Kunnanhallitus, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Työterveyshuoltopalvelujen yhteishankintaan liittyminen ja työterveys Wellamo Oy:n osakkeiden myynti

HOLDno-2022-248

Valmistelija

 • Minna Hutko, henkilöstöpäällikkö, minna.hutko@hollola.fi

Perustelut

Lahden kaupunki perusti yhdessä Päijät-Hämeen kuntien ja Pukkilan kunnan, Myrskylän kunnan, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymän kanssa Työterveys Wellamo Oy:n (TTW) vuonna 2010. Yhtiöllä on 14 osakkeen omistajaa ja Lahden kaupunki omistaa yhtiöstä suoraan 596 osaketta eli 59,6 % yhtiöstä, konsernin kokonaisomistusosuus on 61,85 %. Työterveys Wellamo Oy:n osakassopimuksen mukaan yhtiön ensisijaisena tarkoituksena on hankintalaissa sidosyksikköaseman säilyttämiselle asetettuja edellytyksiä noudattaen tuottaa ja tarjota osakkailleen näille terveydenhuoltolaissa asetetun kuntien työterveyshuoltopalvelujen tuottamisvelvollisuuden ja työterveyshuollon järjestämisvelvollisuuden mukaiset palvelut sekä  palvelut, jotka näiden on työterveyshuoltolain mukaan työnantajana työntekijöilleen järjestettävä. Työterveys Wellamo Oy:n vuosittainen liikevaihto on noin 8-9 miljoonan euron tasolla ja yhtiössä työskentelee noin 80 työterveyshuollon ammattilaista. Työterveys Wellamo tuottaa ensisijaisesti työterveyspalveluja omistajilleen. Vuonna 2021 se myi palveluita muile kuin omistajilleen 2,36 mijoonalla eurolla (27 %) liikevaihdostaan.

Työterveyshuollon järjestämisvelvollisuudessa tapahtuu muutoksia hyvinvointialueiden perustamisen myötä 1.1.2023, josta lähtien hyvinvointialueella ja kunnilla on velvollisuus järjestää työterveyspalvelut omalle henkilöstölle työterveyshuoltolain (1383/2001) 4 §:n mukaisesti. Hyvinvointialueella on terveydenhuoltolain (1326/2010) 18 §:n mukaan velvollisuus järjestää alueellaan sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville työntekijöille ja yrittäjille työterveyshuoltolain 12 §:ssä tarkoitettuja ehkäiseviä työterveyshuoltopalveluita. Hyvinvointialue voi myös terveydenhuoltolain 18 §:n mukaan sopia alueensa yrittäjien ja työnantajien kanssa, että hyvinvointialue voi tuottaa työterveyshuoltolain 14 §:ssä tarkoitettuja sairaanhoito- ja muita terveyspalveluita alueellaan toimivan työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille ja yrittäjille.

Lahden kaupunginvaltuusto 25.4.2022, § 39 on päättänyt, että Lahden kaupunki myy omistusosuutensa 59,6 % Työterveys Wellamo Oy:sta ja  kaupunginvaltuusto valtuutti kaupunginhallituksen valmistelemaan kaupungin omistaman osakekannan myynnin ja päättämään osakekannan myymisestä kilpailutuksen jälkeen. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen halitus on 19.4.2022, § 29 päättänyt järjestää työterveyshuollon palvelut ensisijaisesti kilpailuttamalla sekä työterveyshuoltolain 4 §:n mukaiset työterveyspalvelut omalle henkilöstölleen että terveydenhuoltolain 18 §:n mukaisesti alueellaan sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville työntekijöille ja yrittäjille työterveyshuoltolain 12 §:ssä tarkoitetut ehkäisevät työterveyshuoltopalvelut. Lisäksi päätettiin kilpailutuksen valmistelun käynnistämisestä ensisijaisesti yhteistyössä Työterveys Wellamo Oy:n nykyisten omistajien kanssa siten, että kilpailutukseen kytketään Työterveys Wellamo Oy:n myynti kilpailutuksen voittaneelle tuottajalle. Sekä Lahden kaupunki että Päijät-Hämeen hyvinvointialue ovat tehneet päätökset eri tuotantotapa-/etenemisvaihtehtojen analyyseihin perustuen.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on ryhtynyt yhteistyössä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ja Lahden kaupungin kanssa valmistelemaan yhteishankintaa, jossa kilpailutetaan työterveyshuollon palvelut 4 vuoden + 2v + 2v optiokauden mittaiselle sopimuskaudelle ja myydään Työterveys Wellamon osakeet tarjouskilpailun voittaneelle tarjoajalle. Hankintaan on kutsuttu osallistumaan myös muut Työterveys Wellamon omistajat. Myytävän työterveyshuoltoyhtiön arvoon vaikuttaa merkittävästi hankinnanan laajuus ja hankintakauden pituus.

Hankinnan alustavat tavoitteet ovat: 1) Työterveys tukee henkilöstön hyvää terveyttä ja työkykyä, 2) On muodostettu strategisen työkykyjohtamisen kumppanuus, jonka vaikuttavuutta seurataan, 3) Palveluntuottajan digitaalisen ja fyysisen palveluverkon tasapaino tukee työnantajaa ja työntekijää, 4) Käytössä on vaikuttava toimintamalli pitkittyvien työkykyongelmien ratkaisuun, 5) Asiakaskokemusta arvostetaan ja arvioidaan ja 6) Hoitoon pääsy on sujuvaa.

Hankinta on tarkoitus toteuttaa neuvottelumenettelyllä, jonka kesto palvelujen haltuunottovaihe mukaan lukien on noin 1 vuosi.  Tavoittena on, että sopimuskausi alkaa toukokuussa 2023. Hankinnan tavoitteena on valmistella työterveyshuollon palvelusisällöt niin, että ne sopivat sekä hyvinvointialueen että kuntien toiminnalle. Tarkoituksenmukaista on valmistella eri tasoisia palvelusisältöjä kuitenkin niin, ettei jokaiselle hankinnassa mukana olevalle organisaatiolle tule erilaista palvelupakettia.

Yhteishankintaan osallistuminen edellyttää yhteishankintasopimuksen hyväksymistä. PHHYKY:n ja yhteishankintaan osallistuvien Työterveys Wellamo Oy:n omistajien välille solmitaan sopimus hankintayhteistyöstä koskien työterveyshuollon palveluiden kilpailutusta. Valmistelutyö ja siitä solmittu sopimus siirtyy Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta lähtien voimaanpanolain mukaisesti. Yhteistyön tavoitteena on saavuttaa parempia sopimusehtoja hankinnoissa ja kustannussäästöjä hankintoihin liittyvissä prosesseissa. Sopimuksella sovitaan sopijapuolten rooleista kilpailutuksen valmistelussa, suorittamisessa sekä sopimuskauden aikana. Sopimuksella on lisäksi sovittu kilpailutuksen valmistelun ja suorittamisen kustannuksista ja niiden jakautumisesta sopijapuolten kesken. Hankinnan valmistelun alustava kustannusarvio on noin 100 000 euroa ja nämä kustannukset jaetaan yhteishankinnassa mukana olevien organisaatioden kesken henkilöstön määrän ja Työterveys Wellamo Oy:n omistuksen suhteissa. Hankintaan osallistuminen edellyttää  yhtenäistä palvelusopimusta hankittavasta palvelusta, jonka jokainen organisaatio solmii kuitenkin erikseen palveluntuottajan kanssa. Hankinnalle perustetaan ohjausryhmä organisaatioiden edustajista.

Yhteishankintaan osallistumalla on mahdollisuus saavuttaa paras mahdollinen tulos Työterveys Wellamo Oy:n osakkeiden myynnissä sekä kehittää yhteistyössä maakunnallisia vaikuttavia työterveyspalveluja laajan tilaajajoukon kanssa. Yhteishankinta mahdollistaa myös parhaiten maakunnallisen palveluverkon kehittymisen.

Työterveys Wellamo Oy:n osakassopimuksen kohdassa 4.2. yhtiön osakeomistus rajataan hankintayksiköihin sidosyksikköaseman turvaamisesi. Kilpailutuksen yhteydessä sidosyksikköaseman turvaaminen muuttuu tarpeettomaksi. Työterveyspalveluhankinnan kilpailutuksen osana toteutettava osakekauppa edellyttää, että Työterveys Wellamo Oy:n osakkaat hyväksyvät osakassopimuksen kohdat 4.2. ja 5.6. muutettavaksi niin, että ne sallivat osakeluovutuksen myös muille kuin hankintayksiköille.

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää:

 1. järjestää työterveyshuollon palvelut järjestämisvastuuseensa perustuen osallistumalla Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toteuttamaan yhteishankintaan, jossa palvelut kilpailutetaan 4 vuoden + 2v + 2v  optiokauden mittaiselle  sopimuskaudelle, ja sitoutua solmimaan kilpailutuksen tuloksena syntyneen hankintasopimuksen
   
 2. solmia yhteishankintasopimuksen hankinnan toteutuksesta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa ja vastata hankinnan kustannuksista yhteishankintasopimuksen mukaisesti
   
 3. myydä omistusosuutensa 10,5 % Työterveys Wellamo Oy:stä ja valtuuttaa osakekannan myynnin valmistelun osana yhteishankinnan valmistelua
   
 4. Työterveys Wellamo Oy:n osakkaana hyväksyvä osakassopimuksen kohdat 4.2. ja 5.6. muutettavaksi niin, että ne sallivat osakeluovutuksen myös muille kuin hankintayksiköille
   
 5. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 

Päätös

Kokouksen kuluessa kunnajohtaja teki muutetun päätösesityksen, että kunnanhallitus päättää:

 1. järjestää työterveyshuollon palvelut järjestämisvastuuseensa perustuen osallistumalla Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toteuttamaan yhteishankintaan, jossa palvelut kilpailutetaan 4 vuoden + 2v + 2v  optiokauden mittaiselle  sopimuskaudelle, ja sitoutua solmimaan kilpailutuksen tuloksena syntyneen hankintasopimuksen
 2.  solmia yhteishankintasopimuksen hankinnan toteutuksesta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa ja vastata hankinnan kustannuksista yhteishankintasopimuksen mukaisesti
 3.  myydä omistusosuutensa 10,5 % Työterveys Wellamo Oy:stä ja valtuuttaa osakekannan myynnin valmistelun osana yhteishankinnan valmistelua
 4. Työterveys Wellamo Oy:n osakkaana hyväksyvä osakassopimuksen kohdat 4.2. ja 5.6. muutettavaksi niin, että ne sallivat osakeluovutuksen myös muille kuin hankintayksiköille
 5.  nimetä hankintaan liittyvään valmisteluun kunnan edustajaksi henkilöstöpäällikkö Minna Hutkon.

Kunnanhallitus hyväksyi tehdyn muutetun päätösehdotuksen.

Merk. Asiantuntijana kuultavana olivat ostotoimintajohtaja Ismo Rautiainen (PHHYKY) ja henkilöstöpäällikkö Minna Hutko. Asiantuntijakuulemisten jälkeen kokous piti tauon 17:32-17:37, jonka jälkeen puheenjohtaja totesi läsnäolijat.

Tiedoksi

 ismo.rautiainen@phhyky.fi, palvelualueet, palvelussuhdeasiat@hollola.fi, henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon vaaditaan oikaisua
 • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.