Kunnanhallitus, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Tuotantotuki -avustus 2022 Hollolan urheilijat-46

HOLDno-2022-83

Valmistelija

  • Auli Kasakkamäki-Heikkinen, liikunta-asiainhoitaja, auli.kasakkamaki-heikkinen@hollola.fi

Perustelut

Hollolalaisille yhdistyksille tarjotaan haettavaksi muuhun kuin perustoimintaan kohdennettu tuotantotuki avustus. Tuotantotuki on haettavana 1.1.–31.10.2022 välisenä aikana. Tukea voi hakea esimerkiksi tapahtuman järjestämiseen tai muuhun yleishyödylliseen yhdistyksen jäseniä ja/tai kuntalaisia aktivoivaan toimintaan. Päätöksen tuotantotuen myöntämisestä tekee hyvinvointivaliokunta. Tuotantotuen jakamista varten on avustuksiin vuosittain varattu erillinen määräraha. Myönnettävän yksittäisen tuotantotuen suuruus on enintään 2000 €.

Hollolan Urheilijat -46 ry. on hakenut Tuotantotuki -avustusta 2000 euroa 20.2.2022 järjestettävään Finlandia-hiihto tapahtumaan. Finlandia-hiihto järjestetään yhteistyössä Lahden hiihtoseuran kanssa. Tapahtuma on Suomen suurin massahiihtotapahtuma ja kuuluu myös Worldloppet -hiihtoihin. Finlandia-hiihto järjestetään jo 49. kerran. Tapahtuma lisää vuosittain alueen kansainvälistä matkailu- ja liikuntanäkyvyyttä ja kannustaa myös paikallisia hiihtoharrastuksen pariin. Finlandia-hiihdon reitti kulkee Hollolan ja Lahden maastoissa Salpausselänharjulla.

Kunnanhallitus vastaa markkinoinnista ja mainonnasta. Kansalliset ja kansainväliset tapahtumat ovat kuuluneet kunnanhallituksen myöntämän erillistukirahoituksen piiriin. Tukihakemus Finlandia-hiihdon osalta on saapunut syksyllä 2021, mutta hyvinvointivaliokunta ei ole asiaa käsitellyt, koska kysymyksessä on ollut valtakunnallinen ja kansainvälinen tapahtuma. Vastuutuksen siirto Hyvinvoinnin palvelualueelta kunnanhallittukselle on jäänyt tekemättä ja siksi asia on valitettavasti jäänyt käsittelemättä.

Hollolan kunta on laskuttanut Finlandia-hiihdon latutöiden kustannuksia n. 4000 euroa Finlandia-hiihdon organisaatiolta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää Hollolan Urheilijat ry:lle 2 000 euroa Finlandia-hiihto tapahtuman kansallisesta ja kansainvälisestä näkyvyydestä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianomainen: hakija, tiedoksi vapaa-aikapäällikkö, liikunta-asiainhoitaja, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.