Kunnanhallitus, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Työllisyysvastaavan viran lakkauttaminen ja työllisyyspäällikön viran perustaminen 1.5.2022 lähtien

HOLDno-2022-257

Valmistelija

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi kevään 2021 puoliväliriihessä TE-palveluiden siirrosta paikallistasolle. Linjaus liittyy hallitusohjelman työllisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa. TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana.

Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.

Edellä kerrottuun muutokseen liittyen on tarkoituksenmukaista toteuttaa organisaatiomuutos elinvoiman palvelualueella siten, että työllisyyspalvelut muodostaa oman vastuualueensa. Organisaatiomuutos astuu voimaan 1.1.2023. Valmistautuminen organisaatiomuutokseen alkaa heti mm. talousarvion laadintaan liittyen. Yksi muutoksen peruste on se, että työllisyyden hoidon taloudellinen merkitys tulee jatkossa korostumaan kunnissa, ja erillisenä vastuualueena seuranta näkyy paremmin päätöksenteossa.

Muutokseen liittyy työllisyysvastaavan nimikkeen muutos työllisyyspäälliköksi. Nimikemuutos vaikuttaa palkkaukseen. Nimikemuutoksen ja palkkamuutosten perusteena on mm. vastuualuepäällikkyyteen liittyvät tehtävät (kehittäminen, talous ja henkilöstö). Lisäksi työllisyysvastaavan tehtävä on muuttunut kuntakokeilun käynnistymisen myötä siten, että asiantuntijarooli korostuu entisestään mm. lausunnot (laki), tulkinnat, työllisyyspalveluiden rooli yritysrajapinnassa, työllisyyspalveluiden toimintojen muutokset, seuranta ja vaikutusten arviointi ovat isossa roolissa, kun valmistaudutaan työllisyyden hoidon siirtymiseen kunnalle.

Asiaa on käsitelty kunnan johtoryhmässä ja yhteistyöryhmässä. Muutokset on sovittu alkavaksi 1.5.2022, jolloin työllisyyspalveluissa otetaan käyttöön uusi asiakaspalvelumalli.

Elinvoimavaliokunta päätti kokouksessaan 17.5.2022, että elinvoiman palvelualueelle perustetaan 1.1.2023 lähtien vastuualue, jonka nimi on työllisyyspalvelut. Samalla valiokunta päätti esittää kunnanhallitukselle työllisyysvastaavan viran lakkauttamisen ja työllisyyspäällikön viran perustamista 1.5.2022 lähtien. Työllisyyspäällikkö toimii työllisyyspalvelut vastuualueen päällikkönä. Viran perustamisen tiedot liitteenä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää lakkauttaa työllisyysvastaavan viran ja perustaa työllisyyspäällikön viran 1.5.2022 lähtien.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

työllisyysvastaava, elinvoimajohtaja, henkilöstöpäällikkö, palvelussuhdeasiat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.