainen valtuuston päätösten laillisuuden valvonta:
”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”

Valtuustossa 2.5.2022 käsiteltiin seuraavat asiat:

 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Pöytäkirjan tarkastus
 • Asialistan hyväksyminen
 • Ruskorinteen asemakaava, hyväksyminen 
 • Sorvasen alueen asemakaava, hyväksyminen 
 • Muutoksia investointiohjelman sisältöön, MAL-sopimus/KUHA-hankkeet 
 • Hollolan liikuntapaikkasuunnitelma 
 • Työohjelman muutokset 2022, elinvoiman palvelualue
 • Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen 
 • Sidonnaisuudet 
 • Selvitys valtuutettujen tekemistä aloitteista 2021
 • Ilmoitusasiat
 • Aloiteasiat 

 

Valtuustossa jätettiin seuraava aloite: Kari Aaltonen: Kunnan toiminnan parantaminen Miekkiössä.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus toteaa valtuuston 2.5.2022 päätökset laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

Kunnanhallitus päättää jättää Kari Aaltosen valtuustoaloitteen elinvoiman ja hyvinvoinnin palvelualueiden yhteisesti valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.