Kunnanhallitus, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2021/vahvistusilmoitus

HOLDno-2022-95

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leila Tupasela, taloussuunnittelija, leila.tupasela@hollola.fi
Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Elinvoiman palvelualueen talousarvio toteutui lähes 100 % tarkkuudella (99,1 %).  Palvelualueen alkuperäinen talousarvio oli  käyttötalouden osalta 4,5 milj. euroa.  Toteutunut toimintakate oli 4,4 milj. euroa ja alitti hyväksytyn talousarvion 40 419 eurolla. Investointien osalta talousarvioon tehtiin loppuvuodesta muutoksia ja määrärahoja vähenettiin 1,85 milj. euroa niin maa-alueiden hankinnoista, kadunrakennuksesta kuin talonrakennushankkeista. Investointeja jäi vielä muutoksenkin jälkeen toteutumatta yhteensä n. 1,9 milj. euroa. 

Vesihuoltolaitoksen vuoden 2021 tilikauden tulos parani edellisvuodesta ja kääntyi hieman positiiviseksi. Talousarvion sitova taso vesihuoltolaitoksen osalta oli tilikauden yli-/alijäämä, jonka osalta tavoitteeksi oli asetettu nollatuloksen saavuttaminen. Toteutunut tilikausi oli 24 745 euroa ylijäämäinen. 

Poikkeusoloissa, joissa lähes koko vuosi elettiin, talousarviossa pysyminen on hieno saavutus. 

Liitteenä elinvoiman palvelualueen tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2021, joka sisältää mm. elinvoimajohtajan katsauksen, toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutumisen sekä toiminnan riskit ja riskienhallinnan toimenpiteet.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätös- ja toimintakertomuksen osaltaan ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion alitukset ja ylitykset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin palvelualueen talousarvio toteutui lähes 100% tarkkuudella (99,9%).  Palvelualueen alkuperäinen talousarvio oli 46,0 milj. euroa. Talousarvioon tehtiin vuoden aikana 0,4 milj. euron vähennys maksutuottojen osalta, jonka jälkeen sitova toimintakate oli 46,4 milj. euroa. Toteutunut toimintakate oli 46,4 milj. euroa ja alitti hyväksytyn talousarvion 58 488 eurolla. 
Poikkeusoloissa, joissa lähes koko vuosi elettiin, talousarviossa pysyminen on hieno saavutus. 

Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2021 talousarvion toteuma oli toimintakulujen osalta 101,0 % ja toimintatuottojen osalta 115,4 %. Toimintakulut olivat yhteensä 50 570 791,00 euroa eli 1 733 823,00 euroa (3,6 %) enemmän kuin vuonna 2020. Toimintatuotot olivat yhteensä 4 183 339,00 euroa eli 538 866,00 euroa (14,8 %) enemmän kuin vuonna 2020. Toimintakate oli 99,9 %.

Selostus merkittävistä toiminnallisista tapahtumista ja vaikutuksista palvelualueen toimintaan ja tulokseen sekä mahdolliset muut merkittävät muutokset verrattuna vuoteen 2020 ilmenevät liitteenä olevasta hyvinvointijohtajan katsauksesta.

Liitteenä hyvinvoinnin palvelualueen toimintakertomus vuodelta 2021, joka sisältää mm. hyvinvointijohtajan katsauksen, selonteon sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen sekä talousarvion toteutumisraportin.

Ehdotus

Esittelijä

Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen osaltaan ja esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion alitukset ja ylitykset sekä toimintakertomuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
Piia Paasiranta, talouspäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitukselle on valmisteltu talousarvion toteutumisraportti tammi-joulukuulta kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta. 
Kunnanhallituksen alaiseen toimintaan vuonna 2021 kuuluivat konsernipalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset sekä käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot, jotka on esitetty omana vastuualueenaan. Toimintakate alittui konsernipalveluissa 0,3 milj. euroa (toteuma 93,3%) ja sosiaali- ja terveyspalveluissa 3,2 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen osalta jäätiin tuloarviosta 146 te. Investointimenot alittuivat niin kehätien kuin irtaimen osalta. 

Liitteenä raportti tammi-joulukuulta 2021.
 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallituse merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnanhallitus käsittelee kunnan vuoden 2021 tilinpäätöstä kokouksessaan 28.3.2022. Tässä esitetyt luvut ovat ennakkotietoja ja saattavat hallituksen käsittelyn yhteydessä muuttua. Tekniset korjaukset saattavat myös vaikuttaa lukujen tarkkuuteen.

Toimintavuotta leimasi äkilliset muutokset, korona-pandemiasta johtuen. Pandemia johti myös ennustettavuuden selvään heikkenemiseen, joka osin johti jatkuvaan talousarvion muutospaineiden tarkasteluun. Verrattuna talousarviokehitykseen, isoimpana poikkeaman oli sosiaali- ja terveyshuollon menojen alittuminen 3,2 m€ eurolla. Muilta osin toimintamenot alittuivat 0,4 m€. Kansantalouden palkkasumman odotettua vahvempi nousu ja yleinen osingonmaksutaso johti siihen, että Hollolan kunnan verotulot lähestyivät 100 m€ rajaa.

Positiivinen toiminnallinen tulos tuotti vahvaa kassavirtaa, eikä näin ollen kaikkia suunniteltuja lainanostoja toteutettu. Kunnan saamat osinkotuotto, alhainen korkotaso ja vahva rahoitusasema, tuottivat odotettua positiivisemman rahoitusneton. Kun samalla investoinnit toteutuivat maltillisesti, myös positoissa oli positiivinen muutos talousarvioon.

Hollolan kunnan vuoden 2021 tilikauden tulos on ,8 m€ ylijäämäinen. Tilinpäätösesitys kunnanhallitukselle sisältää tästä ylijäämästä tehtäviä investointivarauksia 9,6 m€ ja siten tilikauden ylijäämä olisi 0,2 m€. Investointivaraukset vuodelta 2021 jakautuvat seuraavasti: uimahalli 5m€ (6m€ vuonna 2020), elinkeinopoliittiset investoinnit 3,6 m€.

Tuloksen osalta on kunnanhallitukselle esitetty: Kunnanhallitukselle esitetään, että tilinpäätökseen tehdään varaus käytettäväksi liikunta- ja kulttuuriedun tarjoamiseen työntekijöille. Liikunta- ja kulttuuriedun suuruus on 250 euroa / työntekijä. Edun saamisen edellytyksinä on, että työntekijän edelleen voimassa oleva palvelussuhde on ollut voimassa 2.1.2021 ja työntekijä on ollut töissä / saanut palkkaa vähintään 6 kuukautta vuonna 2021. Työntekijän/viranhaltijan palvelussuhde tulee olla voimassa myös palveluntoimittajan verkkopalveluun kirjautumisen ajankohtana, jotta edun saa käyttöönsä.

Hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen antaa kokouksessa katsauksen tilinpäätös- ja toimintakertomuksesta vuodelta 2021.

Ehdotus

Esittelijä

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee katsauksen tilinpäätös- ja toimintakertomuksesta vuodelta 2021 tiedokseen.

Päätös

Yhteistyötoimikunta merkitsi tiedokseen katsauksen tilinpäätös-  ja toimintakertomuksesta vuodelta 2021.

Valmistelija

Piia Paasiranta, talouspäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi
Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.

Kuntalain 115 §:ssä on säädetty toimintakertomuksesta. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Tilikauden tulos on 9 767 949,02 euroa ylijäämäinen ja jakautuu seuraavasti:

 • Kunta (peruskunta) tilikauden tulos 9 749 101,33 euroa
 • Vesihuoltolaitos, taseyksikkö, tilikauden tulos 18 847,69 euroa

Vuoden 2021 alkuperäinen talousarvio laadittiin 0,6 milj. euroa alijäämäiseksi. Valtuuston hyväksymien talousarviomuutosten jälkeen talousarvio oli n. 3,9 milj. euroa ylijäämäinen. Suurimmat poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta aiheutuivat sotemenojen alittumisesta sekä kertaluonteisesta omaisuuden myynnistä. Myös oman toiminnan osalta menot alittuivat ja toimintakatteen muutos jäikin maltilliseen 2,5%:iin vuoden 2021 osalta.  Verotulot koonaisuutena kasvoivat yhteensä 1,5 milj. euroa eli 1,5 % pandemiasta huolimatta. Kunnallisveroa kertyi kuitenkin 0,7 milj. euroa (-0,8%) vuotta 2020 vähemmän. Yhteisöveroa kertyi vastaavasti n. 1,7 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2020. Yhteisöverokertymää nosti kuntien jako-osuuden tilapäinen korottaminen osana valtion koronatukipakettia sekä varhaismaksulain muutoksen kompensointi kunnille. Valtionosuudet supistuivat n. 4,7 milj. euroa eli n. -9,7 %. Muutos aiheutui vuoden 2020 poikkeuksellista valtion koronatukipaketista ja oli tiedossa ja alkuperäistä talousarviota suunniteltaessa. 

Liitteenä Hollolan kunnan tilinpäätös vuodelta 2021, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, konsernitilinpäätöksen ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailut. Tilinpäätökseen sisältyy myös vesihuoltolaitos -taseyksikön erillislaskelmat.

Elinvoimavaliokunta on käsitellyt tilinpäätöksen oman palvelualueensa osalta 8.3.2022 ja Hyvinvointivaliokunta oman palvelualueensa osalta 9.3.2022. Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta vuotta 2021 käsiteltiin kokouksessa 14.3.2022. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt tilinpäätöstä kokouksessaan 25.3.2022.

Tilinpäätöksen kunnanhallitukselle esittelevät kunnanjohtaja, palvelualuejohtajat ja henkilöstöpäällikkö.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus hyväksyy sitovien määrärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset.

Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuodelta 2021 laaditun tilinpäätöksen liitteiden mukaisesti.

Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelyksi seuraavaa:

 • Kirjataan investointeihin liittyvää poistoeron vähennystä 26 730,92 euroa
 • Kirjataan uimahallin osalta investointivaraus 5 000 000 euroa
 • Kirjataan Hopeakallio-Paassilta osalta investointivaraus 2 000 000 euroa
 • Kirjataan Sorvasen alueen osalta investointivaraus 1 200 000 euroa
 • Kirjataan Vanhatalonrinne 2 osalta investointivaraus 1 500 000 euroa

Hollolan kunnan tilikauden ylijäämäksi vuodelta 2021 jää edellä mainitun kirjauksen jälkeen 94 679,94 euroa, joka siirretään edellisten tilikausien yli/-alijäämätilille.

Sähköisestä kokousmenettelystä johtuen kunnanhallituksen jäsenten tulee käydä allekirjoittamassa tilinpäätös kunnanvirastolla viimeistään 1.4.2022.

Kunnanhallitus jättää tilinpäätösaineiston tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.

Kunnanhallitus oikeuttaa konsernipalvelut tekemään mahdollisesti tarvittavia teknisluonteisia korjauksia valtuustolle menevään kappaleeseen. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Merk. Pykälän osalta kuultavana olivat elinvoimajohtaja Heli Randell, hyvinvointijohtaja Kim Strömmer, henkilöstöpäällikkö Minna Hutko sekä hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen.

Valmistelija

 • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Tilintarkastaja on pyytänyt osana tilintarkastusprosessia kirjallisen vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastusta varten. Vahvistusilmoituskirje pyydetään vuosittain tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä ennen tilintarkastuskertomuksen antamista. Vahvistusilmoituskirjeellä tilintarkastaja hankkii kirjallisen vahvistuksen siitä, että johto on täyttänyt lakisääteiset velvollisuutensa, jotka koskevat tilinpäätöksen antamista ja sitä, että tilintarkastajalle annetaan täydelliset tiedot.

Vahvistusilmoituskirjeellä ei lisätä johdon vastuuta yli lain säännösten. Vahvistusilmoituskirjeet perustuvat kansainväliseen tilintarkastusstandardiin.

Vahvistusilmoituskirje on liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Hallitus toteaa, että liitteen mukainen vahvistusilmoituskirje on annettu tilintarkastajalle 18.5.2022, kirjeen ovat allekirjoittaneet hallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.

Päätös

Todettiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.