Kunnanhallitus, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Sosiaaliasiamiestoiminta, valvonta ja seuranta, selvitys

HOLDno-2020-334

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaija Manninen, hallintopäällikkö, kaija.manninen@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus käsitteli kokouksessaan 11.5.2020 sosiaaliasiamiehen selvitystä vuodelta 2019 ja päätti seuraavaa: "Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan sosiaaliasiamiehen selvityksen ja edellyttää, että toimialojen toiminnassa ja kehittämistyössä huomioidaan selvityksessä esille nostettuja asioita. Selvitys toimenpiteistä tuodaan hallitukselle 30.9.2020 mennessä. Selvitys lähetetään kuntiin sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle tiedoksi."

"Sosiaaliasiamiehen selvitys 2019
D/858/05.00.02.00/2020

Perusteluosa: Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (asiakaslaki) 2000/812 24 §:n mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä sosiaaliasiamiespalvelut tuottaa sosiaalialan osaamiskeskus Verso –liikelaitos.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on mm. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. Liitteenä sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2019.

Sosiaaliasiamiehen selvitys perustuu asiakkaiden, heidän edustajiensa ja henkilöstön vuoden 2019 aikana tekemiin yhteydenottoihin sosiaaliasiamieheen sekä asioihin, joita on tullut muutoin esille asiamiestoiminnassa. Sosiaaliasiamiehelle tulleet yhteydenotot antavat tietoa asiakkaiden kokemista epäkohdista sosiaalihuollon palveluissa. Sosiaaliasiamiehen selvityksestä ei voi kuitenkaan päätellä sosiaalihuollon kokonaistilaa alueella, koska vain hyvin pieni osa sosiaalihuollon asiakkaita on yhteydessä sosiaaliasiamieheen. Selvitystä tarkasteltaessa on huomioitava myös, että sosiaaliasiamieheen otetaan yhteyttä vain silloin, kun palvelunkäyttäjä on jollain tapaa tyytymätön palvelutoimintaan tai tarvitsee tietoja sosiaalihuollon palveluista tai palvelunkäyttäjän oikeuksista.

Sosiaaliasiamiehelle tulevat yhteydenotot ja niistä raportointi voidaan nähdä yhtenä tapana kerätä asiakaspalautetta sosiaalihuollon palveluista. Selvitys antaa tietoa asiakkaan näkökulmista ja ongelmalliseksi koetuista tilanteista sekä viitteitä ajankohtaiseksi nousseista asioista ja ilmiöistä. Sosiaaliasiamiehen selvitys on yksi tapa toteuttaa rakenteellista sosiaalityötä ja välittää asiakkaiden kokemuksia päättäjille, kuntalaisille, virkamiehille ja
henkilöstölle. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueelta otettiin yhteyttä sosiaaliasiamieheen 324 kertaa ja ne koskivat pääosin hyvinvointikuntayhtymän omaa toimintaa ja palveluja. Yhteydenotoksi kirjataan yhden asiakokonaisuuden muodostava tapahtuma.

Yhteydenottomäärät lisääntyivät 22 yhteydenotolla vuodesta 2018. Koko Päijät-Hämeen yhteydenotoista 71 prosenttia tuli Lahdesta. Yleisin yhteydenottotapa oli edelleen puhelinkontakti. Yhteydenotot jakautuivat lähes puoliksi tyytymättömyyden ja tiedustelun luonteisten yhteydenottojen kesken. Asiakastyön tilastojen perusteella sosiaaliasiamiehen työ painottuu yleiseen neuvontaan.

Sosiaaliasiamiehelle tulleet yhteydenotot on tilastoitu vuonna 2019 sosiaalihuollon palvelutehtäväluokituksen mukaisesti. 

Eniten yhteydenottoja tuli Päijät-Hämeessä vammaispalveluista (22%), iäkkäiden palveluista (17 %) ja työikäisten palveluista (16 %). Varhaiskasvatukseen tai oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattoripalveluihin liittyviä yhteydenottoja ei tullut yhtään vuonna 2019. Lähes 2/3 yhteydenotoista tuli sosiaalihuollon asiakkailta, palveluita hakevilta henkilöiltä tai niistä tiedustelevilta henkilöiltä.

Neuvonnan, ohjauksen ja asiakkaan asioiden selvittämistyön lisäksi sosiaaliasiamies avustaa tarvittaessa asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain mukaisten muistutusten laatimisessa sekä neuvoo muiden oikeusturvakeinojen käyttämisessä. Sosiaalihuollon asiakaslain 23 §:n mukaisten muistutusten määrä laski Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän osalta vuonna 2019. Muistutuksia oli 76 (v. 18 yht. 92). Muistutuksista 2/3 annettiin vastaus kuukauden aikana. Kanteluita tehtiin hyvinvointikuntayhtymän alueella yhteensä 28, kun niitä vuonna 2018 oli 27. Sosiaalihuoltolain 48 §:n mukaista epäkohtaa tai ilmeistä epäkohdan uhkaa koskevia ilmoituksia tehtiin yhteensä viisi.

Oikaisuvaatimusten määrä oli Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä vuonna 2019 yhteensä 167. Sosiaalihuollon palveluja koskevien viranhaltijapäätösten kokonaismäärä oli vuonna 2019 yhteensä 40.225. Hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtiin 21 valitusta (v. 18 yht. 58). Selvityksen luvussa 5 on sosiaaliasiamiehen huomioita ja kehittämisehdotuksia Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää, Heinolaa ja Sysmää koskien. Huomiot ja kehittämisehdotukset koskevat palvelutarpeen arviointia, omatyöntekijyyttä, asiakastyön dokumentointia, työntekijöiden tavoitettavuutta sekä omaishoidon ja lapsiperheille tarjottavaa tukea.

Selvitystä tullaan käsittelemään toimialojen esimies- ja henkilöstökokouksissa. Yhteistyötä tehdään myös sosiaaliasiamiehen kanssa toimintavuoden aikana. Sosiaaliasiamies Tarja Laukkanen on esittelemässä sosiaaliasiamiehen selvitystä kokouksessa.
 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2019 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus käsitteli kokouksessaan 9.5.2022 sosiaaliasiamiehen selvitystä vuodelta 2021 ja  merkitsi sosiaaliasiamiehen selvityksen tiedoksi ja edellytti, että toimialojen toiminnassa ja kehittämistyössä huomioidaan selvityksessä esille nostettuja asioita. Selvitys toimenpiteistä tuodaan hallitukselle 30.9.2022 mennessä.

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (asiakaslaki) 2000/812 on säädetty sosiaalihuollon palvelujen asiakkaiden osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan liittyvistä keskeisistä oikeudellisista periaatteista. Lain 24 §:n mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Kahdella tai usemmalla kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sosiaaliasiamiespalvelut tuottaa sosiaalialan osaamiskeskus -Verso liikelaitos. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa sosiaalipalvelujen asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä, tiedottaa sosiaalihuollon asiakkaiden oikeukssita, avustaa asiakkaita muistutuksen laatimisessa sekä seurta sosiaalihuollon asiakkaiden aseman ja oikeuksien kehitystä toiminta-alueella ja antaa siitä vuosittain selivitys. Liitteenä sossiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021

Sosiaaliasiamiehen selvitys perustuu asiakkaiden, heidän edustajiensa ja henkilöstön vuoden 2021 aikana tekemiin yhteydenottoihin sosiaaliasiamieheen sekä asioihin, joita on tullut muutoin esille asiamiestoiminnassa. Sosiaaliasiamiehelle tulleet yhteydenotot antavat tietoa asiakkaiden kokemista epäkohdista sosiaalihuollon palveluissa. Sosiaaliasiamiehen selvityksestä ei voi kuitenkaan päätellä sosiaalihuollon kokonaistilaa alueella, koska vain hyvin pieni osa sosiaalihuollon asiakkaita on yhteydessä sosiaaliasiamieheen. Selvitystä tarkasteltaessa on huomioitava myös, että sosiaaliasiamieheen otetaan yhteyttä vain silloin, kun palvelunkäyttäjä on jollain tapaa tyytymätön palvelutoimintaan tai tarvitsee tietoja sosiaalihuollon palveluista tai palvelunkäyttäjän oikeuksista.

Sosiaaliasiamiehelle tulevat yhteydenotot ja niistä raportointi voidaan nähdä yhtenä tapana kerätä asiakaspalautetta sosiaalihuollon palveluista. Selvitys antaa tietoa asiakkaan näkökulmista ja ongelmalliseksi koetuista tilanteista sekä viitteitä ajankohtaiseksi nousseista asioista ja ilmiöistä. 

Vuonna 2021 Päijät-Hämeen alueen sosiaaliasiamiehelle tehtiin yhteensä 302 yhteydenottoa. Niistä 269 kpl tuli Päijät-Soten alueen kunnista. Päijät-Soten alueen yhteydenottojen määrä laski edellisestä vuodesta kymmenellä yhteydenotolla.

Hollolasta sosiaaliasiamiehelle tuli vuonna 2021 yhteensä 25 yhteydenottoa. Niiden määrä nousi seitsemällä vuoden 2020 yhteydenottomääristä ja 11 yhteydenotolla vuoden 2019 yhteydenottomäärästä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2021 sosiaaliasiamiehen kertomuksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.